Cysylltu â ni

Economi

Yr UE yn gwneud 'cyfraniad mawr' i'r frwydr fyd-eang yn erbyn tlodi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

post_2015Dros y degawd diwethaf, diolch i gyllid yr UE, gallai bron i 14 miliwn o ddisgyblion yn mynd i'r ysgol gynradd, mae mwy na 46 miliwn o bobl eu helpu gyda'r arian parod neu fuddiannau eraill mewn nwyddau er mwyn sicrhau eu diogelwch bwyd, a dros 7.5 miliwn o enedigaethau a fynychwyd gan medrus gweithwyr iechyd, gan arbed bywydau mamau a babanod.

Dyma rai yn unig o'r canlyniadau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan y Comisiwn Ewropeaidd ar sut y mae wedi helpu i leihau tlodi byd-eang ac yn cefnogi Nodau Datblygu'r Mileniwm (MDG), gwella bywydau miliynau o bobl.

Mae'r canlyniadau newydd, sy'n cwmpasu gweithgareddau UE rhwng 2004 a 2012, dewch rai diwrnodau cyn y Digwyddiad Arbennig y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd a fydd yn trafod sut y gall cynnydd ar ddileu tlodi yn cael ei gyflymu a sut y gallai agenda fyd-eang gynhwysfawr ar gyfer datblygiad ar ôl 2015 ei siapio. Bydd José Manuel Barroso, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, yn cymryd rhan yn y digwyddiad, a bydd yn fod yng nghwmni Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs, a Chomisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, José Manuel Barroso: “Mae'r byd wedi gwneud cynnydd trawiadol wrth ymladd tlodi a gallwn fod yn falch o gyfraniad mawr yr Undeb Ewropeaidd i'r llwyddiant hwn. Credaf yn gryf ei bod yn bosibl dileu tlodi o fewn un genhedlaeth. Fy ngweledigaeth yw byd lle mae pawb yn byw mewn urddas a ffyniant, gyda mynediad at ddŵr glân, glanweithdra ac egni, yn ogystal â gwasanaethau addysg ac iechyd; byd lle mae hawliau dynol sylfaenol yn cael eu parchu'n gyffredinol, a lle mae datblygiad yn gynaliadwy. Nid buddsoddi mewn globaleiddio teg a chynaliadwy yn unig yw'r peth iawn i'w wneud. Mae hefyd yn fater o weledigaeth strategol. ”

Dywedodd y Comisiynydd Andris Piebalgs: "Mae'r UE yn y rhoddwr mwyaf hael yn y byd ac mae ein gwaith mewn gwirionedd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau miliynau o bobl. Byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i sicrhau bod y NDM yn cael eu bodloni gan 2015, yn arbennig drwy y fenter NDM € 1 biliwn sydd eisoes yn elwa bron gwledydd partner 50 ar waith. Mae'r Digwyddiad Arbennig y Cenhedloedd Unedig Nodau Datblygu'r Mileniwm yn gyfle unigryw i gamu i fyny gêr yn gweithredu byd-eang ar gyfer y ddwy flynedd nesaf a gwneud y NDM yn llwyddiant. Rwyf hefyd yn disgwyl y digwyddiad hwn i lywio'r gymuned ryngwladol tuag at gytundeb ar gyfer agenda ôl-2015 a ddylai fynd i'r afael â dileu tlodi a heriau datblygu cynaliadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu i sicrhau bywyd gweddus i bawb drwy 2030 a thu hwnt. "

Rhai canlyniadau allweddol o raglenni Comisiwn Ewropeaidd yn y cyfnod 2004-2012:

hysbyseb
 • 7.7 miliwn o bobl wedi derbyn addysg a hyfforddiant technegol a galwedigaethol
 • 46.5 miliwn o bobl wedi cael eu cynorthwyo trwy drosglwyddiadau cymdeithasol ar gyfer diogelwch bwyd
 • 13.7 miliwn o ddisgyblion newydd wedi cael eu cofrestru mewn addysg gynradd
 • 1.2 miliwn o athrawon cynradd wedi cael eu hyfforddi
 • ysgolion 37,000 wedi cael eu hadeiladu neu eu hadnewyddu
 • 300,000 myfyrwyr benywaidd newydd wedi cael eu cofrestru mewn addysg uwchradd
 • 18.3 miliwn o blant dan flwydd eu himiwneiddio rhag y frech goch
 • Mae dros 7.5 miliwn o enedigaethau a fynychwyd gan bersonél iechyd medrus
 • 18 miliwn bednets-drin pryfleiddiad Dosbarthwyd
 • Mae mwy na 70 miliwn o bobl wedi cael eu cysylltu i wella dŵr yfed
 • 24.5 miliwn o bobl wedi cael eu cysylltu i gyfleusterau glanweithdra
 • Mae mwy na 711 miliwn o bleidleiswyr wedi cael eu cwmpasu gan teithiau arsylwi etholiad
 • 87,000 km o ffyrdd wedi'u cynnal, eu hadeiladu neu hailsefydlu

Cefndir

Yn y flwyddyn 2000, cytunodd y gymuned ryngwladol i leihau tlodi byd-eang ac yn arbed miliynau o fywydau, diffinio wyth Nod penodol Datblygu'r Mileniwm (MDG), i'w gyflawni erbyn 2015. Maent yn ymdrin â materion megis tlodi a newyn, addysg, cydraddoldeb rhyw, iechyd, yr amgylchedd a partneriaeth fyd-eang ar gyfer datblygu. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn ymrwymedig i helpu i gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm byth ers hynny ac mae wedi arwain y ffordd yn eu hintegreiddio i mewn i ei bolisi ac arferion datblygu. Yn 2010, cyhoeddodd Arlywydd Barroso fenter NDM Ewropeaidd arbennig werth un biliwn ewro i helpu gwledydd gyflawni NDM hynny sydd fwyaf oddi ar y trywydd iawn - newyn, iechyd mamau, marwolaethau plant a mynediad i ddŵr a glanweithdra. Heddiw, gwledydd bron 50 yn derbyn cymorth o dan addewid hwn.

Gellir gweld y rhestr lawn o ganlyniadau allweddol o raglenni Comisiwn Ewropeaidd a trosolwg o bolisïau a gweithgareddau'r Undeb Ewropeaidd sy'n cyfrannu at yr wyth NDM i'w gweld yn y llyfryn Cyfraniad yr UE i Nodau Datblygu'r Mileniwm:

Digwyddiad Arbennig y Cenhedloedd Unedig yn cael ei drefnu ar gyfer 25 2013 Medi yn Efrog Newydd i adolygu Nodau Datblygu'r Mileniwm ac yn ystyried ffyrdd i gyflymu cynnydd tuag at eu cyflawni. Bydd hefyd yn edrych ymlaen, y tu hwnt i 2015, a thrafod y ffordd ymlaen ar fframwaith datblygu byd-eang ar ôl 2015 sy'n gydlynol cyfuno ddileu llawn tlodi gyda mesurau wedi'u targedu i hybu cynaliadwyedd byd-eang, sy'n cael eu atgyfnerthu ei gilydd.

Mae trafodaethau ar lunio agenda fyd-eang hon am y tro ar ôl 2015 yn parhaus. Ym mis Medi 2012, a ffurfiwyd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ban Ki-Moon Banel-Lefel uchel o Personau Eminent ar y Datblygiad Ôl-2015, o'r rhain oedd Comisiynydd Piebalgs yn aelod. Cyflwynodd y Panel ei adroddiad Mae Partneriaeth Fyd-eang Newydd: Ddileu Tlodi ac Transform Economïau trwy Ddatblygu Cynaliadwy ar 30 2013 Mai.

Ym mis Chwefror 2012, mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi gosod allan ei safbwynt ei hun ar fframwaith datblygu trosfwaol y dyfodol, dan y teitl "A Life Decent i Bawb - Rhoi terfyn ar dlodi a rhoi dyfodol cynaliadwy y byd"

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma a ewch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd