Cysylltu â ni

Economi

Fforwm Chwaraeon yr UE: Mae enillydd medal aur yn y Gemau Olympaidd yn rhoi sylw i 'yrfaoedd deuol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0126sarunas608Mae'n hawdd dychmygu bod llwyddiant mewn chwaraeon yn docyn i mega-enillion ac oes o foethusrwydd. Efallai ei fod ar gyfer ychydig elitaidd, ond i'r mwyafrif o chwaraewyr chwaraeon mae'r realiti yn wahanol iawn. Pan fydd eu gyrfa chwaraeon drosodd, mae angen iddyn nhw ddod o hyd i swydd 'normal'. I rai, nid yw hynny'n hawdd oherwydd eu bod wedi rhoi eu holl egni i mewn i chwaraeon ac wedi gollwng y baton addysg. Bydd 'gyrfaoedd deuol' ar gyfer pobl chwaraeon, sy'n ceisio cyfuno hyfforddiant chwaraeon ag addysg, yn un o'r prif themâu yr ymdrinnir â hwy yn Fforwm Chwaraeon yr UE 2013, a gynhelir yn Vilnius ar 30 Medi-1 Hydref. Bydd y chwedl Pêl-fasged ac enillydd medal aur Olympaidd Šarūnas Marčiulioniss (yn y llun) yn ymuno ag Androulla Vassiliou, Comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am chwaraeon, mewn dadl banel lefel uchel ar yrfaoedd deuol ar ail ddiwrnod y Fforwm.

Bydd materion eraill sy'n cael eu trafod yn cynnwys Erasmus +, rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, ffioedd trosglwyddo pêl-droed, a rhaglen newydd y Comisiwn Menter 'HEPA' gyda'r nod o gael pobl i wneud mwy o ymarfer corff a mwynhau buddion gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd. Am y tro cyntaf, bydd y Fforwm yn cynnwys 'wal' Twitter (hashnod: #EUsportforum), a fydd yn caniatáu i gyfranogwyr y Fforwm a chefnogwyr chwaraeon ddarparu adborth a sylwadau ar unwaith.

Mae'r Fforwm yn cyd-daro gyda Cyfarfod Anffurfiol Gweinidogion Chwaraeon, y bydd y Comisiynydd Vassiliou hefyd yn mynychu. Prif ffocws yr Anffurfiol yn y gwaith o gynllunio ac etifeddiaeth digwyddiadau chwaraeon mawr a chyfraniad chwaraeon i'r economi.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Rwy'n falch iawn y bydd Fforwm Chwaraeon yr UE yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd 'gyrfaoedd deuol' i bobl chwaraeon. Ar gyfer pob 'duw' chwaraeon fel Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal neu Usain Bolt, mae miloedd o athletwyr sy'n wynebu amser anodd wrth addasu ar ôl i'w gyrfa chwaraeon ddod i ben oni bai eu bod hefyd wedi hyfforddi ar gyfer bywyd oddi ar y cae. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at dynnu sylw at ein rhaglen Erasmus + newydd, a fydd yn cynnwys cyllideb benodol ar gyfer chwaraeon llawr gwlad am y tro cyntaf. , yn ogystal â darparu cyllid ar gyfer ymgyrchoedd trawswladol gyda'r nod o frwydro yn erbyn trais, anoddefgarwch ac anghydraddoldeb rhywiol sy'n gysylltiedig â chwaraeon. "

Rhagwelir y Erasmus + Bydd dyrannu mwy na € 33 miliwn y flwyddyn ar gyfer lefel gyffredin chwaraeon rhwng 2014 2020 a. Bydd yn cefnogi prosiectau traws-genedlaethol sy'n anelu at hybu cyfnewid gwybodaeth ymarferol ac arferion da, digwyddiadau chwaraeon Ewropeaidd anfasnachol arbennig ac cryfach sail dystiolaeth ar gyfer llunio polisi chwaraeon. Bydd y prif buddiolwyr fod cyrff cyhoeddus a sefydliadau cymdeithas sifil weithgar mewn chwaraeon ar lefel gyffredin. Ers 2007, mae'r Comisiwn wedi darparu mwy na € 22 miliwn i gefnogi prosiectau chwaraeon.

Y camau nesaf

hysbyseb

Disgwylir i'r Cyngor a Senedd Ewrop i fabwysiadu Erasmus + yn yr wythnosau nesaf. Gallai'r Argymhelliad ar Iechyd-Gwella Gweithgarwch Corfforol a gynigiwyd gan y Comisiwn yn cael ei fabwysiadu gan y Cyngor cyn diwedd y flwyddyn.

Cefndir

Mae cynrychiolwyr mudiad chwaraeon ac Aelod-wladwriaethau Ewrop yn cwrdd yn Fforwm Chwaraeon yr UE. Mae'r Fforwm, a gynhelir yn flynyddol, yn gyfle i'r Comisiwn hysbysu rhanddeiliaid chwaraeon am ei fentrau polisi a gwrando ar eu barn. Mae'n dwyn ynghyd 250 o gynrychiolwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr blaenllaw o'r Pwyllgorau Olympaidd rhyngwladol ac Ewropeaidd, ffederasiynau Ewropeaidd, chwaraeon i bob sefydliad, a sefydliadau cynghreiriau, clybiau ac athletwyr.

Mae'r Fforwm Chwaraeon hefyd yn arddangos prosiectau a ariennir gan yr UE ar waith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gyda'r nod o gefnogi y frwydr yn erbyn trais ac anoddefgarwch mewn chwaraeon, cynhwysiant cymdeithasol o fewnfudwyr, hyrwyddo llywodraethu da mewn chwaraeon, y frwydr yn erbyn gêm-osod, hyrwyddo o weithgarwch corfforol sy'n cefnogi heneiddio gweithgar, codi ymwybyddiaeth am ffyrdd effeithiol o hyrwyddo chwaraeon ar gystadlaethau chwaraeon ar lawr gwlad ar y cyd ar lefel trefol a thraws-ffiniol mewn rhanbarthau cyfagos ac Aelod-wladwriaethau.

Mae chwaraeon yn rhan hanfodol o fywydau miliynau o ddinasyddion Ewrop. Gyda'r cofnod i rym o'r Cytuniad Lisbon ym mis Rhagfyr 2009, caffael yr UE gymhwysedd ym maes chwaraeon. Erthygl 165 TFEU yn datgan y dylai'r UE yn cefnogi, cydlynu ac ychwanegu camau gweithredu polisi chwaraeon gan aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn galw ar yr UE i gyfrannu at hyrwyddo materion chwaraeon Ewropeaidd, tra'n ystyried natur benodol chwaraeon, ei strwythurau yn seiliedig ar weithgarwch gwirfoddol a'i swyddogaeth gymdeithasol ac addysgol, ac i ddatblygu'r dimensiwn Ewropeaidd mewn chwaraeon.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd