Cysylltu â ni

Economi

Mae'r UE yn cefnogi adeiladu cyfleusterau ailgylchu gwastraff cartref Syndicat Bil Ta Garbi gyda benthyciad o € 50 miliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10000000000000C00000008253F18DCEMae cyfleusterau ailgylchu gwastraff cartref Syndicat Mixte Bil Ta Garbi - Canopia yn Bayonne a Mendixka yn Charritte-de-Bas - wedi derbyn cefnogaeth y Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) ar ffurf benthyciad € 50 miliwn.

Llofnodwyd y cytundeb benthyciad ddydd Gwener 20 Medi 2013 yn Bayonne gan Gadeirydd Syndicat Bil Ta Garbi Alain Iriart nd Is-lywydd EIB Philippe de Fontaine Vive, ym mhresenoldeb ASE Alain Lamassoure, Pierre-André Durand, Prefect adran Pyrénées-Atlantiques .

Bydd y rhandaliad benthyciad diweddaraf hwn, a ddarperir mewn partneriaeth â banciau BPCE a CASA, yn ei gwneud yn bosibl cwblhau'r gwaith o adeiladu dau ffatri prosesu ac ailgylchu gwastraff cartref yng ngorllewin adran Pyrénées-Atlantiques:

hysbyseb
  • Cyfleuster Canopia yn Bayonne, sy'n cynnwys gwaith ailgylchu gwastraff organig y gellir ei eplesu gyda chynhwysedd o 80,000 y flwyddyn a chanolfan ddidoli ar gyfer pecynnu cartrefi ailgylchadwy (20,000 t y flwyddyn), a;
  • cyfleuster Mendixka yn Charritte-de-Bas, sy'n cynnwys gwaith didoli a chompostio gwastraff cartref gweddilliol (20,000 y flwyddyn) a safle tirlenwi ar gyfer gwastraff gweddilliol na ellir ei ailgylchu (16,000 y flwyddyn).

O 2014 ymlaen, bydd y ddau brosiect ar raddfa fawr hyn o fudd i fwy na 265 000 o drigolion adran Pyrénées-Atlantiques.

Ar adeg o bosibiliadau credyd yn crebachu i awdurdodau lleol, mae'r benthyciad aeddfedrwydd hir hwn ar delerau deniadol a wnaed yn bosibl gan sgôr AAA yr EIB wedi bod yn bendant ar gyfer gweithredu cynllun cartref rhanbarthol Syndicat Bil Ta Garbi a chynlluniau rheoli gwastraff tebyg. Mae'r rhain yn cwrdd ag amcanion gweithredu hinsawdd ac ynni adnewyddadwy'r UE trwy adfer ynni o wastraff a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr wrth helpu i ddatblygu economi gynaliadwy trwy feithrin ailgylchu. Bydd y prosiectau hyn hefyd yn cyfrannu at gyflawni amcanion datblygu cynaliadwy cenedlaethol ac adrannol trwy leihau hanner y gwaredu gwastraff mewn safleoedd tirlenwi.

Yn y seremoni arwyddo, dywedodd Is-lywydd EIB Philippe de Fontaine Vive: “Mae'r prosiect prosesu gwastraff helaeth hwn yn hanfodol i ddyfodol Gwlad Gwlad y Basg yn Ffrainc. Mae'n rhan o raglen amgylcheddol y bydd trigolion y gwahanol fwrdeistrefi yn brif fuddiolwyr ohoni. Mae'n ddyletswydd arnom i greu'r amodau gorau posibl ar gyfer ariannu prosiectau o'r fath, sy'n ffactorau allweddol ar gyfer datblygu economaidd cynaliadwy yng nghanol ein rhanbarthau. Dyma sut y byddwn yn adeiladu dyfodol i'r genhedlaeth iau. ”

hysbyseb

Ar gyfer Syndicat Bil Ta Garbi, mae cefnogaeth yr EIB yn dangos bod ei aelodau etholedig wedi gwneud y dewisiadau cywir wrth ddatblygu cyfleusterau a allai gwrdd â heriau rheoli gwastraff yr UE, cartrefi cenedlaethol a lleol: “Gyda'r planhigion Canopia a Mendixka, bydd ein rhanbarth yn gallu ailgylchu 70% o'r gwastraff cartref a gynhyrchir gan ei fwy na 265,000 o drigolion. Mae'r ddau gyfleuster hyn yn unol yn llwyr ag amcanion yr UE, cenedlaethol ac adrannol. Mae cefnogaeth yr EIB a’r holl bartneriaid ariannol a sefydliadol eraill yn ffactor pendant wrth adeiladu’r ddau gyfleuster hyn a rheoli ein hadnoddau yn gyfrifol - gan ddechrau gyda’n golch ”meddai Cadeirydd Syndicat Bil Ta Garbi, Alain Iriart.

Ynglŷn â'r EIB

Banc Buddsoddi Ewrop yw'r tymor hir sefydliad benthyca o'r Undeb Ewropeaidd sy'n eiddo ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddi cadarn er mwyn cyfrannu tuag at nodau polisi'r UE.

Mae 2013 wedi bod yn flwyddyn bendant i gefnogaeth EIB i fuddsoddi yn Ffrainc. Ers mis Ionawr, mae cynnydd cyfalaf y Banc wedi ei alluogi i bwmpio o leiaf € 7 biliwn i'r economi go iawn yn Ffrainc trwy brosiectau cyflymu twf a chreu swyddi.

Am Syndicat Bil Ta Garbi

Mae Syndicat Bil Ta Garbi yn awdurdod cyhoeddus lleol sy'n gyfrifol am brosesu ac ailgylchu gwastraff cartref a gwastraff tebyg. Mae'n cynnwys 12 cymuned ddinesig a chytref fawr sy'n cwmpasu 202 o fwrdeistrefi gyda dros 270,000 o drigolion mewn rhan fawr o'r gorllewin o adran Pyrénées-Atlantiques. Mae'n prosesu dros 150,000 tunnell o wastraff bob blwyddyn. O dan ei gylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus, mae'n cynnal polisi rheoli gwastraff yn seiliedig yn bennaf ar leihau, didoli ac ailgylchu gwastraff cartref.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd