Cysylltu â ni

Economi

Mae tymor twristiaeth cryf yn rhoi hwb economaidd a swyddi mawr eu hangen i Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Traethawd a lleferydd byd-twristiaeth-dydd-traethawdEr gwaethaf yr argyfwng economaidd, mae Ewrop yn parhau i fod yn un o'r hoff gyrchfannau. Tyfodd y rhai a gyrhaeddodd twristiaid rhyngwladol yn Ewrop 5% yn ystod hanner cyntaf 2013, gyda'r canlyniadau gorau wedi'u cofnodi yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop (+ 9%) a De a Môr y Canoldir Ewrop (+ 6%)1. Yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn, Sbaen oedd y gyrchfan fwyaf poblogaidd o hyd, ac yna’r Eidal, Ffrainc, Awstria, yr Almaen, Gwlad Groeg a’r DU, ond cofnododd gwledydd dwyreiniol fel Lithwania, Slofacia a Latfia dwf sylweddol hefyd.

Yn ogystal, mae degau o filoedd o swyddi ar gael ar hyn o bryd yn y sector twristiaeth ledled Ewrop, a allai ddarparu rhywfaint o ryddhad i'r mwy na 26 miliwn o Ewropeaid sydd allan o waith ar hyn o bryd. Mae swyddi yn y sector twristiaeth yn arbennig o ddeniadol i'r gweithlu ifanc, sy'n wynebu cyfradd ddiweithdra o 23.5% (gan gyrraedd cyfradd ddiweithdra syfrdanol o 50% mewn rhai ardaloedd). Er bod swyddi'n bodoli yn y sector twristiaeth, yn aml mae'n anodd paru darpar gyflogwyr â gweithwyr cymwys ledled Ewrop. Er mwyn meithrin cyflogaeth a symudedd yn y sector twristiaeth, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu EURES, y porth swyddi pan-Ewropeaidd cyntaf sydd â llawer o agoriadau yn y sector twristiaeth ar hyn o bryd. Cyn bo hir bydd y porth yn caniatáu chwilio am sgiliau mwy penodol i dwristiaeth.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani: “Heddiw rydyn ni’n dathlu Diwrnod Twristiaeth y Byd. Ar yr achlysur hwnnw, rwy’n falch iawn o gael ffigurau da i’w hadrodd ar gyfer rhan gyntaf tymor twristiaeth eleni - yn enwedig oherwydd eu bod yn dod ar yr adeg pan fo mwyafrif Aelod-wledydd yr UE yn cael trafferth gyda diweithdra uchel ac anawsterau economaidd. Mae twristiaeth bob amser wedi bod yn uchel iawn ar fy agenda, gan ei fod yn cyflogi bron i 20 miliwn o bobl ac mae ganddo gysylltiadau â sectorau allweddol eraill, megis diwylliant, bwyd, ffasiwn, adeiladu a thrafnidiaeth. Dylem barhau i ddod o hyd i ffyrdd o wneud i sector twristiaeth Ewrop ffynnu. Mae ein menter symleiddio fisa, sy'n ceisio denu mwy o dwristiaid o'r economïau sy'n dod i'r amlwg, yn enghraifft dda o sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i gael gwared ar rwystrau polisi a gweinyddol i hybu twf economaidd. "

hysbyseb

Mwy am ganlyniadau tymor twristiaeth 2013.

Neges fideo yr Is-lywydd Tajani ar bwysigrwydd Eures ar gyfer twristiaeth.

Perfformwyr seren ar draws pob rhanbarth yn Ewrop

hysbyseb

Ymhlith gwledydd Môr y Canoldir, arweiniodd Sbaen y ffordd yn 2013: roedd ganddi 34 miliwn o dwristiaid rhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf, a chynnydd o 4% yn y rhai a gyrhaeddodd yn rhyngwladol o gymharu â'r llynedd.2. Mae twristiaeth yng Ngwlad Groeg wedi tyfu 9.2%, gan gynnal tua 7 miliwn o dwristiaid mewn saith mis. Nododd Malta (+10%) a Phortiwgal (+8%) dwf iach hefyd. Yng Ngogledd Ewrop roedd y canlyniadau hefyd yn dda ond yn fwy cymedrol (+3%), heblaw am y Deyrnas Unedig, a gofnododd gynnydd o 4% yn y rhai a gyrhaeddodd yn dilyn Gemau Olympaidd Haf Llundain 2012 y llynedd. Elwodd Ffrainc o gynnydd mewn ymwelwyr rhyngwladol yn ystod tymor yr haf, a oedd yn gwneud iawn am ostyngiad yn nifer y twristiaid lleol.

Perfformwyr sêr yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop oedd Slofacia (+19%), Latfia (+11%) a Lithwania (+9%). Daw canlyniadau addawol hefyd o Aelod-wladwriaeth newydd yr UE: Croatia. Mae'r wlad wedi cofnodi cynnydd o 5.4% yn y rhai sy'n cyrraedd a chynnydd o 3.3% yn y nosweithiau a dreuliwyd o'i gymharu â ffigurau 2012. Ym mis Awst yn unig, roedd y rhai a gyrhaeddodd gofrestredig yng Nghroatia yn uwch na ffigurau'r llynedd 10%. Daw ffigurau llai boddhaol o Gyprus, lle gostyngodd y rhai a gyrhaeddodd dwristiaid 5.8% am y cyfnod Ionawr-Gorffennaf 2013.

Mae'r ffigurau Baromedr Twristiaeth Byd UNWTO newydd hyn, ynghyd â'r data o'r Swyddfeydd Twristiaeth ac Ystadegol Cenedlaethol, yn cadarnhau canlyniadau arolwg Flash Eurobarometer Agweddau Ewropeaid tuag at Dwristiaeth (IP / 13 / 200) a mynd ynghyd â chanlyniadau'r gaeaf a gwanwyn tymhorau, a ddangosodd dueddiadau twristiaeth cadarnhaol yn gynharach yn y flwyddyn.

Mae meysydd awyr Ewropeaidd hefyd yn cofnodi cynnydd mewn traffig

Mae dangosyddion allweddol o'r diwydiant hedfan hefyd yn cadarnhau'r duedd lwyddiannus: tyfodd teithio ar lwybrau Ewropeaidd ar gyfradd ychydig yn gyflymach yn 2013 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Er enghraifft, hedfanodd bron i 2 filiwn o ymwelwyr tramor i brif faes awyr Gwlad Groeg yn ystod tymor yr haf, hwb i wlad Môr y Canoldir sy'n dibynnu ar dwristiaeth i helpu i dynnu ei hun allan o argyfwng economaidd. Cofnododd Malta fis gorau'r maes awyr erioed: dim ond ym mis Awst 500,000 o deithwyr3 pasio trwy faes awyr Rhyngwladol yr ynys.

Y dyfodol: Symleiddio fisâu i ddenu hyd yn oed mwy o dwristiaid

Gan geisio datblygu potensial twristiaeth Ewrop ymhellach, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn paratoi adolygiad o'r Cod Visa cyn diwedd eleni. Ei nod yw symleiddio a gwella'r gweithdrefnau fisa, yn benodol ar gyfer twristiaid sy'n dod o economïau sy'n dod i'r amlwg fel Tsieina a Rwsia, wrth sicrhau lefel ddigonol o ddiogelwch yn yr UE. Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae nifer yr ymwelwyr Rwsiaidd a Tsieineaidd â'r UE wedi dyblu ac mae llifau o India hefyd yn cynyddu'n gyflym. Ac eto mae llawer o ddarpar deithwyr o wledydd y tu allan i'r UE yn wynebu rhwystrau fisa pan fyddant yn penderfynu gwyliau yn Ewrop. Nod y fenter newydd yw dileu'r prosesu fisa beichus a denu hyd yn oed mwy o dwristiaid tramor i fynyddoedd, dinasoedd ac arfordiroedd Ewrop.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd