Cysylltu â ni

Economi

deithwyr rheilffordd sydd â hawl i ad-daliad rhannol ar bris tocyn trên mewn achos o oedi sylweddol, hyd yn oed os briodoli i force majeure

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauNi all Cludwyr dibynnu ar reolau cyfraith ryngwladol sy'n eu heithrio mewn achosion o force majeure rhag talu iawndal am golled a ddioddefwyd o ganlyniad i oedi er mwyn osgoi eu rhwymedigaeth i ad-dalu.

Mae'r rheoliadau ar hawliau a rhwymedigaethau teithwyr rheilffyrdd '1 yn darparu bod atebolrwydd ymgymeriadau rheilffordd yn achos o oedi yn cael ei reoli gan y Rheolau Gwisg ynghylch y Contract ar gyfer Rhyngwladol Cludo Teithwyr a Bagiau ar y Trên2, Yn amodol ar ddarpariaethau perthnasol y rheoliadau.

Yn unol â'r Rheolau Gwisg, sy'n rhan o gyfraith ryngwladol ac yn cael eu hatgynhyrchu yn yr atodiad at y rheoliad, y cludwr rheilffordd yn atebol i'r teithwyr ar gyfer y golled neu ddifrod yn deillio o'r ffaith, oherwydd yn hwyr rhedeg trên, ni ellir ei daith yn parhau, neu na allai fod yn ofynnol parhad y daith yn rhesymol ar yr un diwrnod. Fodd bynnag, y cludwr yn cael ei eithrio rhag atebolrwydd os yw'r oedi i'w briodoli i force majeure, sef, ymhlith pethau eraill, amgylchiadau nad ydynt yn gysylltiedig â gweithredu'r rheilffordd na allai'r cludwr hosgoi.

hysbyseb

Mae'r rheoliad yn darparu y caiff teithiwr sy'n wynebu oedi o awr neu fwy wneud cais am ad-daliad rhannol o'r pris a dalwyd am y tocyn o'r ymrwymiad rheilffordd. Mae faint o iawndal o leiaf 25% o'r pris mewn achos o oedi o rhwng cofnodion 60 119 a a 50% mewn achos o oedi o funudau 120 neu fwy. Mae'r rheoliad yn darparu ar gyfer eithriad i'r hawl i gael iawndal os yw'r oedi i'w briodoli i force majeure.

Yn erbyn y cefndir hwnnw, mae'r Verwaltungsgerichtshof (Llys Gweinyddol, Awstria) wedi gofyn i'r Llys Cyfiawnder a fyddai ymrwymiad rheilffordd gael ei ryddhau o'i rwymedigaeth i dalu iawndal lle yr oedi i'w briodoli i force majeure. Mae'n ofynnol i'r Llys Gweinyddol i ddyfarnu ar achos wedi'i ddwyn gan y cludwr rheilffordd Awstria ÖBB-Personenverkehr AG yn erbyn penderfyniad y comisiwn rheoli rhwydwaith rheilffyrdd Awstria ei gwneud yn ofynnol iddo ddileu o'i delerau ac amodau darpariaeth sy'n gwahardd yn unrhyw hawl i iawndal mewn achosion o force majeure cyffredinol .

Yn ei ddyfarniad heddiw, mae'r Llys yn canfod, yn gyntaf, bod y rheoleiddio ei hun nid yw'n ymgymeriadau rheilffordd esempt rhag y rhwymedigaeth i dalu iawndal lle yr oedi i'w briodoli i force majeure.

hysbyseb

Y Llys wedyn yn nodi bod y Rheolau Gwisg, a oedd yn eithrio y cludwr o'i rwymedigaeth i dalu iawndal mewn achosion o force majeure, yn ymwneud ar y dde o'r teithwyr i dderbyn iawndal am ddifrod neu golled o ganlyniad i oedi neu ganslo drên yn unig. Ar y llaw arall, yr iawndal a ddarperir ar eu cyfer gan y rheoliadau, wedi'i gyfrifo ar sail y pris y tocyn, mae bwrpas gwahanol iawn, sef i wneud iawn i'r teithwyr ar gyfer ystyried a ddarperir ar gyfer gwasanaeth nad oedd wedi'i ddarparu yn unol â'r thrafnidiaeth contract. Mae hefyd yn cyfradd sefydlog ffurflen safonol iawndal ariannol, yn wahanol a ddarperir o dan y system o atebolrwydd a sefydlwyd gan y Rheolau Gwisg, sy'n gofyn am asesiad unigol o'r niwed a ddioddefwyd. Ar ben hynny, gan fod y rhai ddwy system atebolrwydd yn hollol wahanol, yn ogystal â derbyn iawndal gyfradd sefydlog, teithwyr hefyd ddod â hawliad am iawndal o dan y Rheolau Gwisg.

Yn yr amgylchiadau hynny, mae'r Llys yn canfod nad yw'r sail y cludwr o esemptiad rhag atebolrwydd o dan y Rheolau Gwisg yn berthnasol yng nghyd-destun y system atebolrwydd a sefydlwyd gan y rheoliad. Yn hynny o beth, mae'r Llys yn nodi bod préparatoires travaux rheoleiddio yn ddiamwys yn dangos bod y ddeddfwrfa UE yn bwriadu ymestyn y rhwymedigaeth i dalu iawndal i'r achosion hynny lle y cludwyr yn cael eu heithrio rhag eu rhwymedigaeth i dalu iawndal o dan y Rheolau Gwisg.

Mae'r Llys hefyd yn gwrthod y ddadl bod y rheolau sy'n ymwneud â force majeure a nodir yn y darpariaethau ar hawliau teithwyr sy'n teithio drwy ddulliau eraill o drafnidiaeth, megis mewn awyren, cwch, bysiau a choetsys, yn berthnasol trwy gydweddiad. Gan nad yw'r gwahanol fathau o gludiant yn ymgyfnewidiol o ran amodau eu defnyddio, nid yw'r sefyllfa o ymgymeriadau sy'n gweithredu mewn gwahanol sectorau trafnidiaeth yn gymaradwy.

Yn yr amgylchiadau hynny, mae'r Llys yn canfod nad yw ymgymeriad rheilffordd gynnwys yn ei delerau ac amodau o gludiant cymal lle bydd yn cael ei eithrio rhag ei ​​rwymedigaeth i dalu iawndal mewn achos o oedi lle yr oedi i'w briodoli i force majeure cyffredinol.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd