Cysylltu â ni

Economi

hawliau etholiadol: camau Comisiwn sicrhau y gall dinasyddion yr UE fwrw eu pleidlais mewn etholiadau Ewropeaidd a lleol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

big_article_parliamentbydd dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn gallu defnyddio eu hawl i bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd a lleol yn haws wrth fyw mewn gwlad arall yn yr UE, yn dilyn camau cyfreithiol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Daw'r newyddion wrth i'r heddiw Comisiwn gau achos torri yn erbyn Bwlgaria ar gyfer gwneud cais gofynion ychwanegol i ddinasyddion nad ydynt yn Bwlgareg UE sy'n dymuno pleidleisio neu sefyll fel ymgeisydd mewn etholiadau lleol ac Ewropeaidd (er enghraifft, i ddarparu'r nifer a dyddiad eu tystysgrif preswylio). Yn dilyn newidiadau i'r gyfraith Bwlgareg, mae'r Comisiwn wedi penderfynu i roi terfyn camau cyfreithiol yn erbyn y wlad. Roedd y Comisiwn nodi rhwystrau tebyg i hawliau pleidleisio dinasyddion yr UE 'yn eu gwlad breswyl mewn pellach deg aelod-wladwriaethau (Cyprus, Y Weriniaeth Tsiec, Estonia, Hwngari, Lithwania, Latfia, Gwlad Pwyl, Romania, Slofenia a Slofacia) ers 2010, sydd wedi bellach wedi ei ddatrys ac eithrio mewn tri achos yr arfaeth. Mae'r symudiad yn dod wyth mis cyn yr etholiadau nesaf ar gyfer y Senedd Ewrop, sydd i'w gynnal ar 22 25-May 2014.

"Ym mis Mai 2014, bydd dinasyddion Ewropeaidd yn cael cyfle i bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd nesaf. Dyma'r foment allweddol yn nemocratiaeth Ewrop ac rydw i eisiau iddyn nhw leisio'u barn am eu dyfodol yn Ewrop," meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, Comisiynydd yr UE sy'n gyfrifol am Gyfiawnder, Hawliau Sylfaenol a Dinasyddiaeth. "Dyna pam mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd camau pendant i sicrhau bod yr 8 miliwn o ddinasyddion yr UE o oedran pleidleisio sy'n byw mewn gwlad arall yn yr UE yn gallu defnyddio eu hawl i bleidleisio yn effeithiol - mewn etholiadau Ewropeaidd a lleol."

dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi'r hawl i bleidleisio a sefyll fel ymgeisydd mewn etholiadau trefol ac Ewropeaidd ym mha bynnag wlad yr UE y dinesydd yn byw bob dinesydd o Aelod-wladwriaeth yr UE. Rhaid i hyn gael ei hawl a roddir dan yr un amodau ag gwladolion. Mae dau ddarn o ddeddfwriaeth yr UE sefydlu amodau manwl ar gyfer dinasyddion i allu arfer yr hawliau hyn.

hysbyseb

Ers mabwysiadu Gyfarwyddeb 93 / 109 / EC (Ar y dde o'r dinasyddion yr UE i gymryd rhan mewn etholiadau Ewropeaidd) a Chyfarwyddeb 94 / 80 / EC (Ar y dde o'r dinasyddion yr UE i gymryd rhan mewn etholiadau trefol), mae'r Comisiwn wedi cymryd rhan mewn deialog weithredol gydag Aelod-wladwriaethau i sicrhau y gall dinasyddion yr UE mewn gwirionedd yn mwynhau hawliau pwysig hyn yn ymarferol. Mae'r Comisiwn felly yn cynnal cyfres helaeth o wiriadau i sicrhau bod y rheolau UE yn cael eu gweithredu a'u cymhwyso ym mhob cyfreithiau cenedlaethol yn gywir.

Ar ôl y don olaf derbyniadau i'r UE ac yn dilyn ymrwymiadau a wnaed yn y cyntaf Adroddiad Dinasyddiaeth yr UE o 2010, gofynnodd y Comisiwn 11 Aelod-wladwriaethau i addasu neu egluro eu deddfwriaeth i ddileu rhwystrau amrywiol i hawliau pleidleisio dinasyddion yr UE '. Y gwledydd dan sylw yn Bwlgaria, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Estonia, Hwngari, Lithwania, Latfia, Gwlad Pwyl, Romania, Slofenia a Slofacia. Mae'r materion yn amrywio o ofynion cofrestru ychwanegol ar gyfer dinasyddion yr UE i ddarparu gwybodaeth ddigonol am eu hawl i bleidleisio. Mae rhai gwledydd wedi methu i gasglu data digonol i atal achosion o bleidleisio dwbl (gan ddod pleidlais mewn etholiadau Ewropeaidd yn y wlad wreiddiol a phreswylio, sy'n anghyfreithlon o dan gyfraith yr UE).

achos tor eu dwyn yn erbyn Bwlgaria ar y ddau Cyfarwyddebau. Rhwng 2011 2012 a, camau pendant Comisiwn wedi sicrhau bod cyfraith yr UE yn cael ei rhoi ar waith yn iawn yn y rhan fwyaf o Aelod-wladwriaethau drwy gyfuniad o ddeialog adeiladol, anffurfiol a thrwy gamau cyfreithiol. O ganlyniad, mae'r rhwystrau wedi cael eu datrys ym mhob achos heblaw tair gwlad. Wrth gweddill yr achosion (Gweriniaeth Tsiec, Slofenia a Slofacia), mae'r gyfraith yn cael ei ddiwygio ar hyn o bryd neu newidiadau ar fin dod i rym.

hysbyseb

Cefndir

Rhyddid i symud yw hawl mwyaf annwyl o ddinasyddiaeth yr UE (gweler Datganiad i'r wasg Rhif 14 / 2011). Yn wir, mae mwy a mwy o Ewropeaid yn elwa ar yr hawl hwn ac yn byw mewn Aelod-wladwriaeth arall yr UE: yn 2010, amcangyfrifir bod 12.3 miliwn o ddinasyddion yn byw mewn Aelod-wladwriaeth ac eithrio'r rhai eu hunain (STAT / 11 / 105). Mae tua 8 miliwn o'r rhain yn o oedran pleidleisio.

Mae gan pob wladolion o'r 28 Aelod-wladwriaethau yr UE yr hawl i bleidleisio a sefyll mewn etholiadau lleol ac Ewropeaidd yn y wlad yr UE maent yn byw ynddi - diolch i dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd - nad yw'n cymryd lle dinasyddiaeth cenedlaethol ond yn ategu hynny.

Fodd bynnag, dim ond tua 10% o'r dinasyddion hynny UE sy'n byw mewn gwlad arall yn yr UE yn manteisio ar eu hawl i bleidleisio a sefyll mewn etholiadau lleol, yn ôl adroddiad 2012 gan y Comisiwn Ewropeaidd (IP / 12 / 229). Canfu'r adroddiad, er bod y rhan fwyaf o wledydd wedi rhoi ar waith y rheolau perthnasol yr UE (Cyfarwyddeb 94 / 80 / EC) Mewn modd boddhaol, mae rhai rhwystrau yn aros. Canfu hefyd nad yw rhai dinasyddion fod yn ymwybodol o'u hawliau a gall gweithdrefnau weithiau fod yn rhy feichus.

Yn ei 2010 Adroddiad Dinasyddiaeth yr UE, Cododd y Comisiwn y mater o lleihau'n raddol nifer a bleidleisiodd yn yr etholiadau Ewropeaidd a'r angen i hwyluso cyfranogiad dinasyddion yr UE yn yr etholiadau (IP / 10 / 1390). Un ffordd o fynd i'r afael â'r mater hwn yn gweithio gydag Aelod-wladwriaethau i sicrhau bod dinasyddion yr UE sy'n byw mewn Aelod yr UE wladwriaeth ac eithrio'r rhai eu hunain yn gallu cymryd rhan mewn etholiadau Ewropeaidd o dan yr un amodau fel dinasyddion cenedlaethol, yn unol â chyfraith yr UE (Gweithredu 18 yr UE Adroddiad dinasyddiaeth). Yn ogystal, yn ei 2013 Adroddiad Dinasyddiaeth yr UE cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd i weithio ar atebion i roi terfyn ar yr arfer mewn rhai Aelod-wladwriaethau o amddifadu eu dinasyddion am eu hawl i bleidleisio unwaith y byddant yn symud i wlad arall yn yr UE (IP / 13 / 410 a MEMO / 13 / 409).

Ym mis Rhagfyr 2012, mabwysiadodd y Cyngor Gweinidogion yr UE cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i'w gwneud yn haws i ddinasyddion yr UE sy'n byw mewn Aelod-wladwriaeth arall i sefyll fel ymgeiswyr yn yr etholiadau Senedd Ewrop 2014 (MEMO / 12 / 1020). Mae'r gyfraith newydd yn symleiddio'r weithdrefn (rheoleiddio ar hyn o bryd gan Cyfarwyddeb 93 / 109 / EC) Ar gyfer dinasyddion yr UE i sefyll fel ymgeiswyr ar gyfer Senedd Ewrop mewn Aelod-wladwriaeth arall yr UE. Mae'n un arall o fentrau y Comisiwn i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad yn yr etholiadau Ewropeaidd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd