Cysylltu â ni

Economi

diogelwch hedfan: Pleidlais Pwyllgor Seneddol rhoi mewn mesurau allweddol risg i wella diogelwch hedfan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

awyren lanioYn dilyn pleidlais y Pwyllgor Trafnidiaeth ar 30 Medi i wrthod cynigion i wella amddiffyniad criw rhag blinder, dywedodd yr Is-lywydd Siim Kallas: "Mae'r bleidlais hon yn peryglu mesurau allweddol i wella diogelwch hedfan. Diogelwch yw'r flaenoriaeth gyntaf i'r UE a'r unig amcan o'r adolygiad hwn. Mae blinder peilot yn fater difrifol iawn a dyna pam mae rheolau cryf yr UE eisoes ar waith. Mae'r cynnig hwn yn mynd gam ymhellach gan ddod â'r arferion diogelwch gorau o'r holl aelod-wladwriaethau a'r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ynghyd. Gyda'r rheolau hyn, rydym ni eisiau cydgrynhoi safle Ewrop fel y lle mwyaf diogel i hedfan. I wneud hynny, mae angen dadl arnom yn seiliedig ar ffeithiau, nad yw'n seiliedig ar straeon dychryn camarweiniol a honiadau ffug. Rydym yn edrych ymlaen at ddadl dryloyw gydag aelodau Seneddol cyn y bleidlais yn y Cyfarfod Llawn . "

Pwrpas y ddeddfwriaeth newydd hon i foderneiddio'r safonau Ewropeaidd uchel ar ddiogelwch hedfan yw egluro a gwella'r rheoliadau cyfredol ar gyfyngiadau amser hedfan a dyletswydd (a elwir yn gyfyngiadau amser hedfan, neu FTL) - gan ystyried y dystiolaeth wyddonol a thechnegol ddiweddaraf.

Mae'r cynnig yn cynnwys mwy na 30 o ddarpariaethau gyda'r nod o wella amddiffyniad y criw rhag blinder, heb ddirywio eu hamodau gwaith. Maent yn cynnwys materion pwysig fel gorffwys wrth hedfan i griw caban, hediadau nos a dyletswydd a gwarchodfa maes awyr wrth gefn.

hysbyseb

Byddai gwrthod rheoliad drafft y Comisiwn ar FTL yn cael effeithiau negyddol ar ddiogelwch, gan na fyddai cyfres o welliannau clir o ran amddiffyn criw rhag blinder yn cael eu mabwysiadu. Byddem yn yr achos hwnnw yn dychwelyd yn ôl at yr hen reolau.

Isod mae 10 enghraifft allweddol o welliannau diogelwch concrit a gollir os na ellir mabwysiadu'r rheoliad newydd ar flinder criwiau awyr:

 • Bydd dyletswydd hedfan nos yn mynd yn ôl hyd at 11h45 yn lle 11h yn y rheoliad newydd. Dim ond un Aelod-wladwriaeth o'r UE sydd wedi gosod terfynau is o dan gyfraith genedlaethol (11h15); does unman y terfyn islaw 11h. Ar ben hynny, bydd mwy o hediadau yn cael eu hystyried yn hediadau yn ystod y dydd ac yn amodol ar gyfnodau dyletswydd hirach.
 • Ni fydd standby gartref bellach yn gyfyngedig i 6 awr o'i gyfuno â'r amser dyletswydd hedfan uchaf. Bydd y terfynau a osodir o dan gyfraith genedlaethol yn berthnasol neu bydd y cwmni hedfan yn penderfynu. Gall standby fynd hyd at 24 awr - gan gynnwys yn yr Almaen, Ffrainc a Gwlad Belg. Ar ôl y 24 awr hynny mae peilotiaid yn dal i gael hedfan i'r amser dyletswydd hedfan uchaf.
 • Ni fydd y cyfuniad o standby yn y maes awyr â dyletswydd hedfan yn cael ei gapio ar 16 awr. Bydd yn 20 awr neu 26 awr, neu hyd yn oed heb derfyn o gwbl mewn rhai Aelod-wladwriaethau.
 • Ni fydd cyfanswm yr amser hedfan mewn 12 mis yn olynol yn gyfyngedig i 1000 awr ond i 1300 awr.
 • Ni fydd cynnydd yn y gorffwys wythnosol 12 awr ddwywaith y mis.
 • Ni fydd croesi parth amser yn cael ei ddigolledu gyda hyd at 5 diwrnod o orffwys yn y cartref; yn lle bydd yn 2 ddiwrnod neu hyd yn oed yn llai mewn rhai Aelod-wladwriaethau.
 • Ni fydd hawl yn ôl y gyfraith i griw hedfan a chaban i orffwys llorweddol wrth hedfan yn y mwyafrif o Aelod-wladwriaethau. Mae'r rheolau cenedlaethol cyfredol yn caniatáu i gwmnïau hedfan gynnig seddi economi yn unig i orffwys.
 • Ni ddarperir gorffwys ychwanegol ar gyfer amserlenni sy'n tarfu ar glociau corff aelodau'r criw (fel cychwyn cynnar a hediadau nos).
 • Ni fydd angen i gwmnïau hedfan sicrhau bod y criwiau yn derbyn hyfforddiant rheoli blinder cychwynnol a pharhaus, lle byddai peiriannau awyr yn dysgu, ymhlith pethau eraill, sut i gynllunio eu cwsg orau. Byddai hyfforddiant mewn rheoli blinder yn helpu i leihau achosion o flinder.
 • Bydd gan awdurdodau goruchwylio cenedlaethol lai o fynediad at wybodaeth ar sut mae cwmnïau hedfan penodol yn rheoli blinder aelodau eu criw.

Nid yw rheolau diogelwch FTL yn rhagfarnu deddfwriaeth berthnasol yr UE a chenedlaethol, gan gynnwys rheolau sy'n ymwneud ag amser gweithio, iechyd a diogelwch yn y gwaith neu gytundebau llafur ar y cyd presennol ac yn y dyfodol (CLAs). Yn ogystal, mae'r berthynas rhwng rheolau diogelwch a chymdeithasol yn seiliedig ar yr egwyddor bod y rheol fwyaf amddiffynnol yn berthnasol.

hysbyseb

Wrth wrthod y rheoliad drafft, ni ddilynodd Pwyllgor Trafnidiaeth yr EP farn mwyafrif y gweithwyr proffesiynol diogelwch hedfan o blaid dull cynhwysfawr a chytbwys a fydd yn arwain at welliannau diogelwch i fynychwyr hedfan a pheilotiaid yn y sector hedfan Ewropeaidd - i'r budd teithwyr.

Derbyniodd rheoliad drafft y Comisiwn bleidlais gadarnhaol yng nghyfarfod Pwyllgor EASA ar 12 Gorffennaf 2013 ac fe’i cyflwynwyd i’r EP ar gyfer archwiliad tri mis.

Y camau nesaf

Bydd y cynnig i wrthod yn cael ei ystyried gan gyfarfod llawn Senedd Ewrop ym mis Hydref.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd