Cysylltu â ni

Economi

rheolau crwydro a rhyngrwyd newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SmartPhoneBellach bydd defnyddwyr yn gwarantu costau crwydro is, mynediad i'r rhyngrwyd sy'n niwtral o ran cynnwys, ac amddiffyniadau eraill o dan reolau newydd a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Amcan cyffredinol y pecyn deddfwriaethol yw creu marchnad sengl ar gyfer cyfathrebu electronig lle: (i) gallai dinasyddion a busnesau gael mynediad at wasanaethau cyfathrebu electronig lle bynnag y darperir hwy yn yr UE, heb gyfyngiadau trawsffiniol na chostau ychwanegol na ellir eu cyfiawnhau a (ii ) byddai cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau cyfathrebu electronig yn gweithredu ac yn eu darparu lle bynnag y maent wedi'u sefydlu neu pan fydd eu cwsmeriaid wedi'u lleoli yn yr UE.

Mae'r pecyn yn cynnwys: 1) a Cynnig ar gyfer Rheoleiddio ar Farchnad Sengl Telathrebu; 2) a Argymhelliad ar Fethodolegau Costio a Pheidio â Gwahaniaethu a 3) a Cyfathrebu esbonio cyd-destun y Farchnad Sengl Telathrebu.

hysbyseb

1. Rheoliad Arfaethedig ar Farchnad Sengl Telathrebu

Awdurdodi Sengl yr UE

O dan y fframwaith cyfredol, rhaid i weithredwyr sydd am ddarparu gwasanaethau mewn aelod-wladwriaethau eraill gael eu hawdurdodi ym mhob un ohonynt.

Byddai'r cynnig yn cyflwyno Awdurdodiad Sengl yr UE, a fyddai'n caniatáu i weithredwyr ddarparu rhwydweithiau a gwasanaethau cyfathrebu electronig yn yr Undeb cyfan. Bydd Awdurdodiad yr UE yn seiliedig ar un system hysbysu yn aelod-wladwriaeth prif sefydliad y darparwr cyfathrebu electronig Ewropeaidd (y wlad gartref).

Yn ôl Awdurdodiad Sengl yr UE, byddai darparwyr cyfathrebu electronig Ewropeaidd yn cyflwyno un hysbysiad i awdurdod rheoleiddio cenedlaethol yr aelod-wladwriaeth gartref cyn dechrau ar eu gweithgaredd. Byddai'r hysbysiad hwn yn cynnwys datganiad o'r bwriad i ddechrau darparu gwasanaethau cyfathrebu electronig a byddai'n darparu gwybodaeth benodol, gan gynnwys enw a ffurf gyfreithiol y darparwr yn ogystal â'r aelod-wladwriaeth (au) lle bwriedir darparu'r gwasanaethau.

hysbyseb

Mae'r cynnig yn darparu mai awdurdod rheoleiddio cenedlaethol yr aelod cartref fydd yr awdurdod cymwys i dynnu ac atal yr Awdurdodi Sengl o'r UE. Bydd gan ddeiliaid un awdurdodiad UE hawl i driniaeth reoleiddiol gyfartal mewn sefyllfaoedd tebyg o fewn ac ar draws aelod-wladwriaethau, tra byddai newydd-ddyfodiaid a gweithredwyr trawsffiniol llai yn cael eu heithrio rhag taliadau gweinyddol a chyfraniadau i'r cyllid gwasanaeth cyffredinol mewn aelod-wladwriaethau heblaw'r mamwlad (gwledydd cynnal).

crwydro

GALWADAU ALLANOL: Ni chaniateir i ddarparwyr cyfathrebiadau electronig godi mwy o alwad sefydlog o un aelod-wladwriaeth i'r llall nag y maent yn ei wneud am alwad ddomestig bellter hir. O ran galwadau symudol o fewn yr UE, ni allai'r pris fod yn fwy na € 0.19 y funud (ynghyd â TAW).

GALWADAU INCWM: Ar 1 Gorffennaf 2014, ni chaniateir i ddarparwyr crwydro godi tâl ar eu cwsmeriaid crwydro am alwadau a dderbynnir gan aelod-wladwriaeth arall.

Yn ogystal, mae'r cynnig yn cyflwyno mecanwaith gwirfoddol ar gyfer gweithredwyr ffonau symudol, a fydd yn gallu ymrwymo i gytundebau crwydro dwyochrog neu amlochrog sy'n caniatáu iddynt fewnoli'r costau crwydro cyfanwerthol a chyflwyno gwasanaethau crwydro yn raddol ar lefelau prisiau domestig hyd at fis Gorffennaf 2016.

Hawliau defnyddwyr

Cyn llofnodi contract gyda defnyddiwr ar rwydwaith cyfathrebu electronig sydd ar gael i'r cyhoedd, dylai'r darparwyr ddarparu gwybodaeth am nifer o faterion allweddol, gan gynnwys:
(a) hunaniaeth, cyfeiriad a gwybodaeth gyswllt y darparwr
(b) prif nodweddion y gwasanaethau a ddarperir
(c) yr amser ar gyfer y cysylltiad cychwynnol
(ch) manylion prisiau a thariffau (ar gyfer defnyddwyr gan gynnwys trethi ac o bosibl taliadau ychwanegol dyledus) yn ogystal â'r dulliau talu a gynigir
(d) hyd y contract a'r amodau ar gyfer adnewyddu a therfynu
(dd) unrhyw daliadau sy'n gysylltiedig â newid a hygludedd rhifau
(e) y math o gamau y gallai'r darparwr eu cymryd mewn ymateb i ddigwyddiadau diogelwch neu uniondeb neu fygythiadau a gwendidau

TERFYNIAD CONTRACT

Ni all contractau a gwblhawyd rhwng defnyddwyr a darparwyr cyfathrebu electronig ddarparu am isafswm hyd sy'n hwy na 24 mis. Bydd gan ddefnyddwyr y posibilrwydd i ddod â chontract i ben gydag uchafswm o 12 mis.

O dan ddarpariaethau'r cynnig, byddai gan ddefnyddwyr yr hawl i derfynu contract gyda chyfnod rhybudd o fis, ar yr amod bod isafswm cyfnod o chwe mis wedi mynd heibio ers i'r contract ddod i ben. Ni fydd yn ofynnol i ddefnyddwyr ddarparu unrhyw iawndal am derfynu’r contract ar wahân i: (a) gwerth gweddilliol offer â chymhorthdal ​​a gynigir gyda’r contract ar adeg dod i ben y contract ac (b) ad-daliad pro rata temporis am unrhyw un arall manteision hyrwyddo wedi'u marcio felly ar adeg cwblhau'r contract.

SWITCHING PROVIDERS A PORTABILITY OF NUMBERS

Mae'r cynnig yn cyflwyno darpariaethau sy'n anelu at hwyluso newid darparwyr, pan fydd y defnyddiwr yn dymuno gwneud hynny.

Yn ôl y rheolau newydd, y darparwr derbyn fyddai'r un a fyddai'n arwain y broses newid a phorthi. Byddai defnyddwyr yn derbyn gwybodaeth am newid cyn ac yn ystod y broses newid, a hefyd yn syth ar ôl iddo gael ei gwblhau.

Mae'r cynnig hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr cyfathrebiadau electronig ddigolledu defnyddwyr pan fyddant yn oedi neu'n cam-drin newid, gan gynnwys trwy beidio â sicrhau bod gwybodaeth ar gael sy'n angenrheidiol i'w chludo mewn modd amserol.

Byddai defnyddwyr hefyd yn gallu cadw'r un rhif ffôn hyd yn oed os ydyn nhw'n newid eu darparwr ffôn.

Cynhyrchion mynediad band eang rhithwir

Heddiw, diffinnir cynhyrchion mynediad sefydlog rhithwir (dadfwndelu rhithwir, llif didau IP a therfynau terfynu llinellau ar brydles) mewn amrywiaeth o foesau ledled yr UE.

Byddai'r cynnig yn bwriadu cysoni mynediad rhithwir i rwydweithiau sefydlog i ddarparu gwasanaethau trawsffiniol trwy: (1) Diffinio nodweddion cyffredin cynhyrchion mynediad band eang rhithwir wedi'u cysoni gan yr UE, pan fydd yn orfodol ar weithredwyr sydd â phwer sylweddol yn y farchnad, megis cael eu hystyried yn ansawdd uchel. cynhyrchion unrhyw le yn yr UE neu sydd â'r gallu i wasanaethu defnyddwyr ar delerau cystadleuol a (2) Sicrhau hawl i ddarparwyr cyfathrebu electronig gynnig a chysylltu ar delerau rhesymol gynhyrchion cysylltedd wedi'u cysoni ag ansawdd gwasanaeth sicr i alluogi mathau newydd o wasanaethau ar-lein.

Mynediad agored i'r rhyngrwyd (niwtraliaeth net)

Ni fydd darparwyr gwasanaethau mynediad i'r rhyngrwyd yn gallu blocio, arafu, diraddio na gwahaniaethu yn erbyn cynnwys, cymwysiadau neu wasanaethau penodol. Yn ôl y cynnig, bydd defnyddwyr yn rhydd i gyrchu a dosbarthu gwybodaeth a chynnwys, rhedeg cymwysiadau a defnyddio gwasanaethau o’u dewis trwy eu gwasanaeth mynediad i’r rhyngrwyd, waeth beth yw cost neu gyflymder eu tanysgrifiad rhyngrwyd.

Bydd darparwyr hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau arbenigol (megis IPTV, fideo ar alw neu theatrau gweithredu rhithwir) i ddefnyddwyr terfynol ar yr amod bod ansawdd y gwasanaeth yn cael ei sicrhau.

Argymhelliad ar fethodolegau costio a pheidio â gwahaniaethu

Ynghyd â'r cynnig am Reoliad mae Argymhelliad, sy'n anelu at: (a) gysoni costau y gall gweithredwyr presennol eu codi am roi mynediad i eraill i'w rhwydweithiau copr presennol (b) sicrhau bod gan "geiswyr mynediad" fynediad gwirioneddol gyfwerth i rwydweithiau.

Gellir sicrhau'r mynediad cyfatebol trwy sicrhau bod gweithredwyr presennol yn cynnig mynediad i geiswyr mynediad mewnol a thrydydd parti ar yr un telerau ac amodau, gan gynnwys prisiau ac ansawdd lefelau gwasanaeth, o fewn yr un graddfeydd amser gan ddefnyddio'r un systemau a phrosesau, a gyda yr un graddau o ddibynadwyedd a pherfformiad.

Cyfathrebu ar y Farchnad Sengl Telathrebu

Mae trydedd elfen y pecyn, Cyfathrebu ar y Farchnad Sengl Telathrebu, yn amlinellu'r rhwystrau presennol yn y farchnad, gan gynnwys gwahanol alwadau prisiau a rheolau mewn aelod-wladwriaethau yn ogystal â gwahaniaethau yn yr amseriad, yr amodau a chostau gweithdrefnau ar gyfer caffael sbectrwm. buddsoddiad oer.

Yn ei Gyfathrebu, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi y bydd yn paratoi adolygiad o'i Argymhelliad ar farchnadoedd perthnasol i sicrhau bod y baich rheoleiddio ar weithredwyr yn cael ei leihau.

Y camau nesaf

Bydd y cynnig ar gyfer Rheoleiddio nawr yn cael ei anfon at Senedd Ewrop a'r Cyngor yn dilyn y weithdrefn ddeddfwriaethol arferol.

Bydd y Cyfathrebu a'r Argymhelliad hefyd yn cael eu hanfon at Senedd Ewrop a'r Cyngor. Efallai y bydd y sefydliadau yn penderfynu ymateb yn ffurfiol iddynt yn ystod y misoedd nesaf.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd