Cysylltu â ni

Economi

Cronfa Undod yr UE: Comisiwn yn symud i helpu Almaen, Awstria, y Weriniaeth Tsiec a Romania ar ôl trychinebau llifogydd a sychder

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

fotolia_19846729_subscription_xxl-500Heddiw (3 Hydref), cyhoeddodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Johannes Hahn gynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd i ddyrannu mwy nag EUR 360 miliwn i'r Almaen mewn ymateb i'r llifogydd difrifol ddiwedd y gwanwyn, Mai a Mehefin eleni. Bydd gwledydd cyfagos Awstria a'r Weriniaeth Tsiec a ddioddefodd iawndal llai o ganlyniad uniongyrchol i'r llifogydd yn elwa o EUR 21.6m ac EUR 15.9m yn y drefn honno. Yn ogystal, bydd Rwmania yn derbyn mwy nag EUR 2.4m i helpu i dalu'r costau am ddifrod a achosir gan y sychder a'r tanau coedwig yn ystod haf 2012.

Mae angen i'r gefnogaeth, o dan Gronfa Undod Ewrop, gael ei chymeradwyo o hyd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor. Ar yr amod ei fod, bydd yn helpu i gyfrannu at y costau brys a achosir gan yr awdurdodau cyhoeddus yn y pedair aelod-wladwriaeth hyn oherwydd y trychinebau. Mewn ymateb i'r argyfwng, yn benodol, bydd yn helpu i adfer seilwaith a gwasanaethau hanfodol, ad-dalu cyllido gweithrediadau brys ac achub yn ogystal â thalu rhai o gostau glanhau'r rhanbarthau sy'n dioddef trychinebau gan gynnwys y parthau naturiol.

Dywedodd y Comisiynydd Hahn, sy’n goruchwylio’r Gronfa ac a lofnododd y cynnig heddiw: "Mae'r penderfyniad hwn yn dangos sut y gall Ewrop weithredu i helpu cyd-wledydd a rhanbarthau i fynd yn ôl ar eu traed ar ôl trychinebau naturiol. Mae'r Gronfa Undod Ewropeaidd yn bodoli i roi cefnogaeth i'r gwledydd hynny pan fydd help. mae angen y mwyaf i'w adennill wrth gael sefydlogrwydd economaidd yn ôl ar ôl trychinebau naturiol. Bydd swm y cyllid a gynigir yn galluogi'r Almaen, Awstria, y Weriniaeth Tsiec a Rwmania i adfer a darparu amodau byw arferol i'r dinasyddion yn y rhanbarthau yr effeithir arnynt. "

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Rhaglennu Ariannol a Chyllideb Janusz Lewandowski: "Fis Gorffennaf y llynedd, addewais i'r bobl mewn ardaloedd yr oedd y llifogydd yn effeithio arnynt y byddai cyllideb yr UE yn dod i'w helpu mor gyflym ac effeithiol â phosibl. Heddiw, rydym yn cyflawni: rydym yn cynnig diwygio 2013 Cyllideb yr UE er mwyn darparu help, a byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau bod Aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop yn cymeradwyo ein cynnig yn gyflym. "

Ym mis Mai a mis Mehefin 2013, effeithiwyd ar lawer o Ganol Ewrop gan lifogydd eithafol mewn sawl ardal: gan achosi iawndal i dai, seilwaith a gwasanaethau. Er bod y llifogydd yn fwy difrifol ac yn fwy helaeth, roedd y difrod cyffredinol yn llai na llifogydd 2002, yn enwedig yn Awstria a'r Weriniaeth Tsiec. Mae hyn yn rhannol oherwydd effeithiolrwydd mesurau amddiffyn rhag llifogydd a rheoli risg sy'n cael eu cyflwyno ers 2002, ond bydd angen mwy o ymdrechion yn y dyfodol.

Yn ystod haf 2012, roedd rhannau helaeth o Rwmania yn dioddef o dymheredd uchel iawn gan arwain at sychder. Arweiniodd hyn at fethiant pwysig mewn cnydau, nifer o danau coedwig a llystyfiant, a phrinder dŵr difrifol i'r bobl.

hysbyseb

Cefndir

O ganol mis Mai tan ddiwedd mis Mehefin 2013, profodd glawiad dwys iawn mewn rhannau helaeth o'r Almaen, a arweiniodd at lifogydd eang gan achosi iawndal difrifol. Cafodd mwy na phobl 100,000 eu symud o ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd yn yr Almaen gyda chyfanswm o bron i 600,000 wedi eu heffeithio gan y trychineb. Derbyniwyd cais yr Almaen am gymorth Cronfa Undod ar 24 Gorffennaf, o dan feini prawf “trychineb mawr”. Roedd cyfanswm y difrod uniongyrchol o oddeutu EUR 8.1 biliwn ymhell uwchlaw'r trothwy i fod yn gymwys i gael cefnogaeth y Gronfa Undod. Mae cynnig y Comisiwn i ddyrannu EUR360m ar gyfer yr Almaen wedi'i osod yn erbyn cyfanswm EUR 3.2bn o gyfanswm cost gweithrediadau cymwys.

Cyflwynodd Awstria a'r Weriniaeth Tsiec geisiadau ar sail y meini prawf “gwlad gyfagos” fel y'u gelwir, lle gall gwlad yr effeithir arni gan yr un trychineb mawr â gwlad gyfagos elwa'n eithriadol o gymorth y Gronfa Undod hyd yn oed os yw o dan y trothwy difrod arferol ar gyfer ni chyrhaeddir symud y Gronfa.

Derbyniodd y Comisiwn y cais gan Awstria ar 6 Awst 2013. Amcangyfrifodd awdurdodau Awstria gyfanswm y difrod uniongyrchol yn EUR 866m. Cyfanswm y cymorth a gynigir yw EUR 21.6m o EUR 350m o gyfanswm cost gweithrediadau cymwys. Cyflwynodd y Weriniaeth Tsiec eu cais ar 8 Awst 2013. Amcangyfrifodd awdurdodau Tsiec gyfanswm y difrod uniongyrchol yn EUR 637m. Cyfanswm y cymorth a gynigiwyd gan y Comisiwn yw EUR 15.9m o EUR 416m o gyfanswm cost gweithrediadau cymwys.

Ni ellid derbyn y cais Hwngari a dderbyniwyd ar 13 Awst gan fod y difrod cyffredinol yn Hwngari yn gyfyngedig iawn a chanfuwyd nad oedd y meini prawf ar gyfer symud y Gronfa Undod yn cael eu bodloni.

Derbyniodd y Comisiwn gais gan awdurdodau Rwmania ym mis Tachwedd 2012 am gymorth ariannol gan Gronfa Undod yr UE ar gyfer y sychder a ddigwyddodd yn ystod haf 2012. Amcangyfrifwyd bod y difrod a gyfrifwyd yn EUR 806.7m. Cynigiodd y Comisiwn ddyrannu EUR 2.4m, sef cyfanswm cost gweithrediadau cymwys.

Sefydlwyd Cronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) i gefnogi aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd derbyn drwy gynnig cymorth ariannol ar ôl trychinebau naturiol mawr. Crëwyd y Gronfa yn sgil y llifogydd difrifol yng Nghanol Ewrop yn ystod haf 2002.

Ar 6 Hydref 2011, cyhoeddodd y Comisiwn Gyfathrebiad ar Ddyfodol y Gronfa Undod a ddilynwyd ar 25 Gorffennaf 2013 gan gynnig deddfwriaethol i ddiwygio Rheoliad y Gronfa Undod. Mae'r cynnig bellach yn cael ei archwilio gan Senedd a Chyngor Ewrop i'w fabwysiadu.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Cronfa Undod yr UE

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd