Cysylltu â ni

Economi

Enillwyr Gwobr Undeb Ewropeaidd 2013 am Lenyddiaeth gyhoeddwyd yn Ffair Lyfrau Göteborg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logo_literaryCyhoeddwyd enillwyr Gwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd 2013, gan gydnabod yr awduron gorau yn Ewrop, ar 26 Medi yn agoriad Ffair Lyfrau Göteborg yn Sweden gan Androulla Vassiliou, Comisiynydd Ewropeaidd dros Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid. Enillwyr eleni yw: Isabelle Wéry (Gwlad Belg), Faruk Šehić (Bosnia Herzegovina), Emilios Solomou (Cyprus), Kristian Bang Foss (Denmarc), Meelis Friedenthal (Estonia), Lidija Dimkovska (Cyn Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia), Katri Lipson ( Y Ffindir), Marica Bodrožić (Yr Almaen), Tullio Forgiarini (Lwcsembwrg), Ioana Pârvulescu (Rwmania), Gabriela Babnik (Slofenia) a Cristian Crusat (Sbaen). Gweler isod am ragor o fanylion am yr awduron buddugol a'u llyfrau.

"Mae fy llongyfarchiadau cynhesaf yn mynd i bob un o enillwyr eleni. Mae Gwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd yn tynnu sylw rhyngwladol at awduron newydd neu rai sy'n dod i'r amlwg, na fyddent fel arall yn ennill y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu y tu allan i'w mamwlad. Yn ogystal â helpu'r ysgrifenwyr hyn i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, ein nod yw cyflwyno darllenwyr i lenyddiaeth Ewropeaidd newydd wych a chynnig mwy o ddewis iddynt. Gall hyn hefyd gyfrannu, yn y tymor hir, at greu darllenydd Ewropeaidd go iawn, gyda bron i hanner biliwn o ddarpar ddarllenwyr. Ein cyllid Ewrop Greadigol newydd. bydd y rhaglen yn ein galluogi i ddarparu mwy o gefnogaeth tuag at gost cyfieithu llyfrau a gwella amrywiaeth ddiwylliannol, "meddai'r Comisiynydd Vassiliou.

Mae pob enillydd yn derbyn € 5,000. Yn bwysicach fyth, anogir eu cyhoeddwyr i wneud cais am arian yr UE er mwyn i'r llyfrau buddugol gael eu cyfieithu i ieithoedd Ewropeaidd eraill. Mae Gwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd (EUPL) ar agor i 37 gwlad sy'n rhan o Raglen Ddiwylliant gyfredol yr UE (28 aelod-wladwriaeth yn ogystal ag Albania, Bosnia-Herzegovina, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Cyn Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Montenegro, Norwy , Serbia, Twrci). Bob blwyddyn, mae rheithgorau cenedlaethol mewn traean o'r gwledydd yn enwebu'r awduron buddugol, fel bod pob un yn cael ei gynrychioli dros gyfnod o dair blynedd.

hysbyseb

Bydd enillwyr eleni yn cael eu gwobrau mewn seremoni ym Mrwsel ar 26 Tachwedd, ym mhresenoldeb y Comisiynydd Vassiliou a chynrychiolwyr blaenllaw ym myd llenyddiaeth, diwylliant a gwleidyddiaeth. Trefnir EUPL gan y Comisiwn Ewropeaidd gyda'r Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol (EIBF), Cyngor Awduron Ewrop (EWC) a Ffederasiwn Cyhoeddwyr Ewropeaidd (FEP).

Dywedodd Llywydd EIBF, John Mc Namee: “Unwaith eto, rwyf wrth fy modd yn darganfod talentau newydd a hoffwn fynegi fy llongyfarchiadau cynhesaf i bob un o enillwyr eleni. Mae llyfrwerthwyr yn falch iawn bod Gwobr EUPL yn helpu llenyddiaeth i groesi ffiniau ac yn edrych ymlaen at gynnig mwy o ddewis, mwy o lyfrau a mwy o lenyddiaeth Ewropeaidd i ddarllenwyr. ”

Dywedodd Llywydd EWC, Pirjo Hiidenmaa: "Mae angen straeon a storïwyr ar Ewrop, ac mae galw diddiwedd am lyfrau ar bynciau tragwyddol. Mae ysgrifenwyr yn dod â gwreichion hanfodol i feddyliau ac ieithoedd, a dim ond newid sy'n cadw diwylliannau'n fyw; felly, mae bob amser yn bleser dathlu. lleisiau llenyddol newydd yn ein sicrhau bod diwylliant yn parhau i dyfu a newid. "

hysbyseb

"Rwy'n falch iawn bod ein sefydliad yn cymryd rhan mor weithgar yng Ngwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd. Diolch i'r Wobr hon, rydyn ni'n darganfod bydoedd newydd, diwylliannau newydd, trwy waith yr awduron buddugol talentog. Gobeithio y bydd enillwyr 2013 yn cael cymaint o gyfieithiadau ag y maent yn eu haeddu - mae'n ffordd wych o ddathlu amrywiaeth Ewrop, gwerth y dylem ei drysori yn yr amseroedd hynny o argyfwng, "ychwanegodd Piotr Marciszuk, Llywydd FEP.

Bydd Rwmania yn derbyn ffocws arbennig yn Ffair Lyfrau Göteborg eleni. Cymerodd y Comisiynydd Vassiliou ran yn y seremoni agoriadol y bore yma gyda Mircea Cărtărescu, y bardd, nofelydd ac ysgrifyddwr o Rwmania.

Mae Ewrop yn Caru Darllen

Ar ôl cynhadledd i'r wasg (12.15), bydd y Comisiynydd Vassiliou hefyd yn cymryd rhan mewn digwyddiad sy'n gysylltiedig â'i hymgyrch llythrennedd 'Europe Loves Reading'. Bydd yn cwrdd â disgyblion ifanc o'r ysgol ryngwladol yn Göteborg (Internationella Engelska Skolan) a fydd yn darllen o'u hoff lyfrau. Ni all un o bob pump o bobl ifanc 15 oed yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â llawer o oedolion, ddarllen yn iawn. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o argyfwng llythrennedd Ewrop a hyrwyddo darllen er pleser. Mae'r Comisiynydd Vassiliou yn mynychu sesiynau darllen yn rheolaidd sy'n cynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion. Yn aml mae gan y digwyddiadau gyda phlant ddimensiwn amlieithog i'w hannog i ddarllen yn uchel mewn gwahanol ieithoedd ac i dynnu sylw at bwysigrwydd amrywiaeth ieithyddol.

Cefndir

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi € 3 miliwn y flwyddyn ar gyfieithu llenyddol a mwy na € 2.4 miliwn ar brosiectau cydweithredu sy'n cynnwys y sector llyfrau. Mae'r diwydiant yn cyfrannu € 23 biliwn i Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE ac yn cyflogi 135 000 o bobl amser llawn. Llyfrau yw'r ail nwyddau diwylliannol a allforir fwyaf yn yr UE, ar ôl gweithiau celf a hen bethau.

Ers lansio Gwobr Llenyddiaeth Ewrop yn 2009, mae Rhaglen Diwylliant yr UE wedi darparu cyllid ar gyfer cyfieithu llyfrau gan 43 o enillwyr EUPL, mewn 20 o wahanol ieithoedd, gan gwmpasu cyfanswm o 149 o gyfieithiadau. Mae'r enillwyr hefyd yn elwa o welededd ychwanegol ym mhrif ffeiriau llyfrau Ewrop, gan gynnwys Frankfurt, Llundain, Göteborg a Gŵyl Passaporta ym Mrwsel.

Mae cyhoeddi llyfrau yn rhan sylweddol o'r sectorau diwylliannol a chreadigol, sy'n cyfrif am hyd at 4.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE a mwy nag 8 miliwn o swyddi. Er bod y sectorau hyn wedi profi'n gymharol wydn yn yr argyfwng, maent hefyd yn wynebu heriau sylweddol sy'n deillio o'r newid digidol, globaleiddio a darnio'r farchnad ar hyd llinellau diwylliannol ac ieithyddol.

Ym mis Ionawr 2014, bydd y Comisiwn yn lansio'r rhaglen Ewrop Greadigol newydd, sy'n ceisio cryfhau cystadleurwydd y sectorau diwylliannol a chreadigol, a hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol. Rhagwelir y bydd gan y rhaglen newydd gyfanswm cyllideb o € 1.3 biliwn yn 2014-2020, sy'n cynrychioli cynnydd o 9% o'i gymharu â'r lefelau cyllido cyfredol. Bydd y rhaglen yn darparu cyllid ar gyfer cyfieithu mwy na 4 500 o lyfrau; bydd hefyd yn galluogi 300 000 o artistiaid, gweithwyr proffesiynol diwylliannol a'u gweithiau i weithredu ar draws ffiniau ac ennill profiad rhyngwladol.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd