Cysylltu â ni

Economi

ddogfennau ymchwil y Comisiwn gollwng codi cwestiynau am eu buddiannau yn cael eu blaenoriaethu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Meddygol

Mae gwyddonwyr, ymchwilwyr iechyd cyhoeddus a chyrff anllywodraethol wedi ymateb gyda phryder difrifol yng ngoleuni copïau a ollyngwyd o Raglen Ymchwil Iechyd arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd 2014-2015 (rhan o Horizon 2020) sy'n cylchredeg ym Mrwsel. Maent wedi codi cwestiynau ynghylch paratoi'r drafft hwn, o ystyried ei fethiant i fynd i'r afael â phrif ffactorau risg personol, cymdeithasol, amgylcheddol a galwedigaethol afiechyd o blaid paramedrau ymchwil cul sy'n canolbwyntio ar biotechnoleg a meddygaeth wedi'i bersonoli.

“Mae'r rhaglen hon yn troi ei chefn at ymchwil a ddyluniwyd i liniaru effeithiau'r argyfwng economaidd ar iechyd y cyhoedd ac sy'n tanamcangyfrif arwyddocâd systemau iechyd. Ar y cyfan, ychydig iawn y mae'r cynnig hwn yn ei wneud i fynd i'r afael â'r problemau iechyd sy'n cadw pobl sy'n byw yn Ewrop yn effro yn y nos, ”meddai Cymdeithas Iechyd Cyhoeddus Ewrop (EUPHA) Llywydd Walter Ricciardi.

hysbyseb

Yn ôl datganiad a gyhoeddwyd gan glymblaid fawr o wyddonwyr ac ymchwilwyr, mae angen diwygio’r drafft mewn cylchrediad yn sylweddol os nad yw bwriad Ewrop i arwain mewn ymchwil iechyd i gael ei danseilio. Mae'r drafft yn gogwyddo'n sylweddol tuag at biotechnoleg a meddygaeth wedi'i bersonoli, tra ei fod yn esgeuluso ymchwil yn ddifrifol ar atal afiechydon, gwasanaethau iechyd a rhaglenni ymyrraeth. O ganlyniad, mae'r rhaglen hon allan o gysylltiad o ddifrif â'r hyn sy'n helpu pobl i fyw bywydau iach, cynhyrchiol a hir.

Mae'r glymblaid wedi nodi, os yw'r Rhaglen Ymchwil Iechyd am hybu ymchwil ar gynaliadwyedd a thegwch systemau gofal iechyd Ewropeaidd, y mae Ewrop eisoes yn gwario bron i 10% o CMC arnynt, nid yw'r drafft presennol yn mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o'r ffactorau sy'n eu peryglu.

Fel y dywed llythyr a gyhoeddwyd heddiw gan yr EPHA, mae’r rhaglen ymchwil hon yn methu â mynd i’r afael yn ddigonol ag anghydraddoldebau iechyd, gan edrych dros y ffaith bod yr epidemig cyfredol o glefydau anhrosglwyddadwy yn Ewrop yn cael ei achosi gan ffactorau fel tlodi, yr amgylchedd, anghydraddoldeb, a diffyg trafnidiaeth gyhoeddus fforddiadwy, yn ogystal â ffactorau fel diet, ymarfer corff, tybaco ac alcohol.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol Epidemioleg Amgylcheddol (ISEE), yr Athro Annette Peters: “Pryder ISEE ynghylch rhaglen waith ddrafft 2014-2015 ar Iechyd, Horizon 2020, yw mai momentwm a bywiogrwydd y cydweithredu ledled Ewrop ar iechyd yr amgylchedd, a ddechreuodd yn Mae angen cadw FP5 ac mae hynny wedi arwain at ddatblygiadau pwysig mewn ymchwil iechyd yr amgylchedd. Os na fydd cyllid digonol ar gael yn y dyfodol ac os na roddir digon o flaenoriaeth i’r maes hwn, ni fydd ymchwil lwyddiannus ledled Ewrop yn parhau i fod yn gystadleuol yn rhyngwladol. ”

Nid yw'n eglur sut y gallai'r Comisiwn Ewropeaidd wyro hyd yn hyn oddi wrth ddull cynhwysol o ymchwilio i iechyd sydd wedi'i gadarnhau gan lywodraethau Ewrop. Yr Athro Barbara Hoffmann, is-gadeirydd ISEE-Ewrop Meddai: “Rydym wedi anfon at Dr Draghia-Akli, Cyfarwyddwr Iechyd, Ymchwil ac Arloesi (EC) sylwadau penodol a ddatblygwyd gan yr ISEE sy'n ehangu cwmpas y testun i gynnwys ymchwil ym maes iechyd yr amgylchedd yn hytrach na chanolbwyntio'n bennaf ar ymchwil ar eneteg / genomeg. ym maes iechyd yr amgylchedd. ”

Cymdeithas Epidemiolegol Ryngwladol (IEA) Ychwanegodd yr Arlywydd Cesar Victora: “Mae'r dull cul a fabwysiadwyd gan Horizon2020 nid yn unig yn peri pryder i epidemiolegwyr Ewropeaidd ond i epidemiolegwyr ac ymchwilwyr iechyd eraill yn fyd-eang. Mae Ewrop wedi arwain y byd wrth ddatblygu prosiectau cydweithredol sy'n ymchwilio i benderfynyddion cymdeithasol ac amgylcheddol iechyd, ac mae'r rhain wedi bod o fudd mawr, ac wedi darparu modelau rôl, i ymchwilwyr yng ngweddill y byd. Sut allwn ni ddisgwyl i ymchwilwyr o bob cwr o'r byd fynd i'r afael â'u problemau iechyd mawr, pan nad ydym yn gwneud hyn yn Ewrop? "

"Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd gysylltu â'i ddinasyddion. Cynigiodd Horizon 2020 gyfle gwych i gefnogi ymchwil a fyddai'n mynd i'r afael â'r heriau mawr i'w hiechyd ond mae'r hyn yr ydym wedi'i weld hyd yn hyn yn awgrymu ei fod wedi colli'r cyfle hwn," meddai Martin McKnee, yr arlywydd etholedig. Cymdeithas Iechyd Cyhoeddus Ewrop (EUPHA).

Mae angen mewnbwn ystyrlon cymdeithas wyddonol a sifil er mwyn sicrhau bod y Rhaglen Ymchwil Iechyd hon yn berthnasol ac yn berthnasol i bawb sy'n byw yn Ewrop, rhanddeiliaid cyntaf ac amlycaf prosiect yr Undeb Ewropeaidd. Nododd yr Athro Manolis Kogevinas, cadeirydd ISEE-Europe: “Mae’r ymateb a gawsom gan y Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn siomedig. Dywedwyd wrthym yn syml na ddylai ISEE (a chymdeithasau gwyddonol eraill yn ôl pob tebyg) fod wedi cael mynediad at y cynnig drafft yn y lle cyntaf. Mae hyn yn peri mater difrifol o fod yn agored i'r gymdeithas wyddonol a sifil yn yr UE o'r broses ar gyfer gosod blaenoriaethau mewn ymchwil. ”

“Mae methiant y Comisiwn Ewropeaidd i nodi’r blaenoriaethau priodol ar gyfer ymchwil iechyd yn y drafft hwn yn arddangosiad o’r angen i sicrhau na ddylai’r sgyrsiau ynglŷn â sut mae arian Ewropeaidd yn cael ei wario ddigwydd y tu ôl i ddrysau caeedig. Byddai mwy o dryloywder nid yn unig yn sicrhau bod y bwlch enfawr rhwng ymchwil a phroblemau iechyd poblogaeth Ewrop yn cael ei gulhau, ond byddai hefyd yn mynd rhywfaint o'r ffordd i wella hyder dinasyddion yn y prosiect Ewropeaidd, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol EPHA, Monika Kosińska.

Datganiad ar y cyd o gymdeithasau iechyd cyhoeddus Ewrop (IEA, ISEE, EUPHA) ar raglen ymchwil iechyd 2014 - 2015 (Horizon2020) a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Llythyr EPHA- Pryderon ynghylch drafft rhaglen ymchwil iechyd 2014-2015 (Horizon 2020) a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd

y diweddar Datganiad Fienna o Gynhadledd Weinidogol Sefydliad Iechyd y Byd ar Faeth a Chlefydau anhrosglwyddadwy (Gorffennaf 2013) yn dadlau y gellid atal y mwyafrif o farwolaethau cynamserol o glefydau anhrosglwyddadwy pe bai polisïau priodol yn cael eu mabwysiadu mewn sectorau heblaw iechyd, yn hytrach na cheisio mynd i'r afael â'r broblem trwy bolisi iechyd yn unig.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd