Cysylltu â ni

Economi

€ 660 miliwn o arian yr UE i ymchwilwyr gorau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

FP7-LogoArchwilio terfynau bywyd ar y blaned Mawrth, datblygu firws a all dargedu celloedd canser, neu ddefnyddio ffotoneg i adfer golwg mewn cleifion â cataractau. Heriau cymdeithasol fel poblogaethau sy'n heneiddio mewn gwledydd sy'n datblygu neu anghydraddoldeb mewn cymdeithasau cyfalafol. Dyma rai o'r materion sy'n cael sylw gan y 284 o wyddonwyr a fydd yn derbyn € 660 miliwn yn y cylch cyllido diweddaraf gan Gyngor Ymchwil Ewrop (ERC).

Yn ei chweched gystadleuaeth Grant Uwch Uwch ddiwethaf o dan Seithfed Rhaglen Fframwaith Ymchwil yr UE (FP7), bydd yr ERC yn darparu grantiau unigol o hyd at € 3.5 miliwn. Bydd y cyllid, rhai o'r rhai mwyaf mawreddog yn y byd ar gyfer gwyddoniaeth ffiniol, yn galluogi uwch ymchwilwyr sefydledig i ddilyn eu hymchwil 'awyr las'. Yr alwad Grantiau Uwch nesaf fydd y cyntaf o dan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi newydd yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Máire Geoghegan-Quinn: "Mae'r ERC yn ariannu ymchwilwyr sydd ar frig eu gêm, ac mae angen y dalent hon arnom yn Ewrop. Mae eu creadigrwydd a'u gwaith caled yn creu gwybodaeth sy'n werthfawr ynddo'i hun, ond sy'n aml hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar ein cymdeithas a'n heconomi. Dyna pam y bydd cyllideb yr ERC yn cael hwb cyllido mawr o dan Horizon 2020. "

hysbyseb

Yn yr alwad hon, mae'r ymgeiswyr llwyddiannus o 27 o wahanol genhedloedd, gydag ymchwilwyr Prydeinig, Almaeneg, Ffrangeg, Iseldireg ac Eidaleg y mwyaf niferus. Mae grantïon wedi'u lleoli mewn rhyw 150 o sefydliadau ar draws 18 o wahanol wledydd yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA).

Ar gyfer y gystadleuaeth benodol hon, cyflwynwyd ychydig dros 2,400 o geisiadau i'r ERC, sy'n gynnydd bach (4.5%) ers y llynedd. Diolch i grantiau ERC, bydd y gwyddonwyr a ddewiswyd yn yr alwad hon yn gallu adeiladu eu timau ymchwil eu hunain, gan ymgysylltu amcangyfrif o 1,200 o fyfyrwyr ôl-ddocs a PhD fel aelodau o dîm ERC.

Dyfernir Grantiau Uwch i brif ymchwilwyr sefydledig o unrhyw genedligrwydd neu oedran, sy'n annibynnol yn wyddonol a chyda hanes ymchwil diweddar, ynghyd â phroffil sy'n eu nodi fel arweinwyr yn eu priod feysydd (meysydd). Mae'r ERC hefyd yn ariannu prif ymchwilwyr ifanc, gyrfa gynnar (Grantiau Cychwyn ERC) a gwyddonwyr rhagorol annibynnol eisoes (Grantiau Cydgrynhoi ERC).

hysbyseb

Darllenwch mwy am y enghreifftiau o'r prosiect.

Background

Mae grantiau ERC yn targedu ymchwilwyr gorau unrhyw genedligrwydd sydd wedi'u lleoli yn yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA) neu'n barod i symud iddi (yr aelod-wladwriaethau ynghyd â gwledydd sy'n gysylltiedig â rhaglenni ymchwil yr UE). Fel yr aelod-wladwriaethau mwyaf, y DU, yr Almaen a Ffrainc sy'n cynnal y nifer absoliwt uchaf o ymchwilwyr dethol yn yr alwad hon. Mewn perthynas â maint y boblogaeth, yr Iseldiroedd, y DU, y Ffindir a Denmarc (o wledydd yr UE), a'r Swistir ac Israel (o'r gwledydd sy'n gysylltiedig â rhaglen ymchwil yr UE), sy'n cynnal y nifer fwyaf o ymgeiswyr llwyddiannus yn yr alwad hon.

Mae'r gyfradd llwyddiant gyffredinol ar gyfer yr alwad hon bron i 12%. Mae cyfran y menywod dethol yn y rownd hon o grantiau ychydig dros 13%, gan adlewyrchu tangynrychiolaeth barhaus menywod mewn swyddi ymchwil uwch. Oedran cyfartalog yr ymchwilwyr sydd i'w hariannu yw 53 oed.

Yn yr alwad hon, roedd 45% o gynigion llwyddiannus yn y parth 'Gwyddor Ffisegol a Pheirianneg', 36% yn 'Gwyddorau Bywyd', a 18% yn y 'Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau'. Dewiswyd y grantïon trwy werthuso adolygiad cymheiriaid gan 25 panel yn cynnwys gwyddonwyr enwog o bob cwr o'r byd. Am wybodaeth bellach, gweler ystadegau.

Wedi'i sefydlu yn 2007 gan yr UE, y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd yw'r sefydliad cyllido pan-Ewropeaidd cyntaf ar gyfer rhagoriaeth mewn ymchwil ffiniol. Mae gan yr ERC, sy'n rhan arloesol o Seithfed Rhaglen Fframwaith Ymchwil yr UE (Rhaglen Benodol 'Syniadau'), gyfanswm cyllideb o € 7.5 biliwn rhwng 2007 a 2013. Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd hwb sylweddol i gyllideb ERC yn y newydd rhaglen fframwaith Horizon 2020 (2014-2020).

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd