Cysylltu â ni

Economi

Troseddau cyfundrefnol, llygredd a gwyngalchu arian: Rhestr taro i lawr bwrdd ASEau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20130916PHT20039_width_300Mae mesurau i fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol, llygredd a gwyngalchu arian wedi'u nodi yng Nghynllun Gweithredu'r UE ar gyfer 2014-2019, a luniwyd gan bwyllgor Senedd Ewrop a sefydlwyd at yr unig bwrpas hwn ac a gyflwynwyd ar 17 Medi. Mae ymosod ar asedau ariannol a ffynonellau incwm troseddau cyfundrefnol ar frig y rhestr.

"Mae angen i ni sefyll yn unedig yn y frwydr yn erbyn maffias. Heddiw fe wnaethon ni gymeradwyo fframwaith Ewropeaidd i ymladd problem Ewropeaidd. Nawr mater i'r Aelod-wladwriaethau yw dilyn i fyny a dwyn ymlaen y mesurau rydyn ni'n eu cynnig yma" meddai Salvatore Iacolino, a ddrafftiodd y cynigion terfynol, wedi'u cymeradwyo gyda 29 pleidlais o blaid, dim yn erbyn ac 8 yn ymatal.

Mae ASEau eisiau i bobl sy'n cael eu dyfarnu'n euog gan ddyfarniad terfynol o droseddau cyfundrefnol, llygredd neu wyngalchu arian gael eu heithrio rhag cynnig am unrhyw gontract caffael cyhoeddus unrhyw le yn yr UE a'u gwahardd rhag rhedeg am neu ddal unrhyw swydd gyhoeddus. Dylai pob dyfarniad o'r math hwn fod yn orfodadwy ar unwaith ym mhob aelod-wladwriaeth, ychwanega.

hysbyseb

Cracio i lawr ar asedau trosedd

Er mwyn amddiffyn buddiannau ariannol yr UE, mae'n hanfodol ymosod ar asedau troseddau cyfundrefnol yn fwy effeithiol, dywed ASEau, sy'n eiriol dros ddileu cyfrinachedd bancio a dileu hafanau treth yr UE i'r perwyl hwn. Ar ôl eu cipio, gan ddefnyddio gweithdrefnau cyfraith droseddol neu sifil, dylid ail-ddefnyddio’r asedau hyn at ddibenion cymdeithasol, maent yn cynnig.

Dylai endidau cyfreithiol fel daliadau a'u his-gwmnïau gael eu gwneud yn atebol yn gyfreithiol i ad-dalu unrhyw gymorthdaliadau cyhoeddus y maent wedi'u derbyn os ydynt yn cyflawni troseddau ariannol, ychwanegant.

hysbyseb

Trwsio gemau a phrynu pleidleisiau

Dylid cynyddu ymdrechion i frwydro yn erbyn gosod gemau a betio chwaraeon anghyfreithlon, ffynhonnell incwm bwysig ar gyfer troseddau cyfundrefnol ledled Ewrop trwy gyflwyno troseddau newydd a chosbau priodol, dywed ASEau. Dylai prynu pleidleisiau hefyd gael ei wneud yn drosedd hyd yn oed pan fydd ei fuddion yn anghyffyrddadwy, maent yn ychwanegu.

Mae ASEau hefyd yn ailadrodd eu cais hirsefydlog i sefydlu Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd i gydlynu ymchwiliadau cenedlaethol a brwydro yn erbyn troseddau sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE. Dylai fod ganddo'r adnoddau dynol ac ariannol angenrheidiol, mae ASEau yn pwysleisio.

Troseddau sy'n gysylltiedig â Mafia

Mae diffiniadau cyfreithiol o "droseddau cyfundrefnol" yn wahanol ymhlith gwledydd yr UE, sy'n rhwystro eu hymdrechion i gydlynu'r frwydr yn erbyn gweithgareddau tebyg i maffia. Felly mae un diffiniad cyfreithiol o weithgaredd troseddol math maffia sy'n cwmpasu'r ffenomen yn llawn yn hanfodol. Fe allai deddfwriaeth newydd i amddiffyn tystion a hysbyswyr ledled yr UE a’u helpu i ailgychwyn bywyd newydd hefyd wella’r frwydr yn erbyn maffias, meddai ASEau.

Cefndir

Sefydlwyd y Pwyllgor Arbennig ar Droseddau Cyfundrefnol, Llygredd a Gwyngalchu Arian ym mis Mawrth 2012 i asesu effaith gweithgareddau tebyg i faffia ar economi a chymdeithas yr UE ac i argymell deddfwriaeth a mesurau eraill i arfogi'r UE i ymateb i'r bygythiadau hyn yn rhyngwladol. , Lefelau Ewropeaidd a chenedlaethol.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd