Cysylltu â ni

Economi

Cryfhau diogelwch defnyddwyr: Gwella diogelwch dyfeisiau meddygol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

MeddygolAr 24 Medi, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd ddau fesur i wella diogelwch dyfeisiau meddygol sy'n cyflawni ei ymrwymiad i adfer hyder cleifion yn y sector dyfeisiau meddygol yn dilyn, ymysg eraill, sgandal mewnblaniadau ymennydd Pro-Pro (PIP) Poly Implant. Mae'r Rheolau newydd yn Reoliad Gweithredu'r Comisiwn sy'n egluro'r meini prawf i'w bodloni gan gyrff a hysbyswyd1, sy'n gyfrifol am arolygu gweithgynhyrchwyr dyfeisiau meddygol, ac Argymhelliad sy'n egluro'r tasgau y mae'n rhaid i'r cyrff hyn eu gwneud pan fyddant yn cynnal archwiliadau ac asesiadau yn y sector dyfeisiau meddygol, sy'n cynnwys rhai mathau o gynhyrchion 10 000, o blastrwyr i reoleiddwyr.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Defnyddwyr, Neven Mimica: "Gyda mesurau heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cryfhau diogelwch dyfeisiau meddygol ymhellach. Mae gennym bellach sail gliriach ar gyfer archwiliadau dirybudd, profi sampl, neu asesiadau ar y cyd gan gyrff hysbysedig. Dim ond trwy ddiwygio y gellir sicrhau eglurder llawn. y ddeddfwriaeth sylfaenol. Rwyf wedi ymrwymo i gefnogi'r Senedd a'r Cyngor gyda'r bwriad o gwblhau'r adolygiad parhaus erbyn dechrau'r flwyddyn nesaf. "

Cyhoeddwyd y mesurau a fabwysiadwyd heddiw yn y Cydgynllun ar gyfer gweithredu ar unwaith y cytunwyd arno rhwng y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau. Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar weithrediad cyrff hysbys; gwyliadwriaeth yr aelod-wladwriaethau o'r cynhyrchion ar y farchnad, yr UE yn cydlynu ymchwiliadau ac ymatebion i broblemau gyda dyfeisiau penodol yn ogystal â gwell tryloywder a chyfathrebu rhwng aelod-wladwriaethau, diwydiant, gweithwyr iechyd proffesiynol a chyrff hysbys.

hysbyseb

Mae'r rhan fwyaf o'r camau y cytunwyd arnynt bellach wedi'u gweithredu neu wrthi'n cael eu gweithredu. Bydd y cynnydd cyffredinol yn cael ei gyflwyno yn Nogfen Gweithio Staff y Comisiwn i'w gyhoeddi ym mis Hydref. Yn ogystal, lansiwyd prosiect peilot o archwiliadau ar y cyd o gyrff hysbysedig a gynhaliwyd gan archwilwyr o sawl aelod-wladwriaeth a'r Comisiwn yn gynharach eleni. Mae 11 archwiliad o'r fath wedi'u cynnal ac mae wyth arall ar y gweill cyn diwedd y flwyddyn. Mae'r camau hyn eisoes, cyn mabwysiadu mesurau heddiw, wedi golygu bod yn rhaid i ddau gorff hysbysedig roi'r gorau i gyhoeddi tystysgrifau dros dro nes bod diffygion wedi'u cywiro.

Enghreifftiau o'r gofynion cryfach a osodwyd yn y mesurau a fabwysiadwyd heddiw:

  • Dim ond ar ôl 'asesiad ar y cyd' a gynhelir gydag arbenigwyr o'r Comisiwn ac aelod-wladwriaethau eraill y bydd aelod-wladwriaeth yn dynodi corff hysbysedig. Bydd yr adroddiadau asesu ar gael i bob aelod-wladwriaeth arall.
  • Mae'n ofynnol i aelod-wladwriaethau gynnal gwyliadwriaeth a monitro'r cyrff a hysbyswyd ar adegau penodol er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion yn barhaus. Os nad yw hyn yn wir, rhaid i'r aelod-wladwriaeth dynnu'r dynodiad yn ôl fel corff hysbys.
  • Mae gofynion gwybodaeth a phrofiad staff y cyrff y mae angen eu hysbysu yn ofynnol gan aelod-wladwriaethau yn cael eu hegluro.
  • Bellach mae'n ofynnol i gyrff a hysbysir gynnal archwiliadau ar hap o ffatrioedd ar hap ac, yn y cyd-destun hwn, gwirio samplau digonol o'r cynhyrchiad. Bydd methu â chynnal gwiriadau ar hap yn arwain at atal neu dynnu dynodiad y corff a hysbyswyd yn ôl.
  • Pan allai risgiau gael eu hachosi trwy amnewid neu ddifwyno deunyddiau crai, fel yn achos PIP, bydd corff a hysbyswyd hefyd yn gwirio bod maint y cynhyrchion gorffenedig yn cyfateb i faint y deunydd crai hanfodol a brynwyd.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd