Cysylltu â ni

Economi

Lansio Cynghrair Economi Rhannu Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Clymblaid Ewropeaidd-Rhannu-EconomiLansiwyd y Glymblaid Rhannu Economi Ewropeaidd mewn gwrandawiad cyhoeddus ym Mhwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ar 25 Medi.  Daeth lansiad y Glymblaid yn dilyn gwahoddiad gan y Comisiwn Ewropeaidd i drafod pwysigrwydd mynd i’r afael â’r model Rhannu Economi ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gan yr Economi Rhannu a'r UE nodau cyffredin: cynyddu effeithlonrwydd adnoddau, creu swyddi a ffyniant, adeiladu cyfranogiad cymunedol a hyrwyddo arloesedd cymdeithasol. Mae'r Glymblaid Rhannu Economi Ewropeaidd yn gweld hwn fel cyfle gwych i gyfuno ymdrechion o amgylch blaenoriaethau ar y cyd a phrif ffrydio Ewrop gryfach a mwy gwydn o ystyried cyflawni amcanion EU2020.

Y Glymblaid yw'r rhwydwaith pan-Ewropeaidd gyntaf i greu llais unedig, eirioli a monitro cynnydd tuag at bolisi'r UE a pholisi cenedlaethol:

hysbyseb
 1. Prif ffrwd yr Economi Rhannu
  Trwy ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth a gwella gwelededd.
 2. Cynnal yr Economi Rhannu
  Trwy eiriol dros reoliadau teg a synhwyrol, mae sicrhau bod yr Economi Rhannu yn dod yn flaenoriaeth wleidyddol ar lefel Ewropeaidd.
 3. Graddfa i fyny'r Economi Rhannu
  Trwy hyrwyddo arweinyddiaeth a chyfnewid arfer gorau, gan anelu at scalability a throsglwyddadwyedd yn yr aelod-wladwriaethau.
 4. Cyllido'r Economi Rhannu
  Trwy godi cyllid yr UE i roi hwb i brosiectau a llwyfannau peilot perthnasol ledled Ewrop, yn anad dim mewn dinasoedd.

Pwrpas y Glymblaid yw dwyn ynghyd y sefydliadau mwyaf gweithgar ar lefel Ewropeaidd mewn màs critigol a dadlau dros bolisïau Ewropeaidd sy'n rhoi llawer mwy o bwyslais ar rannu a chydweithio, fel y grym y tu ôl i economi Ewropeaidd fwy llewyrchus, cynaliadwy a chystadleuol. . Bydd y Glymblaid yn archwilio synergeddau â pholisïau a rhaglenni’r UE a sut y gall llunwyr penderfyniadau’r UE a rhanddeiliaid eraill weithio gyda’i gilydd i wneud yr Economi Rhannu yn llwyddiant er budd aelod-wladwriaethau, busnesau, defnyddwyr a chymunedau lleol yn yr UE.

"Yn nodweddiadol mae naratif yr Economi Rhannu wedi'i fframio fel a o'r gwaelod i fyny, gweithredu ar lawr gwlad. Mae pob un o'r sefydliadau Rhannu Economi toreithiog yn Ewrop yn canolbwyntio ar ddarn bach o bos llawer mwy ac ni fydd newid sylweddol byth yn dod o grŵp sydd wedi'i ddatgysylltu a golygfa gychwyn dameidiog ar hyd y gadwyn werth. Fodd bynnag, os bydd y sefydliadau hyn yn ymuno i rannu agenda gymhellol, gweledigaeth hirdymor ysbrydoledig a chydlynu eu dull polisi'r UE, gallent baratoi'r ffordd ar gyfer y o'r brig i lawr amodau fframwaith sydd eu hangen i ehangu'r Economi Rhannu yn Ewrop. ", esboniodd Marco Torregrossa, Rheolwr Gyfarwyddwr Ewro Llawrydd yr Ewro yn y digwyddiad gwrandawiad cyhoeddus.

Mae absenoldeb mesurau rheoleiddio yn creu ansicrwydd a allai rwystro buddsoddiadau a datblygiad y sector. Mae angen i sefydliadau Rhannu Economi ymgysylltu’n gynnar â rheoleiddwyr Ewropeaidd, yn enwedig y Comisiwn Ewropeaidd, i ddylunio rheolau a pholisïau priodol, gan fod y farchnad bellach yn prysur siapio. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried strategaeth EU2020 sy'n cynnig: "dylai'r defnydd o nwyddau a gwasanaethau ddigwydd yn unol â thwf craff, cynaliadwy a chynhwysol a dylai hefyd gael effaith ar greu swyddi, cynhyrchiant a chydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol. ". Dylai'r prif nod fod i'r UE gydnabod yr Economi Rhannu fel strategaeth drosfwaol sy'n llywio ei feddylfryd polisi cyfan yn y gwahanol sectorau.

hysbyseb

Tynnu ysbrydoliaeth o'r Penderfyniad Dinasoedd Rhannadwy 87, a fabwysiadwyd gan Gynhadledd Maer yr Unol Daleithiau, mae'r Glymblaid yn eirioli i lunwyr polisi Ewropeaidd gefnogi'r Economi Rhannu yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Annog yr UE i ddod yn fabwysiadwr cynnar o wasanaethau a rennir trwy gynorthwyo defnyddwyr a darparwyr gyda'r offer a all hwyluso twf ar gyfer yr Economi Rhannu.
 • Comisiynu astudiaethau asesu effaith a dadansoddiad cylch bywyd ar rannu asedau yn yr UE i nodi cyfleoedd a helpu i greu dulliau mwy safonol ar gyfer mesur buddion yr Economi Rhannu i'r sector cyhoeddus a phreifat, yn anad dim mewn dinasoedd.
 • Sefydlu rhwydweithiau gydag arweinwyr o ddinasoedd (ee trwy'r Cyfamod Maer yr UE neu y Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd ar Ddinasoedd Clyfar) meithrin gallu, lledaenu gwybodaeth a syniadau am fodelau llwyddiannus ar gyfer Rhannu'r Economi.
 • Creu gweithgorau lleol i adolygu a mynd i’r afael â rheoliadau a allai rwystro cyfranogiad yn yr Economi Rhannu, dod â thrigolion a chymdogaethau ynghyd, ailddiffinio gwasanaethau cyhoeddus, arloesi ac ymgysylltu dinesig.
 • Rheoleiddio ar yr Economi Rhannu fesul sector, gan ymgorffori adborth gan gwmnïau rhannu a defnyddwyr terfynol, gan gynnwys set eang o randdeiliaid mewn ymgynghoriadau.
 • Hwyluso trosglwyddadwyedd atebion arfer gorau ar draws Aelod-wladwriaethau a chymell buddsoddiadau cyhoeddus (grantiau, cymorthdaliadau) ar gyfer prosiectau peilot a mentrau ar yr Economi Rhannu.
 • Deddfu system gaffael gyhoeddus Ewropeaidd sy'n ffafrio mentrau Rhannu Economi.
 • Cyflwyno gofynion gorfodol mewn offerynnau fframwaith cyfreithiol presennol ar gyfer cynhyrchion y gellir eu rhannu (ee lleiafswm, ailgylchadwyedd, ailddefnyddiadwyedd, uwchraddadwyedd a gwydnwch).
 • Hyrwyddo creu un cynllun dyfarnu ar gyfer y cysyniadau Rhannu Economi gorau i hwyluso treiddiad i'r farchnad.
 • Cefnogi datblygiad un clwstwr Rhannu Economi rhanbarthol yn yr UE (ee gyda chydweithrediad ymhlith sefydliadau ymchwil, busnesau newydd, arianwyr, defnyddwyr terfynol) i gyflymu'r broses arloesi.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd