Cysylltu â ni

Economi

'Rhaid i'r UE fod yn fwy heriol o awdurdodau Congo' meddai archwilwyr yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Victor KALMYKOV Dirprwy Bennaeth Cynrychiolaeth Barhaol Ffederasiwn Rwseg i'r Undeb Ewropeaidd, Kristiina OJULAND, Pascal LAMY Cyfarwyddwr Cyffredinol y WTO, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT Comisiynydd y CE sy'n gyfrifol am fasnachMae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn hollbwysig ynglŷn â chanlyniadau cymorth yr UE ar gyfer hyrwyddo meysydd llywodraethu allweddol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC). “Er bod cefnogaeth yr UE â bwriadau da ac yn cyflawni rhai canlyniadau, mae’r cynnydd yn araf, yn anwastad ac, ar y cyfan, yn gyfyngedig," meddai Hans Gustav Wessberg, yr aelod ECA sy’n gyfrifol am yr adroddiad. "Mae llai na hanner y rhaglenni a archwiliwyd wedi cyflawni, neu yn debygol o gyflawni'r mwyafrif o'r canlyniadau disgwyliedig. Mae cynaliadwyedd yn obaith afrealistig yn y rhan fwyaf o achosion. "

Os yw'r UE, fel prif bartner datblygu gyda'r DRC ac yn eiriolwr llywodraethu da a hawliau dynol, yn parhau i gefnogi llywodraethu yn y CHA, mae angen iddo wella ei effeithiolrwydd cymorth yn sylweddol. Yn hyn o beth, mae angen i'r Comisiwn fod yn fwy realistig ynglŷn â dyluniad rhaglenni'r UE, a'r hyn y gellir ei gyflawni. Mae angen i'r Comisiwn fod yn fwy heriol gan yr awdurdodau Congo wrth fonitro cydymffurfiad â'r amodau y cytunwyd arnynt a'r ymrwymiadau a wnaed.

Mae llywodraethu da yn werth Ewropeaidd sylfaenol ac yn rhan allweddol o gydweithrediad datblygu'r UE â thrydydd gwledydd. Ers ailddechrau cydweithredu strwythurol gyda'r CHA, mae'r UE wedi darparu tua € 1.9 biliwn o gymorth rhwng 2003 a 2011, gan ei wneud yn un o bartneriaid datblygu pwysicaf y wlad.

hysbyseb

Archwiliodd yr archwiliad effeithiolrwydd cefnogaeth yr UE i'r broses etholiadol, y diwygiadau rheoli cyfiawnder a'r heddlu a chyllid cyhoeddus, yn ogystal â'r broses ddatganoli.

Canfu'r ECA y bydd gwella llywodraethu yn y CHA yn broses hir. Yn yr un modd â phartneriaid datblygu eraill, mae'r UE yn wynebu rhwystrau difrifol yn ei ymdrechion i wella llywodraethu yn y CHA. Fodd bynnag, er bod y Comisiwn yn gyfarwydd iawn â phrif achosion breuder y Wladwriaeth yn y CHA, ni roddodd ystyriaeth ddigonol i'r cyd-destun hwn wrth ddylunio rhaglenni'r UE.

Er mwyn cynyddu i'r eithaf y siawns y bydd cronfeydd yr UE yn cael eu gwario'n dda, daw'r archwiliad i'r casgliad “Mae angen i'r UE sicrhau bod y cyllid wedi'i gysylltu'n agos â chytundeb y wlad bartner ar amodau, amcanion a risgiau rhaglenni ac wedi'i ategu'n gadarn gan ddeialog polisi effeithiol. gyda'r llywodraeth ar ddiffinio a gweithredu polisïau a strategaethau diwygio priodol “.

hysbyseb

Mae'r ECA yn argymell bod y Comisiwn a'r EEAS yn adolygu rhai cydrannau o strategaeth gydweithredu'r UE gyda'r DRC, yn asesu'r risgiau mewn cysylltiad â gweithredu rhaglenni yn llwyddiannus, yn sefydlu amcanion y gellir eu cyflawni yn y cyd-destun cenedlaethol ac yn cryfhau'r defnydd o amodoldeb a deialog polisi.

Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) adroddiadau arbennig yn cael eu cyhoeddi drwy gydol y flwyddyn, yn cyflwyno canlyniadau archwiliadau a ddewiswyd o feysydd cyllidebol yr UE penodol neu bynciau rheoli.

Mae gan yr adroddiad arbennig hwn (SR 09/2013) hawl Cefnogaeth yr UE i lywodraethu yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Asesodd yr ECA a oedd cefnogaeth yr UE i lywodraethu yn berthnasol i anghenion a chyflawni ei ganlyniadau cynlluniedig ac a yw'r Comisiwn yn rhoi ystyriaeth ddigonol i gyd-destun bregus y CHA wrth ddylunio rhaglenni'r UE? Roedd yr archwiliad yn ymdrin â chefnogaeth yr UE i'r broses etholiadol, diwygio'r sector diogelwch (cyfiawnder a'r heddlu), diwygio PFM a datganoli dros y cyfnod 2003 i 2011.

Daeth yr archwiliad i'r casgliad bod effeithiolrwydd cymorth yr UE ar gyfer llywodraethu yn y CHA yn gyfyngedig. Mae cefnogaeth yr UE i lywodraethu wedi'i gosod o fewn strategaeth gydweithredu gadarn ar y cyfan, mae'n mynd i'r afael â phrif anghenion llywodraethu'r wlad ac wedi cyflawni rhai canlyniadau. Fodd bynnag, mae'r cynnydd yn araf, yn anwastad ac, ar y cyfan, yn gyfyngedig. Mae llai na hanner y rhaglenni wedi cyflwyno, neu'n debygol o gyflawni'r mwyafrif o'r canlyniadau disgwyliedig. Mae cynaliadwyedd yn obaith afrealistig yn y rhan fwyaf o achosion.

Mae'r Comisiwn yn wynebu rhwystrau difrifol yn ei ymdrechion i gyfrannu at wella llywodraethu yn y CHA: absenoldeb ewyllys wleidyddol, dynameg y rhaglenni a yrrir gan roddwyr a diffyg gallu amsugno. Fodd bynnag, er bod y Comisiwn yn gyfarwydd iawn â phrif achosion a chanlyniadau breuder y wladwriaeth yn y CHA, ni roddodd ystyriaeth ddigonol i'r cyd-destun hwn wrth ddylunio rhaglenni'r UE. Nid aethpwyd i'r afael â risgiau'n ddigonol, mae amcanion y rhaglen yn aml yn rhy uchelgeisiol, mae amodoldeb yn cael effaith gymhelliant gwan ac ni fanteisiwyd ar ddeialog polisi i'w lawn botensial a'i gydlynu'n ddigonol ag Aelod-wladwriaethau'r UE ym mhob maes.

Yn seiliedig ar ei ganfyddiadau, mae'r ECA yn cynnig nifer o argymhellion, yn eu plith:

  • Bod y Comisiwn a'r EEAS (i) yn talu mwy o sylw i sicrhau cydbwysedd priodol o gymorth rhwng yr holl daleithiau, yn enwedig y rhai tlotaf; (ii) cyfuno cefnogaeth ar lefel ganolog â rhaglenni ar y lefelau taleithiol sy'n cysylltu datganoli gwleidyddol a thiriogaethol â gwell strategaethau rheoli adnoddau naturiol ac adfer a datblygu seilwaith; a (iii) ailystyried cefnogaeth yr UE i reoli adnoddau naturiol yn well ar sail asesiad anghenion cynhwysfawr;
  • bod y Comisiwn yn sefydlu mesurau i atal neu liniaru risgiau a diffinio'n glir y camau i'w dilyn os daw risgiau'n realiti;
  • darparu ar gyfer hyblygrwydd wrth weithredu'r rhaglen fel y gellir adolygu amcanion yn brydlon lle bo hynny'n briodol, a;
  • Byddai cymorth yr UE yn fwy effeithlon pe bai'r Comisiwn yn cryfhau ei ddefnydd o amodoldeb a deialog polisi. Bydd hyn yn cynnwys (i) gosod amodau clir, perthnasol, realistig ac â therfyn amser, (ii) asesu cydymffurfiad â'r amodau y cytunwyd arnynt o bryd i'w gilydd, a (iii) ymateb yn gadarn, yn gymesur ac yn amserol os nad yw llywodraeth y CHA yn dangos ymrwymiad digonol i cydymffurfio, lle bo hynny'n briodol trwy atal neu derfynu'r rhaglen.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd