Cysylltu â ni

Economi

Cyfradd ddiweithdra ardal yr Ewro ar 12.0%, EU-28 ar 10.9%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

100002010000061E00000131A8C2B2EAMae'r ardal yr ewro (EA-17) dymhorol-haddasu gyfradd ddiweithdra yn 12.0% ym mis Awst 2013, sefydlog o'i gymharu â July4. Mae'r gyfradd ddiweithdra UE-28 10.9 yn%, hefyd yn sefydlog o gymharu â July4. Yn y ddau parthau, mae cyfraddau wedi codi o'i gymharu â mis Awst 2012, pan oeddent yn 11.5% a 10.6% yn y drefn honno. Mae'r ffigurau hyn yn cael eu cyhoeddi gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd.

Ym mis Awst 2013, 26.595 miliwn o ddynion a menywod yn ddi-waith yn yr UE-28, ac o'r rhain 19.178 miliwn oedd yn ardal yr ewro. O gymharu â mis Gorffennaf 2013, mae nifer y bobl ddi-waith yn parhau i fod bron yn sefydlog yn yr UE-28 a'r ardal yr ewro. O'i gymharu â mis Awst 2012, cododd diweithdra gan 882,000 yn yr UE-28 895,000 ac erbyn yn ardal yr ewro.

aelod-wladwriaethau

hysbyseb

Ymhlith aelod-wladwriaethau, mae'r cyfraddau diweithdra isaf eu cofnodi yn Awstria (4.9%), yr Almaen (5.2%) a Lwcsembwrg (5.8%), a'r uchaf yng Ngwlad Groeg (27.9% ym mis Mehefin 2013) a Sbaen (26.2%).

O'i gymharu â blwyddyn yn ôl, cynyddodd y gyfradd ddiweithdra yn aelod-wladwriaethau 16, syrthiodd mewn un ar ddeg ac aros yn sefydlog yng Ngwlad Pwyl. Roedd y cynnydd mwyaf wedi eu cofrestru yng Nghyprus (12.3 16.9% i%) a Gwlad Groeg (24.6 27.9% i% rhwng mis Mehefin 2012 2013 a Mehefin). Gwelwyd y gostyngiadau mwyaf yn Latfia (15.6 11.4% i% rhwng yr ail chwarter 2012 2013 a) a Estonia (10.1 7.9% i% rhwng mis Gorffennaf 2012 2013 a Gorffennaf).

Ym mis Awst 2013, y gyfradd ddiweithdra yn yr Unol Daleithiau oedd 7.3%, i lawr o 7.4% ym mis Gorffennaf 2013 8.1 ac o% ym mis Awst 2012.

hysbyseb
diweithdra ymhlith pobl ifanc

Ym mis Awst 2013, 5.499 miliwn o bobl ifanc (o dan 25) yn ddi-waith yn y EU28, ac o'r rhain 3.457 miliwn oedd yn ardal yr ewro. O'i gymharu â mis Awst 2012, diweithdra ymhlith pobl ifanc wedi gostwng gan 123 000 yn y EU28 a chan 52,000 yn ardal yr ewro. Ym mis Awst 2013, mae'r diweithdra ymysg pobl ifanc rate5 yn 23.3% yn y EU28 a 23.7% yn yr ardal yr ewro, o'i gymharu â 23.1% a 23.4% yn y drefn honno ym mis Awst 2012. Ym mis Awst 2013, arsylwyd y cyfraddau isaf yn yr Almaen (7.7%) ac Awstria (8.6%), a'r uchaf yng Ngwlad Groeg (61.5% ym mis Mehefin 2013), Sbaen (56.0%) a Croatia (52.0% yn yr ail chwarter 2013).

  1. Mae'r ardal yr ewro (EA17) yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Cyprus, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.

Mae'r EU28 cynnwys Gwlad Belg (BE), Bwlgaria (BG), y Weriniaeth Tsiec (CZ), Denmarc (DK), Yr Almaen (DE), Estonia (EE), Iwerddon (IE), Gwlad Groeg (EL), Sbaen (ES), Ffrainc (FR), Croatia (AD), yr Eidal (IT), Cyprus (CY), Latfia (LV), Lithwania (LT), Lwcsembwrg (LU), Hwngari (HU), Malta (MT), yr Iseldiroedd (NL) , Awstria (AT), Gwlad Pwyl (PL), Portiwgal (PT), Romania (RO), Slofenia (OS), Slofacia (SK), y Ffindir (FI), Sweden (SE) a'r Deyrnas Unedig (DU).

Mae'r tablau hefyd yn cynnwys Gwlad yr Iâ (IS), Norwy (NO) a'r Unol Daleithiau (Unol Daleithiau).

  1. Di-dymhorol haddasu a gellir data tueddiadau ar gael yn y gronfa ddata ystadegol ar wefan Eurostat. Am ragor o fanylion, cyfeiriwch at yr erthygl ystadegau diweithdra yn Esbonio Ystadegau.
  1. Eurostat yn cynhyrchu cyfraddau diweithdra cysoni ar gyfer Aelod-wladwriaethau'r UE unigol, yr ardal yr ewro a'r UE. Mae'r cyfraddau diweithdra yn seiliedig ar y diffiniad a argymhellir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesur yn seiliedig ar ffynhonnell chysoni, yr Arolwg Ewropeaidd Undeb Llafur (LFS).

Yn seiliedig ar y diffiniad yr ILO, Eurostat yn diffinio pobl ddi-waith fel personau 15 74 oed i sydd:

- Heb waith;

- ar gael i ddechrau gweithio o fewn y pythefnos nesaf, a;

- ac wedi mynd ati i geisio cyflogaeth ar ryw adeg yn ystod y pedair wythnos flaenorol.

Mae'r gyfradd ddiweithdra yw nifer y bobl ddi-waith fel canran o'r gweithlu. Mae'r heddlu llafur yw cyfanswm nifer y bobl a gyflogir yn ogystal ddi-waith. Yn y datganiad newyddion cyfraddau diweithdra yn seiliedig ar ddata cyflogaeth a diweithdra sy'n cwmpasu pobl 15 74 oed.

  1. Mae'r data hyn fel arfer yn amodol ar y newidiadau bach, a achosir gan y diweddariadau i'r gyfres addasu'n dymhorol pryd bynnag y data misol newydd yn cael eu hychwanegu. Gall diwygiadau mwy digwydd pan fydd y data LFS diweddaraf yn cael eu cynnwys yn y broses gyfrifo. O gymharu â'r cyfraddau a gyhoeddwyd ym Datganiad Newyddion 126 / 2013 o 30 2013 Awst, roedd y gyfradd ddiweithdra Gorffennaf 2013 ei ddiwygio o 12.1% i 12.0% ar gyfer y EA17 ac o 11.0% i 10.9% ar gyfer y EU28. Ymhlith aelod-wladwriaethau, mae'r gyfradd wedi cael ei ddiwygio gan rhwng 0.2 0.4 a pwynt canran ar gyfer Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Lwcsembwrg, Malta, a Slofacia. Mae'r gyfradd wedi cael ei ddiwygio tuag at i lawr gan 0.9 pwynt canran ar gyfer Cyprus ac erbyn 0.8 pwynt canran ar gyfer Slofenia.
  2. Mae'r gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yw nifer y bobl 15 24 oed yn ddi-waith fel canran o'r gweithlu o'r un oedran. Felly, ni ddylai y gyfradd diweithdra ymhlith pobl ifanc yn cael ei ddehongli fel y gyfran o bobl ddi-waith yn y boblogaeth ieuenctid yn gyffredinol. Am ragor o fanylion, cyfeiriwch at yr erthygl diweithdra ymhlith pobl ifanc yn Ystadegau Esboniad.
  1. Latfia: data chwarterol ar gyfer pob cyfres.

Croatia, Cyprus, Romania a Slofenia: data chwarterol ar gyfer diweithdra ymhlith pobl ifanc.

  1. Ar gyfer yr Almaen, Awstria, y Ffindir a Gwlad yr Iâ y gydran duedd yn cael ei ddefnyddio yn lle y data yn fwy anwadal addasu'n dymhorol.

Ar gyfer y tablau llawn o ystadegau, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd