Cysylltu â ni

Economi

Rhwydwaith Defnyddwyr a Adferwyd: 'Ni ddylai triniaeth cyffuriau ddod yn ghetto, dylai wneud y mwyaf o gyfleoedd i wella'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

RUN12Lansiwyd RUN (Rhwydwaith Defnyddwyr a Adferwyd) yn swyddogol ar 2 Hydref yn Senedd Ewrop, Brwsel mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan ASE Marco Scurria ac a fynychwyd gan bobl o bob rhan o Ewrop.

Trefnwyd lansiad RUN gan ei aelodau sefydlu cyn-ddefnyddwyr cyffuriau mewn ymgais i fynegi'r angen am fwy o wasanaethau tymor hir i ddefnyddwyr cyffuriau sydd am roi'r gorau i ddefnyddio cyffuriau.

Esboniodd yr Athro Neil McKeganey, yn y DU o'r blaen, bod mwyafrif y defnyddwyr cyffuriau sy'n cyrchu gwasanaethau triniaeth yn cael triniaeth glinigol ond diffyg cefnogaeth i hwyluso eu nodau gwreiddiol o ddod yn ddi-gyffur. Mae angen pecyn cymorth llawer ehangach ar y rhai sydd â chaethiwed i gyffuriau i'w galluogi i fyw heb ddibyniaeth gronig, parhaodd, i'w helpu i ailadeiladu eu bywydau, mewn meysydd fel cyflogaeth, tai ac o ran cryfhau perthnasoedd teuluol.

hysbyseb

Nododd yr Athro McKeganey mai rhan o’r “broblem yw y gall triniaeth ddod yn ghetto” o ddibyniaeth barhaus os nad oes cefnogaeth ehangach ar gael.

“Am y tro cyntaf, mae’r gair“ adferiad ”wedi cael ei grybwyll yn Strategaeth Cyffuriau newydd yr UE (2013-2020),” esboniodd Justyna Glodowska-Wernet o’r Comisiwn Ewropeaidd, teimlad sydd wedi cael croeso cynnes gan gymunedau therapiwtig, cyn ddefnyddwyr , sefydliadau adfer ac aelodau o Fforwm Cymdeithas Sifil yr UE ar Gyffuriau.

Tynnodd Roland Simon, o’r EMCDDA, sylw at yr angen i ddarparu pecynnau cymorth ehangach, tra hefyd yn tynnu sylw at yr angen i gynnal ymchwil ychwanegol ym maes adferiad. Mae'r EMCDDA ei hun wedi bod yn gweithio ar gyhoeddiad gydag awduron o Brifysgol Ghent, Gwlad Belg a fydd ar gael yn gynnar yn 2014.

hysbyseb

Dywedodd Cadeirydd RUN, Boro Goic, fod nawr yn amser da i lansio RUN, rhwydwaith ar gyfer cyn-ddefnyddwyr a adferwyd gan fod cefnogaeth gyfyngedig i helpu pobl i roi'r gorau i ddefnyddio cyffuriau yn llwyr, yn enwedig mewn rhai rhannau o Ewrop a bod mentrau o'r fath nid yn unig â buddion i'r unigol, ond hefyd ar gyfer y gymdeithas ehangach.

Mae RUN bellach yn derbyn aelodau newydd sydd naill ai'n unigolion neu'n sefydliadau sy'n cefnogi pobl i wella. Nod RUN fydd eirioli ar y lefel wleidyddol dros hawliau cyn-ddefnyddwyr cyffuriau a hefyd helpu i lunio polisïau i lunio gwasanaethau yn well. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch [e-bost wedi'i warchod] neu chwiliwch am RUN - Rhwydwaith Defnyddwyr a Adferwyd ar facebook i ddarganfod mwy.

Cefndir

Mae RUN yn fenter a sefydlwyd gan blatfform Ewropeaidd Ewrop yn erbyn Cyffuriau, y gymuned adfer cyffuriau San Patrignano (yr Eidal), Celebrate Recovery (Bosnia a Herzegovina) ac Izlazak / Exodus (Serbia). Er mis Mai 2013, mae RUN eisoes wedi dod yn rhwydwaith o o leiaf 18 aelod-sefydliad yn ogystal ag aelodau unigol.

Gweledigaeth RUN fydd codi llais y mudiad adfer, trwy gyfrannu at bolisïau cyffuriau adeiladol a pharchus, ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau. Cenhadaeth RUN yw bod yn rhwydwaith sy'n rhoi llais i ddefnyddwyr cyffuriau a adferwyd hyrwyddo a rhannu profiad o adferiad, ar y lefel wleidyddol ac ymarferol.

Ar y lefel wleidyddol, bydd RUN:

• Ceisio rhoi llais gwleidyddol i ddefnyddwyr cyffuriau sydd wedi'u hadfer a'u sefydliadau.

• Eiriolwr dros bolisïau sy'n canolbwyntio ar adferiad mewn fforymau gwleidyddol rhyngwladol, Ewropeaidd a chenedlaethol.

• Dangos sut y gall adferiad wrthweithio'r niwed ehangach a achosir gan ddefnyddio cyffuriau i unigolion, teuluoedd a chymunedau.

Ar y lefel ymarferol, bydd RUN:

• Darparu platfform i ddefnyddwyr a adferwyd ddod yn eiriolwyr gan ddangos bod adferiad yn bosibl.

• Hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol defnyddwyr cyffuriau a adferwyd mewn meysydd fel cyflogaeth, tai ac iechyd.

• Hyrwyddo adferiad fel opsiwn hyfyw a chynaliadwy, i'r unigolyn ac i'r gymdeithas.

• Cyfnewid profiadau ar draws sefydliadau sy'n arwain at raglenni gwell ar gyfer adfer a gwella defnyddwyr cyffuriau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd