Cysylltu â ni

Economi

Gibraltar: Y Comisiwn Ewropeaidd yn anfon dechnegol genhadaeth canfod ffeithiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gibraltarrunwayAr 25 mis Medi, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn anfon genhadaeth canfod ffeithiau technegol i La Linea (Sbaen) a Gibraltar (UK).

Pam fod y Comisiwn yn mynd i'r ffiniau?

Mae pryderon wedi cael eu codi gan ddinasyddion, aelodau o Senedd Ewrop a Llywodraeth Gibraltar ynghylch gwiriadau ffin, mewn amseroedd aros gormodol honedig penodol. Mae'r awdurdodau Sbaen wedi codi pryderon ynghylch cynnydd mewn smyglo tybaco o Gibraltar i Sbaen.

hysbyseb

Er mwyn egluro y sefyllfa hon, mae'r Comisiwn yn anfon genhadaeth canfod ffeithiau technegol i asesu'r sefyllfa ar y ddwy ochr y ffin. Mae'r awdurdodau Sbaen a Phrydain wedi cydweithio â'r Comisiwn yn y sefydliad yr ymweliad.

Pwy fydd yn cymryd rhan yn y genhadaeth?

Mae arbenigwyr o'r gwasanaethau y Comisiwn Ewropeaidd dros Faterion Cartref, Undeb Tollau, Cyfiawnder a'r Swyddfa Gwrth-dwyll Ewrop (OLAF).

hysbyseb

Pa feysydd y bydd yn cael ei asesu?

Bydd y genhadaeth technegol cwmpasu'r agwedd rheoli ffiniau a rheolaethau tollau, yn cynnwys smyglo.

Bydd y ddirprwyaeth yn edrych ar osodiadau a gwiriadau a wnaed yn y mynediad ac ymadael pobl a nwyddau ar y ddwy ochr y ffin yn ogystal â materion yn ymwneud â smyglo honedig.

A fydd yr agweddau amgylcheddol eu harchwilio?

Nid trwy genhadaeth hon. Mae'r Comisiwn yn asesu ochr yn ochr y cwynion a wnaed gan Sbaen ynghylch dympio blociau concrid, gweithgareddau bunkering yn y Bae o Gibraltar ac ail-sandio yng nghyd-destun y prosiect Eastside.

Sut bydd y Comisiwn yn cyflwyno canfyddiadau'r genhadaeth?

Bydd y Comisiwn yn cynnal asesiad ar sail y wybodaeth a gafwyd yn ystod yr ymweliad a'r wybodaeth a ddarparwyd yn barod. Yn seiliedig ar yr asesiad hwn, bydd y Comisiwn yn penderfynu os oes angen gweithredu ymhellach. Nid oes dyddiad cau gyfreithiol i'r Comisiwn i gwblhau'r asesiad hwn.

A yw'r Comisiwn trefnu teithiau tebyg yn y gorffennol?

Comisiynu gwasanaethau wedi cynnal o'r blaen technegol ffeithiau teithiau i Aelod-wladwriaethau eraill mewn ymateb i gwynion gan ddinasyddion, er bod yn bennaf ar y ffiniau mewnol (Denmarc, Sweden, a Iseldiroedd). gwerthusiadau rheolaidd o ffiniau allanol (ac ardaloedd eraill o'r acquis Schengen) yn cael eu cynnal gan yr Aelod-wladwriaethau, ynghyd ag arbenigwyr o'r Comisiwn yn y fframwaith y mecanwaith gwerthuso Schengen. Mae'r Cyngor a Senedd Ewrop yn ddiweddar dod i gytundeb i ddiwygio'r system bresennol. Bydd y mecanwaith diwygiedig yn cael ei gydlynu gan y Comisiwn mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau o ail hanner y 2014.

Beth yw statws Gibraltar o fewn yr UE?

Mae gan Gibraltar statws unigryw yn yr UE. Mae Gibraltar wedi bod yn yr UE er 1973 fel rhan o aelodaeth y DU (yn rhinwedd Celf 355 o TFEU). Mae cyfraith yr UE yn berthnasol yn Gibraltar. Fodd bynnag, mae ei aelodaeth yn wahanol i aelodaeth y DU gan fod Gibraltar wedi'i eithrio o 4 maes o bolisi'r UE: Undeb Tollau, Polisi Masnachol Cyffredin, Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin, Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a'r gofyniad i godi TAW. Nid yw Gibraltar yn rhan o ardal Schengen chwaith. Felly gofynnir i Sbaen gynnal gwiriadau ar bobl ac ar nwyddau. Fodd bynnag, rhaid i'r gwiriadau hyn barchu cyfraith yr UE yn llawn ac aros yn gymesur.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd