Cysylltu â ni

Economi

Syria: UE yn arwain ymateb cymorth rhyngwladol fel rhoddwr mwyaf, gan gyrraedd 7 miliwn o bobl mewn angen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

130714141043-01-syria-0714-llorweddol-orielGan ymateb i'r anghenion dyngarol digynsail yn Syria a'r cyffiniau, mae'r UE hyd yma wedi defnyddio bron i € 1.8 biliwn mewn cymorth rhyddhad ac adferiad gan y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau, gan ei wneud y cyfraniad rhyngwladol mwyaf sy'n cyfrif am gyfran sylweddol o'r cyllid byd-eang cyffredinol. .

Mae cymorth Ewropeaidd yn cyrraedd hyd at 80% o'r boblogaeth y mae'r argyfwng yn effeithio arni ac yn dod â chanlyniadau pendant a diriaethol sy'n gwneud gwahaniaeth i'r rhai y mae argyfwng Syria yn effeithio arnynt ac sy'n cael effaith ar unwaith:

  • Mae mwy na 7 miliwn o bobl yr effeithiwyd arnynt gan yr argyfwng wedi cael eu cysgodi mewn tai dros dro a lloches ddigonol ac yn derbyn eitemau i aelwydydd, setiau cegin, blancedi, stofiau, tanwydd, ac ati, yn enwedig yn ystod cyfnod oer y gaeaf sydd ar ddod yn Syria, Gwlad yr Iorddonen, Libanus Irac a Thwrci.
  • Mae o leiaf 4.6 miliwn o bobl yr effeithiwyd arnynt gan yr argyfwng yn Syria, Gwlad yr Iorddonen, Libanus ac Irac yn derbyn cymorth bwyd brys trwy wahanol ddulliau, megis dognau bwyd, talebau bwyd neu gymorth arian parod.
  • Mae o leiaf 780,000 o blant yn Syria, Twrci, Gwlad yr Iorddonen a Libanus, llawer ohonynt mewn gwersylloedd ffoaduriaid neu wedi'u dadleoli'n fewnol, yn derbyn addysg ysgol, wedi'i haddasu i gwricwlwm Syria fel y gallant barhau â'u haddysg. Yn 2014, bydd 1.8 miliwn yn ychwanegol o blant yr effeithir arnynt gan yr argyfwng yn gallu parhau i gyrchu addysg.
  • Mae mwy na 10,000 o athrawon yn cael eu hyfforddi mewn dulliau addysgu neu gefnogaeth seico-gymdeithasol yn Syria, yr Iorddonen, Libanus a Thwrci i'w helpu i addysgu a chefnogi'r plant yr effeithir arnynt yn fwy effeithiol. Yn 2014, bydd bron i 4,000 o athrawon ychwanegol yn derbyn hyfforddiant.
  • Mae ffocws arbennig ar bobl â gwendidau penodol pan fyddant yn agored i wrthdaro a thrais fel menywod, plant, yr henoed, ymfudwyr neu bobl ag anableddau yn helpu 300,000 o blant a menywod gyda chefnogaeth amddiffyn, seico-gymdeithasol arbenigol a Thrais ar sail Rhyw.
  • Mae 85 o sefydliadau cymdeithas sifil leol sy'n darparu gwasanaethau i'r boblogaeth sydd wedi'u dadleoli yn Syria ac yn y gwledydd cyfagos yn cael eu cryfhau i wella gallu gwytnwch cymunedau lleol. Darperir cefnogaeth i 400 o weithredwyr, blogwyr a newyddiadurwyr i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol a sicrhau bod Syriaid yn gallu cyrchu gwybodaeth annibynnol am ddim am yr argyfwng. Y flwyddyn nesaf, bydd 700 ychwanegol yn cael eu cefnogi a'u hyfforddi.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol, Kristalina Georgieva: "Mae rhyfel cartref Syria wedi creu trychineb ddyngarol nad ydym wedi'i weld ers degawdau, gyda phlant yn cyfrif am fwy na hanner ei ddioddefwyr. Mae Ewrop yn gwneud ymdrech enfawr i helpu pawb sydd mewn angen dybryd ond hyd yn oed gyda'r symiau rhyfeddol yr ydym yn eu codi, nid yw'n ddigon. Rwy'n annog pob rhoddwr i gloddio'n ddyfnach. Ond nid arian yw'r unig broblem: mae mynediad at y rhai mwyaf anghenus yn gyfyngedig ac ymosodir ar weithwyr cymorth. Mae'r holl bartïon i'r rhaid i wrthdaro barchu cyfraith ddyngarol ryngwladol. ”

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Cymdogaeth Štefan Füle: "Mae'r UE yn sefyll wrth bobl Syria sydd angen yr holl help y gallant ei gael yn yr argyfwng hwn sy'n gwaethygu'n ddramatig. Ar wahân i gwmpasu'r anghenion dyngarol sylfaenol rydym yn gwneud ymdrechion mawr i helpu i ddarparu addysg i blant a chefnogaeth Syria. hefyd ar gyfer gwledydd cyfagos sy'n dod o dan bwysau economaidd a chymdeithasol enfawr trwy gynnal nifer cynyddol o ffoaduriaid o Syria. Byddwn yn parhau i gefnogi pobl Syria a'n partneriaid yn yr amser anodd hwn.

Mae cyfanswm y bobl yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel cartref yn Syria ac y mae angen cymorth arnynt yn agosáu at y nifer digynsail o 9 miliwn, bron i hanner y boblogaeth gyfan. Mae hyn yn gwneud argyfwng Syria yr argyfwng dyngarol mwyaf ers degawdau.

Yn Syria, mae angen cymorth ar unwaith ar fwy na 6.8 miliwn o bobl gan gynnwys amcangyfrif o 5 miliwn wedi'u dadleoli'n fewnol. Yn ogystal, mae nifer y ffoaduriaid sydd wedi ffoi o'r rhyfel yn Syria i wledydd cyfagos wedi rhagori ar y garreg filltir echrydus o 2 filiwn. Mae mwy na hanner yr holl ffoaduriaid hynny yn blant. Gyda thrais yn dod yn fwyfwy ffyrnig, creulon ac annynol, mae llanw'r ffoaduriaid yn sicr o barhau i godi.

hysbyseb

Cefndir

Mae'r sefyllfa ddyngarol yn parhau i ddirywio wrth i drais ddwysau ac ymladd yn parhau ledled y wlad. Mae'r sefyllfa yn Damascus, Aleppo, Hassakeh, Hama a Homs yn arbennig o enbyd. Amcangyfrifir bod y trais parhaus yn effeithio ar 6.8 miliwn o bobl ac mae angen cymorth dyngarol arnynt. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod mwy na 4.25 miliwn o bobl hefyd wedi'u dadleoli yn Syria. Mae pob diwrnod o drais yn ychwanegu at y nifer hwn. Erbyn hyn mae dros 2 filiwn o ffoaduriaid (cofrestredig ac yn aros i gael eu cofrestru) yn yr Iorddonen, Libanus, Twrci, Irac, yr Aifft a Gogledd Affrica. Mae'r nifer hwn yn cynyddu bob dydd wrth i elyniaeth barhau.

Mae pryder cynyddol hefyd am ffoaduriaid sy'n byw yn Syria (Palestina, Irac, Afghanistan, Somalïaidd a Swdan), y mae eu bregusrwydd yn cynyddu. Mae'r gwrthdaro yn gynyddol yn awgrymu grwpiau o'r boblogaeth a oedd gynt yn niwtral fel Cwrdiaid a Palestiniaid. Mae Palestiniaid, yn benodol, yn cael eu tynnu ymhellach i'r gwrthdaro ac mae nifer o farwolaethau wedi'u nodi. Mae llawer o Balesteiniaid wedi'u dadleoli y tu mewn i Syria neu wedi ffoi o'r wlad; Mae UNRWA yn nodi bod angen cymorth sylfaenol ar frys ar dros 420 000 o ffoaduriaid Palestina yn Syria. Rhwng 15 a 29 Awst ffodd 47,000 o bobl o darddiad Cwrdaidd i ranbarth Cwrdaidd Irac gan roi'r diffyg gwasanaethau sylfaenol a'r her yn bennaf i gael gafael ar fwyd fel rheswm i adael Syria.

Mae natur a maint yr anghenion yn hollbwysig ym mhob rhan o'r wlad, boed hynny yn ardaloedd y Llywodraeth, yr wrthblaid neu ddadlau. Mae'r ffocws ar weithgareddau achub bywyd. Trin a gwagio'r clwyfedig, ynghyd â dŵr, glanweithdra a hylendid, iechyd, cysgod a chymorth bwyd, yw'r prif flaenoriaethau. Mae amddiffyniad yn parhau i fod yn ganolog yn y gwrthdaro, gyda honiadau difrifol iawn o gam-drin yn cael eu riportio yn erbyn menywod a phlant, gan ychwanegu at yr adroddiadau cyson o laddiadau diwahân ac arestiadau rhagfarn ac yn ddiweddar y defnydd o arfau cemegol. Mae prisiau bwyd wedi codi'n ddramatig.

Mae ymosodiadau ar weithwyr cymorth hefyd wedi parhau heb eu lleihau (hyd yn hyn, mae 22 o wirfoddolwyr SARC ac 11 aelod o staff y Cenhedloedd Unedig wedi cael eu lladd ac mae ambiwlansys a cherbydau'r Cenhedloedd Unedig yn dal i gael eu hymosod). Mae 14 o Sefydliadau Anllywodraethol Rhyngwladol (INGO) wedi'u dilysu gan awdurdodau Syria ac maent. caniateir yn ffurfiol i weithredu yn y wlad (sef ADRA, Action Contre La Faim, Première Urgence, Cyngor Ffoaduriaid Denmarc, Corfflu Meddygol Rhyngwladol, Help, Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), Secours Islamique France, Terre des Hommes-Italy, Merlin, Mercy Corp, Cyngor Ffoaduriaid Norwy, Oxfam a Médecins Sans Frontières).

Mewn gwledydd cyfagos, mae nifer y ffoaduriaid wedi mwy na dyblu yn ystod tri mis cyntaf 2013 yn unig, ac mae bellach wedi cyrraedd 2.1 miliwn, wedi cofrestru ac yn aros am gofrestriad, yn yr Iorddonen, Libanus, Twrci, Irac, yr Aifft a Gogledd Affrica. Mae'r nifer hwn yn parhau i gynyddu wrth i elyniaeth dyfu. Mae swyddfa'r Uchel Gomisiynydd Ffoaduriaid yn rhagamcanu cyfanswm o 3.45 miliwn o ffoaduriaid o Syria erbyn diwedd 2013. Mae mewnlifiad parhaus Syriaid yn cynyddu'r baich ar y cymunedau sy'n eu croesawu ac yn tanio tensiynau mewn rhai ardaloedd. Mae gwledydd sy'n ffinio â Syria yn agosáu at bwynt dirlawnder peryglus ac mae angen cefnogaeth frys arnynt i barhau i gadw ffiniau ar agor a chynorthwyo ffoaduriaid. Mae angen asesu amodau ffoaduriaid sy'n byw y tu allan i'r gwersylloedd yn ogystal â chymorth dyngarol (yn enwedig cysgod a dŵr, hylendid a glanweithdra).

Yr UE - ei sefydliadau a'i aelod-wladwriaethau - yw'r rhoddwr cymorth mwyaf mewn ymateb i argyfwng Syria yn Syria ac mewn gwledydd cyfagos. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnydd sylweddol mewn cymorth gwerth cyfanswm o € 400 miliwn yng nghyd-destun y Cyd-gyfathrebu â Senedd Ewrop, y Cyngor, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop a Phwyllgor y Rhanbarthau "Tuag at ddull cynhwysfawr o'r UE. i argyfwng Syria "dyddiedig 24 Mehefin 2013. Mae'r pecyn cymorth hwn yn cynnwys € 250 miliwn ar gyfer cymorth dyngarol a € 150 miliwn ar gyfer cymorth datblygu. O'r cyllid o € 150 miliwn ar gyfer anghenion datblygu, bydd € 40 miliwn yn delio ag argyfwng Syria yn Libanus, € 60 miliwn - yn yr Iorddonen a € 50 miliwn yn Syria.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd