Cysylltu â ni

Economi

Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd 2013: Prosiectau addawol i roi hwb i fusnesau newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwefan-image-2013-finalMae yna lawer o ffyrdd amrywiol o greu busnesau a swyddi newydd y mae mawr eu hangen. Yn ddiweddar, cystadlodd rhai mentrau rhagorol i hyrwyddo entrepreneuriaeth mewn cystadlaethau cenedlaethol am gyfle i gynrychioli eu gwlad yn y Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd 2013. Allan o gannoedd o ymgeiswyr, roedd pedwar ar bymtheg o brosiectau ar y rhestr fer mewn chwe chategori, gan gynnwys y categori newydd 'Cefnogi datblygiad marchnadoedd gwyrdd ac effeithlonrwydd adnoddau'. Derbyniodd y cynllun gwobrau geisiadau gan 26 o wledydd yr UE - gan gynnwys Aelod-wladwriaeth newydd yr UE Croatia - yn ogystal â Thwrci a Serbia. Cyhoeddir enillwyr pob un o'r chwe chategori gan Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, yng Nghynulliad y Busnesau Bach a Chanolig ar 25 Tachwedd 2013 yn Vilnius, Lithwania. Bydd un prosiect hefyd yn derbyn Gwobr fawreddog y Grand Jury.

Adolygodd rheithgor lefel uchel yn cynrychioli busnes, y llywodraeth a'r byd academaidd y 53 ymgais enillydd cenedlaethol i sefydlu rhestr fer eleni. Daeth prosiectau ar y rhestr fer o Wlad Belg (2 brosiect), Cyprus, Denmarc (2 brosiect), y Ffindir, Ffrainc, Iwerddon (2 brosiect), yr Eidal, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Serbia (2 brosiect), Slofacia, Twrci, a'r Y Deyrnas Unedig, ac fe'u rhestrir isod yn ôl y categori y buont yn cystadlu ynddo.

Categori 1: Hyrwyddo Ysbryd Entrepreneuraidd

hysbyseb

Rhowch hwb i'ch talent Mae (BYT) (Gwlad Belg) yn brosiect i hyrwyddo ysbryd entrepreneuraidd, gan ganolbwyntio ar ysgolion a sefydliadau ieuenctid eraill yng nghanol Brwsel. Trwy ystod o raglenni a gweithgareddau gwreiddiol, mae'n annog myfyrwyr o bob lefel i ddarganfod entrepreneuriaeth, yr amgylchedd busnes, eu sgiliau a'u rhinweddau entrepreneuraidd eu hunain, a chymryd rhan weithredol yn eu prosiect eu hunain i sicrhau llwyddiant cymdeithasol a phroffesiynol. Hyfforddodd BYT fyfyrwyr 8,316 yn uniongyrchol rhwng diwedd 2008 ac Ebrill 2013.

Daeth Rhaglen Gwobrau Menter Myfyrwyr (Iwerddon) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill sgiliau busnes ac entrepreneuraidd mewn senario bywyd go iawn ymarferol lle maent yn sefydlu ac yn rhedeg eu mentrau bach eu hunain am chwe mis neu fwy. Sefydlodd Byrddau Menter y Ddinas a'r Sir, rhwydwaith o asiantaethau cymorth a gefnogir gan y Llywodraeth ar gyfer y sector cwmnïau bach, gystadleuaeth ledled y wlad sy'n cael ei chynnal yn flynyddol ar wahanol lefelau mewn ysgolion uwchradd. Mae'r niferoedd sy'n cymryd rhan wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn ac erbyn hyn yn fwy na 17 000.

Menter a gynhaliwyd gan y Dinesig Swyddfa Datblygu Economaidd Wrocław Roedd (Gwlad Pwyl) yn cynnwys cynhyrchu a pherfformio drama o’r enw “The fairy-tale about Janek, yr entrepreneur a’i frodyr ffôl.” O ganlyniad, dysgodd myfyrwyr ysgol gynradd adnabod nodweddion cymeriad sy'n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth, roeddent yn deall ystyr buddsoddiad a chanlyniadau cwympo i ddyled ormodol. Yn ogystal â'r gynulleidfa fyw, edrychodd 60 000 o ddisgyblion o 720 o ysgolion ledled y wlad ar y perfformiad ar-lein.

hysbyseb

Daeth Fy ninas Mae endid dysgu yn ddinas fach yn y Ffindir, wedi'i hadeiladu o elfennau waliau symudol, sy'n cynnwys o leiaf 15 o wahanol fentrau lleol a rhanbarthol a gwasanaethau cyhoeddus yn y Ffindir. Ar unrhyw un adeg mae tua 70 o ddisgyblion yn gweithio yn y ddinas ac yn derbyn cyflogau. Maent hefyd yn gweithredu fel defnyddwyr a dinasyddion. Mae MyCity, a noddir gan Weinyddiaeth Addysg a Diwylliant Gorffen, yn gweithredu mewn wyth bwrdeistref wahanol. Mae 24 000 chweched graddiwr ac 1 000 o athrawon wedi ymweld â'r safleoedd.

Mae busnesau sy'n eiddo i fenywod yn dal i fod yn lleiafrif yn Serbia, sy'n cynrychioli dim ond 26% o'r holl fusnesau bach a chanolig. Felly mae llawer o ferched yn troi at y Cymdeithas Menywod Busnes yn Serbia (ABW), gan ei fod wedi cydnabod yr angen i adeiladu sefydliadau lleol i hyrwyddo menywod sy'n entrepreneuriaid, yn ogystal ag annog a chefnogi ffurfioli a chofrestru swyddogol cymdeithasau newydd o wragedd busnes. Mae'r fenter yn cysylltu entrepreneuriaid benywaidd ledled Serbia, gan gryfhau cymdeithasau lleol a sefydlu ac adeiladu gallu cymdeithasau sydd newydd eu ffurfio. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, crëwyd tair Cymdeithas Menywod Busnes newydd yn Novi Pazar, Subotica a Zajecar.

Cronfa Elusennol yr Uwch Gynghrair Sefydlwyd rhaglen (Y Deyrnas Unedig) i helpu i ddysgu egwyddorion sylfaenol busnes a hunangyflogaeth i bobl ifanc 11-19 oed. Cymerodd 135 000 o ddisgyblion ran yn ei ddwy flynedd gyntaf, gyda mwy nag 1 500 yn sicrhau cymwysterau lefel mynediad prifysgol o ganlyniad. Wedi'i seilio ar gwrs 10 wythnos, mae'r rhaglen yn helpu pobl ifanc i ddeall egwyddorion busnes trwy ystod o gyfleoedd dysgu rhyngweithiol, yn yr ystafell ddosbarth ac mewn stadia pêl-droed. Mae rhaglenni PLEAs wedi'u sefydlu mewn 20 clwb, sydd wedi ymgysylltu â dros 80,000 o bobl ifanc.

Categori 2: Buddsoddi mewn Sgiliau

Vkstfabrikkerne Rhaglen deori busnes yw The Growth Factories, Denmarc) a lansiwyd ym mis Ionawr 2010. Mae'r prosiect yn cynnwys deg deorydd busnes, wedi'u gwasgaru'n ddaearyddol ledled rhanbarth Seland. Mae deoryddion yn ymuno â 'rhaglen dwf' wedi'i theilwra'n unigol ym mlwyddyn 1.5 i 3 sy'n cynnwys mentora, gweithgareddau rhwydweithio a chwrs addysgol, mewn cydweithrediad â phrifysgol ranbarthol. O ganlyniad, mae swyddi ychwanegol 54 yn y rhanbarth eisoes wedi'u creu ac mae disgwyl 300 eraill o fewn y tair blynedd nesaf.

Menter Hŷn Mae (Iwerddon) wedi'i gynllunio'n benodol i annog mwy o gyfranogiad gyda menter gan y rhai sy'n 50 oed neu'n hŷn, ac i godi ymwybyddiaeth o'u potensial i gychwyn busnes, caffael neu fuddsoddi mewn busnes a ddechreuwyd gan rywun arall, neu i ddod yn fentor gwirfoddol. O ganlyniad, mae bron i 1 000 o unigolion sy'n derbyn rhywfaint o gefnogaeth gan Uwch Fenter yn Iwerddon, y DU a Ffrainc, wedi sefydlu busnesau newydd.

Pwrpas Cyflawniad Iau (JA) Serbia yw addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc i werthfawrogi menter am ddim a deall busnes ac economeg. Mae JA Serbia yn galluogi'r sector preifat i chwarae rhan weithredol wrth baratoi ac ysbrydoli ieuenctid Serbia i ddod yn aelodau cyfrannol o'r gymdeithas ac i addysgu pobl ifanc ym meysydd entrepreneuriaeth, llythrennedd ariannol a busnes. Er 2005, mae JA Serbia wedi gwasanaethu mwy na 30 000 o fyfyrwyr a gafodd eu tywys gan 500 o athrawon a hyfforddwyd gan JAS mewn dros 200 o ysgolion ledled Serbia. Yn ystod y flwyddyn ysgol 2011/12, cymerodd 8 021 o fyfyrwyr ran yn rhaglenni JA Serbia, gyda chefnogaeth 485 o athrawon mewn 156 o ysgolion uwchradd a 52 o ysgolion cynradd ar draws 72 bwrdeistref.

Categori 3: Gwella'r Amgylchedd Busnes

Cytundeb Cychwyn Gwlad Belg yn helpu darpar entrepreneuriaid a entrepreneuriaid presennol. Mae entrepreneuriaid yn ymrwymo i gytundeb cychwynnol gyda Dinas Ghent i ddrafftio cynllun busnes, apelio am gyngor proffesiynol ac arweiniad arbenigol, dilyn cyrsiau hyfforddi a datblygu ac i barhau â gweithgaredd busnes annibynnol am o leiaf tair blynedd. Gall entrepreneuriaid dderbyn cefnogaeth o uchafswm o € 5 000 ar gyfer addysg, arweiniad proffesiynol a buddsoddiad. Un o amcanion pwysicaf y cytundeb yw cynyddu cyfradd llwyddiant cwmnïau cychwynnol yn ystod eu blynyddoedd cyntaf ac atal methiannau. Hyd yn hyn, mae cyfanswm o 171 o gytundebau cychwynnol wedi derbyn argymhelliad cadarnhaol gan y pwyllgor gwerthuso, gyda 166 o'r rhain wedi'u cymeradwyo.

Incredibol!, Mae prosiect Arloesi Creadigol Bologna, yn cefnogi proffesiynau creadigol yn Emilia-Romagna trwy gyfraniadau arian parod, lleoedd gwaith a rhwydwaith o bartneriaid cyhoeddus a phreifat sy'n darparu gwasanaethau i enillwyr ei wobrau. Incredibol! yn rhyngweithio â'r sector mentrau diwylliannol a chreadigol lleol (ICC) ac yn ei wella ac wedi casglu 243 o syniadau dylunio trawiadol o bob rhan o'r rhanbarth. Llwyddodd ei 32 prosiect buddugol i gyd i fanteisio ar ddyfarniadau arian parod gwerth cyfanswm o € 20 000, mwy na 500 awr o hyfforddiant a chefnogaeth broffesiynol 15 ymgynghorydd.

Datblygwyd Think Small First gan y Siambr Fasnach a Diwydiant Latfia (LCCI) i gael Latfia allan o'r argyfwng economaidd. Helpodd y fenter ficro-fentrau trwy hyrwyddo creu cyfradd treth arbennig a system gyfrifo treth symlach, gan gyflwyno rhaglen ficro-gredyd; a chydgrynhoi a sicrhau bod gwybodaeth ar gael am lansio busnes. Trwy gefnogaeth y Weinyddiaeth Economi, cefnogodd Senedd Latfia Gyfraith Trethi Micro-fenter. O ganlyniad i'r fenter hon, mae cyfanswm o 28 000 o fentrau wedi defnyddio'r system cyfrifon treth symlach.

Gwarantau Buddsoddi a Busnes (INVEGA), a sefydlwyd gan lywodraeth Lithwania, yn darparu gwarantau i sefydliadau credyd ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gynrychiolwyr busnesau bach a chanolig ar gyfer cychwyn neu ehangu busnes. Yn ogystal, mae INVEGA yn digolledu busnesau bach a chanolig gyda 50% o'r llog a delir, ac mae hefyd yn gweinyddu sawl mesur peirianneg ariannol. Mae dau fesur cyfalaf menter hefyd yn cael eu gweithredu o Gronfa INVEGA. Mae'r mesurau hyn yn hwyluso busnesau bach a chanolig i gael cyllid mawr ei angen. Er 2001, mae INVEGA wedi darparu 3 978 o warantau i sefydliadau credyd ar gyfer benthyciadau busnes busnesau bach a chanolig.

Categori 4: Cefnogi Rhyngwladoli Busnes

Y fenter ranbarthol, Cyfnewidiadau Rhyngwladol, yn cyflogi arbenigwyr gwlad i ddatblygu cwmnïau yn Champagne-Ardenne i'w hallforio (Ffrainc). Nod y fenter hon yw cefnogi cwmnïau yn dechnegol ac yn ariannol ar lefel leol, gan eu galluogi i weithredu strategaeth datblygu masnachol tymor hir. Mae saith o bob deg o fusnesau bach a chanolig sy'n gweithio gyda Chyfnewidiadau Rhyngwladol wedi sicrhau busnes yn gyflym ac felly wedi cynyddu eu cystadleurwydd. Mae Cyfnewidiadau Rhyngwladol wedi caniatáu i oddeutu cwmnïau 100 o ranbarth Champagne-Ardenne weithredu gweithgaredd allforio effeithiol.

Mae'r diwydiant esgidiau Portiwgaleg yn allforio mwy na 95% o'i gynhyrchu i farchnadoedd rhyngwladol. Mae'r APICCAPS, mae cymdeithas fusnes genedlaethol, gyda chefnogaeth y Rhaglen Cystadlu, wedi cymryd amryw fesurau i hyrwyddo esgidiau Portiwgaleg. Helpodd ei ymgyrch gyfredol i hyrwyddo tua busnesau bach a chanolig 120 mewn digwyddiadau proffesiynol yn fyd-eang a helpodd i ddatblygu symbol ymgyrch ar gyfer esgidiau Portiwgaleg gyda'r slogan Esgidiau Portiwgaleg: Dyluniwyd gan y Dyfodol. Mae'r ddelwedd yn ceisio sefydlu esgidiau Portiwgaleg fel rhai soffistigedig ac arloesol. O ganlyniad i'r strategaeth hon, mae allforion esgidiau wedi tyfu mwy na 20% yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Categori 5: Cefnogi Datblygiad Marchnadoedd Gwyrdd ac Effeithlonrwydd Adnoddau

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd. yn fenter a ffurfiwyd gan Siambr Fasnach a Diwydiant Cyprus i ddarparu ar gyfer rheoli pecynnu o dan yr egwyddorion Cyfrifoldeb Cynhyrchydd. Dechreuodd Green Dot Cyprus gasglu ailgylchu cartrefi yng Nghyprus yn 2007 ac mae wedi tyfu i gwmpasu 85% o'r boblogaeth o fewn pum mlynedd. Mae Cyprriots wedi ymateb yn gadarnhaol i'r gwasanaeth ac mae'r gyfradd ailgylchu gyffredinol wedi dyblu yn y cyfnod 2006 - 2012. Creodd y sefydliad fwy na 200 o swyddi gwyrdd newydd ac mae wedi caniatáu i'r cwmnïau ailgylchu lleol dyfu a gwella eu cynaliadwyedd tymor hir.

Nodau allweddol y Tref Gürsu Mae'r prosiect (Twrci) i gynyddu'r defnydd o ynni gwyrdd i atal llygredd amgylcheddol a achosir gan ddefnyddio tanwydd ffosil, i arbed ynni a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau trefol ac i helpu datblygiad economaidd-gymdeithasol y dref. Ers i'r fenter gychwyn, mae pedwar cais arloesol wedi'u ffurfweddu, eu profi a'u cymhwyso. Datblygwyd gwaith ynni solar ffotofoltäig ac mae Gürsu bellach yn adnabyddus am ddefnyddio ynni solar glân yn ei holl feysydd gwasanaeth. Ers i'r prosiect ddechrau, mae Gürsu wedi sicrhau 40% o'i anghenion trydan o'r haul ym mhum mis y gaeaf a 100% yn ystod saith mis yr haf.

Categori 6: Entrepreneuriaeth Gyfrifol a Chynhwysol

Entrepreneuriaeth yn Nenmarc yn casglu ac yn cyfleu gwybodaeth, yn sefydlu rhwydweithiau a chydweithio ar draws sefydliadau busnes a chyflogaeth ac yn cynnig gweithgareddau datblygu cymhwysedd. Nod y prosiect yw gwella creu, goroesi a thwf cwmnïau sy'n eiddo i bobl o wahanol darddiad ethnig. Hwylusodd y prosiect bartneriaeth rhwng chwe bwrdeistref, rhanbarthau Denmarc, y Weinyddiaeth Gyflogaeth a'r Weinyddiaeth Busnes a Thwf Denmarc ac mae'n cynnwys chwe uned leol a chanolfan wybodaeth genedlaethol.

AV mobilita sro (Slofacia): gweithdy cysgodol sy'n arbenigo mewn integreiddio pobl anabl ym mhob rhan o fywyd. Gan ganolbwyntio i ddechrau ar atgyweirio ceir, mae bellach yn cydlynu gweithdai cysgodol eraill sy'n rhan o Brosiect Pobl Anabl Handy Škoda yn Bratislava, Prešov, Banská Bystrica a Žilina. Mae'r cynllun wedi hwyluso integreiddiad llyfn pobl anabl i gymdeithas trwy sicrhau bod cerbydau am bris arbennig ar gael, a thrwy hyfforddiant damcaniaethol ac ymarferol cynhwysfawr i ymgeiswyr sy'n ceisio trwydded i yrru car. Yn 2009, derbyniodd y gweithdy wobr gan Weinyddiaeth Lafur, Materion Cymdeithasol a Theulu Gweriniaeth Slofacia am integreiddio pobl anabl i'r gweithle.

Ynglŷn â'r gwobrau

Er 2006, mae'r Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd wedi gwobrwyo rhagoriaeth wrth hyrwyddo entrepreneuriaeth a busnesau bach ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol. Mae dros 2 500 o brosiectau wedi cychwyn yn ystod yr amser hwn, ac wedi cefnogi creu ymhell dros 10 000 o gwmnïau newydd. Amcanion y Gwobrau yw creu mwy o ymwybyddiaeth o'r rôl y mae entrepreneuriaid yn ei chwarae yng nghymdeithas Ewrop ac annog ac ysbrydoli darpar entrepreneuriaid. Cyflawnir hyn trwy nodi a chydnabod gweithgareddau a mentrau llwyddiannus i hyrwyddo menter ac entrepreneuriaeth, ac yna arddangos a rhannu enghreifftiau o'r polisïau a'r arferion entrepreneuriaeth gorau.

I gael mwy o wybodaeth am y Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd, ewch i wefan, dilynwch y Gwobrau ar Twitter yn SaesnegFfrangegSbaenegEidaleg or Almaeneg neu ymweld â'r Gwobrau swyddogol Facebook dudalen.

Gwyliwch fideo o enillydd y llynedd, Oustet

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd