Cysylltu â ni

Economi

Dinasyddion, rhanddeiliaid, a llunwyr polisi drafod dyfodol hawliau cymdeithasol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

image-lwythoBydd dydd Llun 30 Medi yn nodi agor ail rownd o ddadleuon ar-lein byw, rhyngweithiol - y tro hwn ar hawliau cymdeithasol - rhwng dinasyddion, busnesau, sefydliadau a llunwyr polisi yn fframwaith Mis y Farchnad Sengl (Gweler IP / 13 / 847). Dyma gyfle i ddinasyddion a rhanddeiliaid wneud cynigion ar gyfer dyfodol yr UE, ac i drafod y cynigion hyn ar-lein, mewn amser real, gyda dinasyddion eraill, rhanddeiliaid, swyddogion ac arweinwyr, ac arbenigwyr o bob rhan o Ewrop. Mae'r Comisiwn unwaith eto yn mynd ar y we er mwyn cynnwys dinasyddion a grwpiau cymdeithas sifil yn ei agenda bolisi. Mae'r fforwm ar-lein yn cynnig llinell gyfathrebu unigryw ac uniongyrchol i randdeiliaid i lunwyr polisi ym Mrwsel. Trwy gydol Mis y Farchnad Sengl, mae'r fforwm yn cynnal dadleuon olynol ar bedair thema: swyddi, hawliau cymdeithasol, banciau, ac e-fasnach - ym mhob un o 24 iaith yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Cawsom ddadl ar-lein gyntaf hynod ddiddorol yn gynharach yr wythnos hon ar gyfleoedd gwaith yn y Farchnad Sengl. Clywais yn glir y neges gan lawer o bobl ifanc eu bod yn poeni am gael eu llusgo i olyniaeth o hyfforddeiaethau di-dâl heb unrhyw ragolygon o gael swydd barhaol â thâl ar ôl. Mae'n broblem y mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â hi. Mae angen i ni amddiffyn gweithwyr yn y Farchnad Sengl, a dyna hefyd y pwnc i'w drafod yn ail wythnos Mis y Farchnad Sengl. Llawer o amddiffyniadau o'r fath yn bodoli, fel safonau gofynnol ar gyfer iechyd a diogelwch ond gwn fod pobl yn poeni bod y rheolau presennol yn cael eu cam-drin, gan arwain er enghraifft at dwristiaeth les ganfyddedig neu ddympio cymdeithasol. Rwy'n cymryd y pryderon hyn o ddifrif ac yn edrych ymlaen at eu trafod gyda dinasyddion nesaf. wythnos. "

Bydd y dadleuon yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Mercher (30 Medi-2 Hydref) ar 35 syniad ar draws 17 o wledydd yr UE yn amrywio o’r rhyddid i dderbyn gofal iechyd mewn unrhyw Aelod-wladwriaeth, i fenter a fyddai’n lleddfu llif gwybodaeth rhwng sefydliadau nawdd cymdeithasol Aelod-wladwriaethau. . Mae'r ddadl hon ar hawliau cymdeithasol yn digwydd ar adeg pan mae ffiniau rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus yn mynd yn fwy a mwy aneglur o ran darparu gwasanaethau cymdeithasol hanfodol, tra bod gweithlu mwy symudol yn golygu y gallai rhai brofi dryswch ynghylch eu pensiynau, gofal iechyd a'u buddion wrth iddynt symud ar draws ffiniau yn yr UE. Yn ystod dyddiau nesaf y ddadl, bydd pobl, sefydliadau a busnesau ar lawr gwlad yn cael cyfle i dynnu sylw at y rhwystrau sy'n parhau, a chyflwyno eu hawgrymiadau ar gyfer gweithredu ar lefel Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Mae Mis y Farchnad Sengl yn digwydd ar-lein yma dros bedair wythnos yn olynol, gyda thema bolisi wahanol yn cael ei harchwilio bob wythnos:

  • 23-25 ​​Medi, ar swyddi: Sut i ddod o hyd i waith, sefydlu busnes, neu gydnabod cymwysterau yn Ewrop?
  • 30 Medi-2 Hydref, ar hawliau cymdeithasol: Pa hawliau amddiffyn cymdeithasol sy'n bodoli ym Marchnad Sengl yr UE, o ran pensiynau, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus ...?
  • 7-9 Hydref, ar fanciau: Beth arall y gellid ei wneud i amddiffyn adneuon, atal argyfwng ariannol arall, a sicrhau bod banciau’n buddsoddi yn yr economi go iawn i feithrin twf?
  • 14-16 Hydref, ar e-fasnach: Pa mor hawdd yw gwerthu cynhyrchion ar-lein, neu eu prynu a'u dosbarthu ar draws ffiniau fel cwsmer? Pa mor ddiogel yw'r data y mae pobl yn ei rannu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol?

Mae Mis y Farchnad Sengl yn rhoi cyfle unigryw i "netizens" Ewrop wneud sylwadau, herio a mireinio syniadau polisi newydd a gyflwynir ar-lein o'r ddaear. Mae'n cynnig nifer o ffyrdd i gyfranogwyr ryngweithio â llunwyr polisi. Gallant:

hysbyseb
  • Pleidleisiwch a gwnewch sylwadau ar gyflwyniadau polisi unigolion, sefydliadau a busnesau;
  • cwestiynu a thrafod gyda Chomisiynwyr, ASEau, arbenigwyr yr UE a phersonoliaethau cenedlaethol trwy sgyrsiau fideo byw, a;
  • gwahoddir pum cyfranogwr i ddadl derfynol gyda'r Comisiynydd Michel Barnier ar Euronews ar 23 Hydref yn Senedd Ewrop yn Strasburg.

Gellir cyflwyno syniadau ar hyn o bryd ar y platfform ar-lein. Mae bron i 400 o syniadau eisoes wedi'u cyflwyno gan randdeiliaid ac unigolion. Agorwyd y syniadau hyn i'w trafod ar 23 Medi ar gyfer y syniadau ar swyddi, a byddant yn agor ar 30 Medi ar gyfer y syniadau ar hawliau cymdeithasol, 7 Hydref ar gyfer y syniadau ar fanciau, a 14 Hydref ar gyfer y syniadau ar e-fasnach.

Bydd cymedrolwyr annibynnol yn crynhoi canlyniadau'r dadleuon hyn - y syniadau y mae'r cyfranogwyr yn credu a all newid Ewrop. Byddant hefyd yn cael eu hysgrifennu mewn adroddiad terfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi ac a allai fwydo i mewn i waith yr UE yfory.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd