Cysylltu â ni

Economi

Mae astudiaeth yn dangos bod tua 35% o swyddi yn yr UE yn dibynnu ar ddiwydiannau dwys IPR

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10000000000001D6000000E9E33FD972Ar 30 Medi, croesawodd y Comisiwn Ewropeaidd gyhoeddi astudiaeth ar Hawliau Eiddo Deallusol (IPR), a gynhaliwyd ar y cyd gan y Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) a'r Swyddfa Cysoni yn y Farchnad Fewnol (OHIM). Mae'r astudiaeth hon, Diwydiannau dwys Hawliau Eiddo Deallusol: cyfraniad at berfformiad economaidd a chyflogaeth yn Ewrop (Medi 2013), yn mesur pwysigrwydd IPR yn economi'r UE. Canfyddiadau allweddol yr astudiaeth yw bod tua 39% o gyfanswm y gweithgaredd economaidd yn yr UE (gwerth tua € 4.7 triliwn yn flynyddol) yn cael ei gynhyrchu gan ddiwydiannau IPR-ddwys, a bod tua 26% o'r holl gyflogaeth yn yr UE (56 miliwn o swyddi) yn cael ei ddarparu yn uniongyrchol gan y diwydiannau hyn, tra bod 9% arall o swyddi yn yr UE yn deillio yn anuniongyrchol o ddiwydiannau IPR-ddwys.

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Rwy'n argyhoeddedig bod hawliau eiddo deallusol yn chwarae rhan hynod bwysig wrth ysgogi arloesedd a chreadigrwydd, ac rwy'n croesawu cyhoeddi'r astudiaeth hon sy'n cadarnhau bod hyrwyddo IPR yn fater o dwf a swyddi. Bydd yn ein helpu i danategu ein llunio polisïau ar sail tystiolaeth ymhellach. Yr hyn y mae'r astudiaeth hon yn ei ddangos inni yw bod y defnydd o hawliau eiddo deallusol yn yr economi yn hollbresennol: o ddiwydiannau uwch-dechnoleg i weithgynhyrchwyr nwyddau chwaraeon, teganau a gemau cyfrifiadurol, mae pob un yn gwneud defnydd dwys o nid yn unig un, ond yn aml sawl math o hawliau eiddo deallusol. ”

Dywedodd Llywydd y Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) Benoît Battistelli: "Mae'r adroddiad hwn yn dangos nad theori economaidd yn unig yw budd patentau ac IPRs eraill. I gwmnïau arloesol mae asedau anghyffyrddadwy wedi dod yn hynod bwysig. Yn enwedig i fusnesau bach a chanolig, ond hefyd canolfannau ymchwil a phrifysgolion, mae patentau yn aml yn agor y drws i bartneriaid cyfalaf a busnes. Er mwyn parhau i fod yn gystadleuol yn yr economi fyd-eang, mae angen i Ewrop annog datblygiad a defnydd technoleg ac arloesiadau newydd ymhellach. "

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Swyddfa Cysoni yn y Farchnad Fewnol (OHIM), António Campinos: “Mae'r astudiaeth hon yn ganlyniad cydweithrediad manwl rhwng arbenigwyr o wahanol asiantaethau a gwledydd, gan ddefnyddio methodoleg dryloyw y gellir ei dyblygu. Mae'n mynd i'r afael â'r cwestiwn sylfaenol i ba raddau y mae diwydiannau sy'n gysylltiedig ag IPR yn bwysig i swyddi, CMC a masnach yn yr UE. Bellach mae gennym ateb clir. Maen nhw'n bwysig, maen nhw o bwys mawr. ”

Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar economi'r UE ac yn ystyried diwydiannau IPR-ddwys naill ai fel y rhai sy'n cofrestru mwy o Hawliau Eiddo Deallusol fesul gweithiwr na diwydiannau eraill, neu'r rheini lle mae defnyddio IPR yn nodwedd gynhenid ​​o weithgaredd y diwydiant. Dewisir y diwydiannau hyn ar lefel yr UE, hy gan ddefnyddio mesurau dwyster IPR ledled yr UE.

Mae'r astudiaeth hefyd yn canfod:

hysbyseb
  1. Mae tâl cyfartalog mewn diwydiannau IPR-ddwys fwy na 40% yn uwch nag mewn diwydiannau eraill;
  2. Mae enghreifftiau o ddiwydiannau IPR-ddwys yn cynnwys:
  • cynhyrchu offer llaw (patentau) sy'n cael eu gyrru gan bŵer;
  • cynhyrchu cynhyrchion fferyllol sylfaenol (nodau masnach);
  • cynhyrchu oriorau a chlociau (dyluniadau);
  • cyhoeddi llyfrau (hawlfraint); a
  • gweithredu llaethdai a gwneud caws (arwyddion daearyddol).
  1. Mae cannoedd o ddiwydiannau, mor amrywiol â gweithgareddau gwasanaethau sy'n ymwneud â gwasanaethau ariannol ac yswiriant, asiantaethau hysbysebu, cynhyrchu hufen iâ, cynhyrchu papur wal, cynhyrchu gwin, goleuadau trydan ac offer domestig, telathrebu lloeren, ac echdynnu olew a nwy hefyd i gyd yn ddwys o ran IPR. , ac mae llawer yn defnyddio mwy nag un hawl IP ar yr un pryd.

Mae rhestr o'r holl ddiwydiannau IPR-ddwys wedi'i chynnwys yn yr Atodiad i'r adroddiad.

Daw'r astudiaeth hon ar sail ymarfer tebyg yn fras a gynhaliwyd yn 2012 gan Swyddfa Batentau a Nodau Masnach yr UD ynghyd â'r Weinyddiaeth Economeg ac Ystadegau, a gyrhaeddodd ganfyddiadau tebyg ar gyfer economi'r UD fel y mae astudiaeth OHIM / EPO wedi'i wneud ar gyfer economi'r UE.

Mae'r astudiaeth ar gael yn y Swyddfa Cysoni yn y Farchnad Fewnol (OHIM) a'r Swyddfa Batent Ewrop. I gael mwy o wybodaeth am Hawliau Eiddo Deallusol, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd