Cysylltu â ni

Economi

Agenda Ddigidol: Mae'r Comisiwn yn atal cynnig rheoleiddiwr Tsiec ar rwymedïau mewn marchnadoedd terfynu sefydlog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bg-logo-ctuMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi atal cynnig gan reoleiddiwr telathrebu Tsiec (ČTÚ) ynghylch rhwymedïau rheoliadol ar gyfer y marchnadoedd terfynu sefydlog gan fod ganddo bryderon difrifol ynghylch cwmpas y rhwymedigaeth mynediad arfaethedig mewn perthynas â gweithredwyr rhwydwaith amgen.

Yn ei gynnig, mae ČTÚ yn gosod rheoliad prisiau newydd ar weithredwyr amgen sefydlog, ond heb orfodi rhwymedigaeth mynediad gyfatebol arnynt. Mae'r Comisiwn yn arbennig o bryderus y gallai'r gweithredwyr hyn wedyn osgoi'r rheoliad prisiau trwy wrthod darparu mynediad i'w cystadleuwyr. Gallai hynny arwain at atal defnyddwyr rhag gwneud galwadau i rwydweithiau gweithredwyr amgen.

Dywedodd Neelie Kroes, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar yr Agenda Ddigidol: "Ni ddylai defnyddwyr gael eu hunain mewn perygl o fethu â gwneud galwadau lle maen nhw'n dymuno. Dyna pam, lle mae gennym ni sefyllfa fonopoli fel mewn marchnadoedd terfynu sefydlog, mae angen i ni wneud hynny gwarantu mynediad i'r rhwydweithiau i'r holl weithredwyr, gweithredwyr amgen wedi'u cynnwys. "

hysbyseb

O dan reolau telathrebu'r UE, mae'r rhwymedigaeth mynediad yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwr ryng-gysylltu ei rwydwaith â rhwydwaith unrhyw weithredwr arall. Mae cynnig ČTÚ yn awgrymu mai dim ond y periglor fydd yn wynebu rhwymedigaeth o'r fath, ond nid y gweithredwyr rhwydwaith amgen. Fodd bynnag, canfuwyd bod gan bob gweithredwr bwer sylweddol yn y farchnad yn eu priod farchnadoedd.

Bellach mae gan y rheolydd Tsiec dri mis i weithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chorff rheoleiddwyr telathrebu Ewropeaidd (BEREC) dod o hyd i ateb i'r achos hwn. Yn y cyfamser, mae gweithredu'r cynnig yn cael ei atal.

Cefndir

hysbyseb

Ar 29 Awst 2013, cofrestrodd y Comisiwn hysbysiad gan awdurdod rheoleiddio cenedlaethol Tsiec (ČTÚ), ynghylch y marchnadoedd ar gyfer terfynu galwadau ar rwydweithiau ffôn cyhoeddus unigol a ddarperir mewn lleoliad sefydlog yn y Weriniaeth Tsiec.

Mae penderfyniad y Comisiwn i agor ymchwiliad manwl yn cychwyn gweithdrefn “ail gam” fel y’i gelwir o dan erthygl 7a o Gyfarwyddeb Telathrebu’r UE (MEMO / 11 / 321).

Mae rhwymedïau rheoliadol a awgrymwyd gan ČTÚ ar weithredwyr rhwydwaith amgen yn cynnwys rhwymedigaeth newydd o reoli prisiau, ac yn cynnal rhwymedigaethau tryloywder a pheidio â gwahaniaethu, ond heb fandadu rhwymedigaeth mynediad. Mae'r rhwymedïau hyn yn ceisio mynd i'r afael â sawl methiant yn y farchnad, megis gosod cyfraddau gormodol mewn marchnad lle mae gan bob gweithredwr sefydlog safle monopoli. Mae cyfraddau terfynu sefydlog yn ffioedd y mae gweithredwyr sefydlog yn eu codi i gyflwyno galwadau o rwydweithiau sefydlog neu symudol eraill.

Erthygl 7 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Telathrebu yn ei gwneud yn ofynnol i reoleiddwyr telathrebu cenedlaethol hysbysu'r Comisiwn, BEREC (Corff y Rheoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Cyfathrebu Electronig) a rheoleiddwyr telathrebu yng ngwledydd eraill yr UE, o fesurau y maent yn bwriadu eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r diffyg cystadleuaeth effeithiol yn y marchnadoedd dan sylw.

Mae'r rheolau yn galluogi'r Comisiwn i fabwysiadu mesurau cysoni pellach ar ffurf argymhellion neu benderfyniadau (rhwymol), os bydd dargyfeiriadau yn nulliau rheoleiddio rheoleiddwyr cenedlaethol, gan gynnwys rhwymedïau, yn parhau ledled yr UE yn y tymor hwy.

Mae llythyr y Comisiwn a anfonwyd at y rheolydd Tsiec yn ar gael yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd