Cysylltu â ni

Economi

Rhannu borderi, yn tyfu yn agosach: Dathlu tiriogaethol cydweithredu Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ue_comm_300x289Mae'r gwerth i gymunedau, rhanbarthau ac aelod-wladwriaethau prosiectau a rhaglenni trawsffiniol, trawswladol a rhyngranbarthol Polisi Rhanbarthol yr UE dan y chwyddwydr yr wythnos hon. Daw'r ymgyrch, yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod Cydweithrediad Ewropeaidd ar Fedi 21, ar adeg dyngedfennol.

Mae Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) yn cyfrif am ran gymharol fach o Bolisi Rhanbarthol yr UE. Ond os bydd y cytundeb presennol ar gyllid Polisi Rhanbarthol ar gyfer 2014-2020 yn cael ei gymeradwyo gan Senedd a Chyngor Ewrop, byddai ei gyllideb yn cynyddu i € 8.9 biliwn. O dan y diwygiadau newydd i Bolisi Rhanbarthol, sydd ar hyn o bryd yng nghamau olaf y negodi, bydd rhaglenni ETC hefyd yn canolbwyntio mwy ar fuddsoddiadau sy'n creu'r amodau cywir ar gyfer twf yn y dyfodol.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Johannes Hahn: "Mae'r rhaglenni a'r prosiectau cydweithredu hyn yn dod â dinasyddion Ewropeaidd yn agosach at ei gilydd, gan rannu syniadau ar draws ffiniau a dod o hyd i atebion i broblemau a rennir. Mae gennym gannoedd o brosiectau ETC yn rhanbarthau'r UE ac aelod-wladwriaethau ac mewn rhai rhanbarthau cyfagos y tu allan. yr UE. Maent wrthi'n gwella bywydau beunyddiol dinasyddion Ewropeaidd ar draws ffiniau, trwy greu swyddi, diogelu'r amgylchedd, cryfhau gwasanaethau gofal iechyd, a buddsoddi mewn trafnidiaeth ac isadeiledd ynni. Gobeithiaf y bydd y cyllid a gynigiwyd yn cael ei gadarnhau, er mwyn cryfhau'r gwaith da maen nhw'n ei wneud a sicrhau eu momentwm parhaus i'r dyfodol. ”

hysbyseb

Yr wythnos hon bydd nifer o raglenni'r UE yn ymuno ar ac o amgylch 21st Medi i arddangos canlyniadau a buddion cydweithredu rhwng rhanbarthau ar draws ffiniau. Mae ehangder Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd ynddo'i hun yn gyflawniad. Mae'n ymestyn o brosiectau cymunedol sy'n cysylltu pobl yng Ngogledd Iwerddon a rhanbarth ffiniol Iwerddon, i weithgareddau ar y cyd sy'n pontio cymunedau yn Awstria a Slofenia, er enghraifft, i strategaethau trafnidiaeth neu amgylcheddol ehangach sy'n ymuno ag aelod-wladwriaethau a rhanbarthau UE, fel yn y Balcanau. Am yr ail flwyddyn, bydd mwy na digwyddiadau 100 yn cael eu cynnal yng ngwledydd 30, i godi ymwybyddiaeth o effaith gadarnhaol cydweithredu trwy bolisi rhanbarthol yr UE.

Ar 19 Medi, bydd y Comisiynydd Hahn ymlaen Twitter i drafod gwerth Polisi Rhanbarthol yr UE ar draws ffiniau o 14: 00-15: 00. Gellir trydar cwestiynau eisoes yn sôn am #EUChat a #ecday to @JHahnEU.

Cefndir

hysbyseb

Mae Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd yn un o amcanion craidd Polisi Rhanbarthol yr UE. Anogir rhanbarthau a dinasoedd o wahanol aelod-wladwriaethau i weithio gyda'i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd trwy raglenni, prosiectau a rhwydweithiau ar y cyd. Y prif fathau o raglen gydweithredu yw:

  1. rhaglenni cydweithredu trawsffiniol ar hyd ffiniau mewnol yr UE.
  2. rhaglenni trawswladol cydweithrediad ymdrin â meysydd cydweithredu mwy, er enghraifft trwy strategaethau macro-ranbarthol Danube a Môr Baltig.
  3. rhaglen cydweithredu rhyngranbarthol (INTERREG IVC) a rhaglenni rhwydweithio 3 (Urbact II, INTERACT II ac ESPON) yn ymdrin â phob aelod-wladwriaeth 28. Maent yn darparu fframwaith ar gyfer cyfnewid profiad rhwng cyrff rhanbarthol a lleol mewn gwahanol wledydd.

Cydlynir ymgyrch Diwrnod y CE gan y Rhaglen INTERACT gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop a Phwyllgor y Rhanbarthau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd