Cysylltu â ni

Economi

Dyfodol yr Undeb Economaidd ac Ariannol: Comisiwn yn cynnig syniadau i ddyfnhau integreiddiad cymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

euru-monetos-4fd7558228d86Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig creu bwrdd sgorio newydd i ganiatáu ar gyfer nodi problemau cyflogaeth a chymdeithasol mawr yn well ac yn gynharach yn fframwaith y Semester Ewropeaidd, cylch llunio polisi economaidd blynyddol yr UE.

Mae cynnwys undebau llafur a chyflogwyr ymhellach ar lefel yr UE a chenedlaethol wrth ddiffinio a gweithredu argymhellion polisi yn ystod y Semester Ewropeaidd, gan wneud gwell defnydd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol i leddfu trallod cymdeithasol a chael gwared ar rwystrau i symudedd swyddi hefyd yn gynigion sy'n rhan o Cyfathrebu ar ddimensiwn cymdeithasol yr Undeb Economaidd ac Ariannol (EMU), a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

Mae'r Cyfathrebiad yn dilyn Glasbrint y Comisiwn ar EMU dwfn a dilys (IP / 12/1272), a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2012, a bydd yn bwydo i mewn i drafodaethau ar ddyfodol yr EMU yn y Cyngor Ewropeaidd ar 24-25 Hydref.

hysbyseb

Dywedodd yr Arlywydd Barroso: "Mae'r UE wedi cymryd camau enfawr ymlaen o ran llywodraethu economaidd yn ystod y pum mlynedd diwethaf, gan ddarparu llinellau achub ariannol i lawer o aelod-wladwriaethau bregus. O ddechrau'r argyfwng, rydym wedi cymryd camau wedi'u targedu i ddelio â'r trallod cymdeithasol. a grëwyd mewn rhan o'n cymdeithasau. Ond mae difrifoldeb yr argyfwng, yn enwedig yn ardal yr ewro, wedi ein dysgu bod angen i ni weithio'n agosach fyth i wella'r creithiau cymdeithasol y mae wedi'u gadael ar ôl. Mae'r Cyfathrebu hwn yn ymwneud ag adeiladu ar y rheolau yr ydym ni eisoes wedi rhoi ar waith o dan y Semester Ewropeaidd i sicrhau bod dimensiwn cymdeithasol cryf yn y ffordd yr ydym yn rhedeg ein Hundeb Economaidd ac Ariannol. Mae arnom ddyled i'r 26 miliwn sy'n ddi-waith a'r mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas. "

Mae'r Cyfathrebu yn canolbwyntio ar dri maes:

 1. Atgyfnerthu gwyliadwriaeth o heriau cyflogaeth a chymdeithasol a chryfhau cydgysylltu polisi o dan y Semester Ewropeaidd;
 2. Gwella undod ac atgyfnerthu symudedd swydd;
 3. Cryfhau deialog gymdeithasol.

Gwyliadwriaeth a chydlynu

hysbyseb

Mae'r Semester Ewropeaidd yn nodi calendr blynyddol a rheolau ar gyfer monitro a chydlynu polisïau economaidd, tra bod strategaeth Ewrop 2020 yn cynnwys targedau cymdeithasol a chyflogaeth allweddol ar gyfer y degawd nesaf ar gyfer pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth.

Mae'r Cyfathrebu yn canolbwyntio ar faterion sy'n uniongyrchol berthnasol ar gyfer gweithrediad da'r EMU, gan barchu'r agenda gymdeithasol gyffredinol ar gyfer yr UE ehangach yn llawn. Ynddo, mae'r Comisiwn yn cynnig creu bwrdd sgorio i ddilyn datblygiadau cyflogaeth a chymdeithasol allweddol er mwyn dadansoddi a nodi problemau mawr yn gyflymach cyn iddynt godi. Byddai'r dangosyddion ar y sgorfwrdd yn cynnwys:

 1. Y lefel diweithdra a'r ffordd y mae'n esblygu;
 2. Cyfradd NEET (pobl ifanc Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant) a chyfradd diweithdra ymhlith pobl ifanc;
 3. incwm gwario gros go iawn cartrefi;
 4. cyfradd y risg o dlodi yn y boblogaeth o oedran gweithio, a;
 5. anghydraddoldebau (cymhareb S80 / S20).

Mae hefyd yn cynnig integreiddio nifer gyfyngedig o ddangosyddion cyflogaeth a chymdeithasol ychwanegol i'r Adroddiad Mecanwaith Rhybudd (AMR) blynyddol a ddefnyddir i ganfod anghydbwysedd economaidd.

Dylai'r data fwydo i bolisi - er enghraifft, yr adolygiadau economaidd manwl a gynhaliwyd o ganlyniad i'r ymarfer AMR, neu'r Argymhellion Gwlad-Benodol a gyhoeddir bob gwanwyn gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Undod a symudedd llafur

Gellir gwneud mwy i ddyrannu'r cyllid UE sydd ar gael yn effeithiol i leddfu trallod cymdeithasol mewn gwledydd sy'n cael eu diwygio yn economaidd yn ddwfn. Am y cyfnod 2014-2020, mae'r Comisiwn wedi cynnig bod aelod-wladwriaethau'n neilltuo o leiaf 20% o'u hamlenni Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Mae Rhaglen newydd yr UE ar gyfer Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol, Cronfa Addasu Globaleiddio Ewrop a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad hefyd yn offerynnau pwysig a all helpu.

Ar ben hynny, mae gwaith i'w wneud i'w gwneud hi'n haws symud o amgylch yr UE i gael gwaith. Er bod bron i chwarter y bobl ifanc o oedran gweithio yn ardal yr ewro yn ddi-waith (24% ym mis Gorffennaf 2013) ac mae gwahaniaethau enfawr yn lefelau diweithdra ymhlith pobl ifanc rhwng gwledydd (mae'r gyfradd ar ei huchaf yng Ngwlad Groeg ar 62.9% a'r isaf yn yr Almaen yn 7.7%), mae llai na 4% o'r boblogaeth oedran gweithio yn ardal yr ewro yn dod o Aelod-wladwriaeth wahanol. Felly mae'r Cyfathrebu yn ymrwymo'r Comisiwn i weithio i leihau costau a rhwystrau symud am waith ledled yr UE.

Deialog gymdeithasol

Mae lle i ymgynghori'n well â phartneriaid cymdeithasol ar gamau allweddol y broses benderfynu o dan y Semester Ewropeaidd. Mae'r Comisiwn wedi addo:

 • Cyfarfod â phartneriaid cymdeithasol yr UE cyn mabwysiadu'r Arolwg Twf Blynyddol bob hydref;
 • trefnu dadl ar ôl yr Arolwg Twf Blynyddol gyda phartneriaid cymdeithasol yr UE a'u cysylltiedig cenedlaethol;
 • cynnal cyfarfodydd paratoadol technegol cyn Uwchgynhadledd Gymdeithasol Driphlyg mis Mawrth a chyfarfodydd lefel uchel eraill, a;
 • annog aelod-wladwriaethau i drafod yr holl ddiwygiadau sy'n gysylltiedig â'r Argymhellion Gwlad-Benodol gyda phartneriaid cymdeithasol cenedlaethol.

Cefndir

Mae'r Cyfathrebu yn rhan o broses barhaus i wella pensaernïaeth llywodraethu economaidd yr UE, ac mae'n bwrw ymlaen â'r syniadau yn Glasbrint y Comisiwn ar gyfer EMU dwfn a dilys.

Mae'n ymateb i gais Cyngor Ewropeaidd 13/14 Rhagfyr 2012 i gyflwyno mesurau posibl ar ddimensiwn cymdeithasol yr EMU, gan gynnwys deialog gymdeithasol.

Roedd Cyngor Ewropeaidd Mehefin 2013 yn cofio y dylid cryfhau'r dimensiwn cymdeithasol, gan bwysleisio pwysigrwydd monitro sefyllfa'r farchnad gymdeithasol a llafur yn well yn yr EMU, yn benodol trwy ddefnyddio dangosyddion cyflogaeth a chymdeithasol priodol yn y Semester Ewropeaidd.

Mae'r Cyngor Ewropeaidd hefyd wedi tynnu sylw at yr angen i sicrhau gwell cydgysylltiad rhwng polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gan barchu cymwyseddau cenedlaethol yn llawn, ac amlygu rôl y partneriaid cymdeithasol a deialog gymdeithasol, gan gynnwys ar lefel genedlaethol.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd