Cysylltu â ni

Economi

Mae'r UE a FAO yn helpu chwe gwlad i gyflawni Nod Datblygu'r Mileniwm ar newyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mdg-1Lai na dwy flynedd cyn y dyddiad cau a bennwyd i gyflawni nodau datblygu rhyngwladol, mae'r Undeb Ewropeaidd a Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) yn camu i fyny eu hymdrechion i leihau newyn y byd gan gynorthwyo dwy filiwn o bobl mewn chwe gwlad gyda gweithgareddau datblygu amaethyddol sy'n werth bron i € 60 miliwn.

Daw'r cyllid o fenter € 1 biliwn yr UE sy'n ceisio meithrin cynnydd cyflymach tuag at Nodau Datblygu'r Mileniwm (MDGs).

“Mor agos at y dyddiad cau, pan mae cymaint i’w wneud o hyd, bydd y buddsoddiad da hwn mewn amaethyddiaeth yn galluogi FAO i gynyddu ei ymdrechion i ddileu newyn a gwneud hyd yn oed mwy i helpu gwledydd i haneru cyfran y bobl llwglyd erbyn 2015,” meddai FAO's Cyfarwyddwr Cyffredinol José Graziano da Silva mewn digwyddiad arbennig ar Nodau Datblygu'r Mileniwm yn ystod Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

“Rwy’n ei chael yn annerbyniol bod tua 21 miliwn o bobl yn dal i fynd yn llwglyd ac mae diffyg maeth yn gyfrifol am dros 870 miliwn o farwolaethau plant yn flynyddol. Mae'r cyllid hwn yn tanlinellu ein hymrwymiad i gynyddu ein gwaith ar newyn ac i gwrdd â'r MDGs ”, ychwanegodd Comisiynydd Datblygu'r UE, Andris Piebalgs.

O dan yr hyn a elwir yn fenter MDG, mae'r UE a'r FAO yn canolbwyntio ar ddatblygu amaethyddol sy'n cynnwys ffermwyr tyddyn a'u teuluoedd, gan dargedu dros ddwy filiwn o bobl mewn chwe gwlad.

Mae'r fenter yn hyrwyddo partneriaethau gydag asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, llywodraethau a chymdeithas sifil yn gryf er mwyn sicrhau y gellir cyflawni nodau allweddol, gan gynnwys gwell maeth a'r gefnogaeth i bolisïau amaethyddol.

hysbyseb

Datblygiad amaethyddol a gwell maeth

  • Yn Burundi, bydd gweithgareddau'n canolbwyntio ar gynhyrchu a phrosesu bwydydd, fel casafa ac ŷd, yn ogystal â chnydau arian parod, gan gynnwys olew palmwydd a the. Amcangyfrifir y bydd y gweithrediad pedair blynedd € 2.1 miliwn o fudd i amcangyfrif o 25 000 o bobl.
  • Mae hyrwyddo cynhyrchu a marchnata cnydau stwffwl, fel sorghum a miled, yn ogystal â llysiau a chynhyrchion o goed fel y baobab, wrth wraidd rhaglen tair blynedd gwerth € 16 miliwn yn Burkina Faso, gyda'r nod o wella bywoliaethau dros 500 000 o bobl.
  • Yn y Gambia, bydd FAO a'r UE yn helpu ffermwyr i dyfu llysiau a datblygu eu sgiliau i'w gwerthu ar y farchnad. Amcangyfrifir y bydd 70 000 o bobl yn elwa o'r gweithrediad tair blynedd € 4 miliwn.
  • Mae ffermwyr yn Haiti yn cael eu hyfforddi i gynyddu eu cynhyrchiad o gnau daear a physgod o dan raglen tair blynedd € 4 miliwn sy'n cynnwys tua 12 000 o bobl. Maent hefyd yn dysgu sut i sefydlu busnesau amaethyddol bach.
  • Nod gweithrediad tair blynedd € 12.5 miliwn ym Madagascar sy'n targedu 750 000 o bobl yw darparu hadau o reis, cnau coco a thatws melys o safon i famwyr bach a'u helpu i sefydlu busnes bach. Bydd hefyd yn ailsefydlu seilwaith dyfrhau ac yn lleihau colledion ar ôl y cynhaeaf gyda gwell cyfleusterau storio.
  • Nod rhaglen bum mlynedd, gwerth € 19 miliwn ym Mozambique, yw cynyddu cynhyrchiant amaethyddol, helpu ffermwyr i gael gwell mynediad i farchnadoedd a gwella maeth gydag amrywiaeth o weithgareddau sy'n amrywio o ddarparu hadau a gwrteithwyr o ansawdd i hyfforddiant mewn iechyd, hylendid ac arferion maethol.

Cefndir

Mae'r UE yn un o roddwyr mwyaf hael a diysgog yr FAO. Yn ddiweddar, anrhydeddodd FAO yr UE am Gyfleuster Bwyd yr UE, menter € 1 biliwn mewn ymateb i argyfwng prisiau bwyd 2008-2011, a weithredwyd yn rhannol ynghyd â FAO. Helpodd y Cyfleuster i wella bywoliaeth 59 miliwn o bobl mewn 50 gwlad. Derbyniodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, y wobr ar ran yr UE mewn seremoni yn Rhufain yn gynharach eleni.

Trwy hyrwyddo amaethyddiaeth fel ateb ar gyfer yr argyfwng, nododd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr FAO, Graziano da Silva, chwaraeodd yr UE ran bwysig wrth ddod ag amaethyddiaeth a diogelwch bwyd yn ôl ar ben yr agenda datblygu rhyngwladol fel pwyntiau mynediad ar gyfer twf a datblygiad mewn sawl gwlad.

Yn ddiweddar, ymrwymodd yr UE i wario cymaint â € 3.5 biliwn rhwng 2014-2020 ar adeiladu gwytnwch tymor hir ymhlith y rhai mwyaf agored i niwed, mynd i’r afael ag achosion sylfaenol newyn a thlodi a gwella maeth yn rhai o wledydd tlotaf y byd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd