Cysylltu â ni

Economi

Newid yn yr hinsawdd: Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai eich meddyg yn 95% yn siŵr bod gennych chi salwch difrifol?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

newid yn yr hinsawddBeth fyddech chi'n ei wneud pe bai'ch meddyg 95% yn siŵr bod gennych salwch difrifol? A beth pe na bai'n un meddyg yn unig, ond cannoedd o brif feddygon y byd? A fyddech chi ddim ond yn eu hanwybyddu ac yn parhau busnes fel arfer neu a fyddech chi'n dechrau chwilio am iachâd? Synnwyr cyffredin yn unig ydyw. Mae'r un rhesymeg yn berthnasol i wyddoniaeth hinsawdd. Heddiw, cyflwynodd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (IPCC) ei adroddiad diweddaraf ar wyddoniaeth hinsawdd. Dywed yr adroddiad ei bod yn ddigamsyniol bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd ac yn cadarnhau bod o leiaf 95% o sicrwydd mai gweithgareddau dynol yw'r prif achos.

Mewn ymateb i'r adroddiad, dywedodd y Comisiynydd Gweithredu ar yr Hinsawdd Connie Hedegaard: '' Nid mater i gredu mewn newid yn yr hinsawdd ai peidio yw'r mater. Y mater yw a ddylid dilyn gwyddoniaeth ai peidio. Y diwrnod pan fydd pob gwyddonydd sydd â sicrwydd 100% yn eich rhybuddio rhag newid yn yr hinsawdd, bydd yn rhy hwyr. Pe bai'ch meddyg 95% yn siŵr bod gennych glefyd difrifol, byddech chi'n dechrau chwilio am y gwellhad ar unwaith. Pam y dylem gymryd mwy o risg pan mai iechyd ein planed yn y fantol? Bydd Ewrop yn parhau i arwain y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae gennym ddeddfwriaeth uchelgeisiol ar waith. Rydym yn lleihau ein hallyriadau yn sylweddol, yn ehangu ynni adnewyddadwy ac yn arbed ynni. Ac rydym yn paratoi ar gyfer y cam nesaf: targedau hinsawdd ac ynni ar gyfer 2030 y bydd y Comisiwn yn eu cyflwyno cyn diwedd y flwyddyn. Y gwir amdani yw bod eraill bellach yn dilyn yr un peth. Bydd Ewrop yn parhau i fynnu mwy o weithredu gan yr holl allyrwyr. ''

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae adroddiad Gweithgor IPCC I, Newid Hinsawdd 2013: Sail Gwyddor Ffisegol, yn asesu'r wybodaeth wyddonol ddiweddaraf ar newid yn yr hinsawdd. Cwblhaodd y gweithgor ei 'Grynodeb ar gyfer Gwneuthurwyr Polisi' yn gynharach heddiw yn Stockholm. Adroddiad Gweithgor 1 yw'r cyntaf o bedwar adroddiad a fydd gyda'i gilydd yn ffurfio Pumed Adroddiad Asesu'r IPCC.

At ei gilydd, mae adroddiad heddiw yn cadarnhau ac yn cryfhau canfyddiadau allweddol Pedwerydd Adroddiad Asesu'r IPCC, a gyhoeddwyd yn 2007. Mae'n tynnu ar dystiolaeth newydd, arsylwadau helaethach, modelau hinsawdd gwell, gwell dealltwriaeth o brosesau hinsawdd ac ystod ehangach o ragamcanion newid yn yr hinsawdd.

Mae ei ganfyddiadau allweddol yn cynnwys:

hysbyseb
  • Mae cynhesu'r system hinsawdd yn ddigamsyniol. Mae tymheredd arwyneb byd-eang wedi codi tua 0.8 ° C ers 1880. Ers y 1950au mae llawer o'r newidiadau a welwyd yn ddigynsail dros ddegawdau i filenia. Mae crynodiadau nwyon tŷ gwydr wedi cynyddu, mae'r awyrgylch a'r cefnfor wedi cynhesu, mae maint yr eira a'r rhew wedi lleihau, mae iâ môr haf yr Arctig yn cilio ac mae lefel y môr wedi codi.
  • Mae'n 'hynod debygol' (sy'n golygu bod o leiaf 95% o sicrwydd bellach) mai gweithgareddau dynol a achosodd y rhan fwyaf o'r cynnydd a welwyd yn nhymheredd yr wyneb dros y 60 mlynedd diwethaf. Mae crynodiad y carbon deuocsid yn yr atmosffer wedi cynyddu tua 40% er 1750 o ganlyniad i weithgaredd ddynol, bron yn gyfan gwbl oherwydd llosgi tanwydd ffosil a datgoedwigo.
  • Mae pob un o'r tri degawd diwethaf wedi bod yn gynhesach yn olynol nag unrhyw ddegawd blaenorol ers i gofnodion offerynnol ddechrau ym 1850. Mae cynhesu wedi arafu dros y 15 mlynedd diwethaf ac ymddengys bod hyn i raddau helaeth yn gyfartal ag amrywiadau mewn cylchoedd naturiol, fel yr El Niño Ffenomena La Niña yn y Cefnfor Tawel, ac effaith oeri yn sgil ffrwydradau folcanig a llai o weithgaredd solar. Fodd bynnag, nid yw tueddiadau tymor byr yn gyffredinol yn adlewyrchu tueddiadau tymor hir. Gwelwyd amrywiadau tymheredd ar sawl cyfnod er 1901 ond mae'r duedd gyffredinol yn parhau i fyny.
  • Os yw allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael eu gostwng yn sylweddol, gellid cyfyngu'r cynnydd mewn tymheredd arwyneb cyfartalog byd-eang i rhwng 0.9 ° C a 2.3C yn uwch na lefelau cyn-ddiwydiannol, a lefel y môr yn codi i 30-50 cm o'i gymharu â 1986-2005, tuag at y diwedd y ganrif hon. Fodd bynnag, heb unrhyw gamau mae siawns o 62% y gallai'r tymheredd fod yn fwy na 2081C yn uwch nag yn y cyfnod cyn-ddiwydiannol erbyn 2100-4 tra bod codiad yn lefel y môr yn debygol o fod rhwng 40 ac 80 cm o'i gymharu â 1986-2005 .

Cefndir

Yr IPCC yw'r prif gorff rhyngwladol ar gyfer asesu'r wybodaeth wyddonol, dechnegol ac economaidd-gymdeithasol sy'n berthnasol i ddeall newid yn yr hinsawdd. Mae ei adroddiadau asesu yn cynrychioli consensws miloedd o wyddonwyr ledled y byd ac maent yn seiliedig ar lenyddiaeth wyddonol a thechnegol a adolygwyd gan gymheiriaid ac a gyhoeddwyd gan gwmpasu sawl llinell ddadansoddi a setiau data. Ar gyfer ei Bedwerydd Adroddiad Asesu, rhannodd yr IPCC Wobr Heddwch Nobel 2007 gyda chyn Is-lywydd yr UD, Al Gore.

Mae prosiectau ymchwil a ariannwyd o dan 6ed a 7fed Rhaglen Fframwaith yr UE ar gyfer Ymchwil, yn ogystal ag o dan raglenni ymchwil aelod-wladwriaethau, wedi cyfrannu'n sylweddol at adroddiadau'r IPCC. Mae newid yn yr hinsawdd yn elfen ganolog o Raglen Fframwaith ymchwil newydd Horizon 2020, lle bydd 35% o'r adnoddau ariannol yn cael eu dyrannu i weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd.

gwybodaeth bellach

Datganiad fideo gan y Comisiynydd Hedegaard ar adroddiad IPCC y Cenhedloedd Unedig ar wyddoniaeth hinsawdd.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiectau sy'n cyfrannu at arsylwadau'r system hinsawdd, cliciwch yma.

Crynodeb Gweithgor 1 ar gyfer Llunwyr Polisi yw ar gael yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd