Cysylltu â ni

Economi

Cytundeb Gymdeithas a'r heriau sydd ar ôl: Moldova

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eu_flagYn dilyn ei gyfarfod gyda’r Prif Weinidog Iurie Leancă heddiw yn Chișinau, Ehangu a Chomisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd Stefan Fule gwnaeth y sylwadau canlynol i'r wasg: '' Mae ymdrechion Moldofa i weithredu'r gwerthoedd Ewropeaidd yn ei gwneud yn bartner pwysig i rhedwr blaen yr UE a Phartneriaeth y Dwyrain.

"Mae sefydlogrwydd gwleidyddol yn ased amhrisiadwy; mae'n cynnig cyfle i ganolbwyntio ar ddiwygiadau a chyflawniadau concrit i'r dinasyddion. Dylai dinasyddion Moldofa - ar ddwy ochr y Nistru - wybod mwy am fuddion cydweithredu rhwng yr UE a Moldofa a'r Cytundeb Cymdeithas yn y dyfodol. Mae'r buddion hyn yn real ac yn bendant (prisiau is; ansawdd gwell; mwy o swyddi).

"Ond erys sylw i achosion sylfaenol ansefydlogrwydd gwleidyddol. Mae hon yn her ddifrifol i Moldofa, i'r holl ddinasyddion ac i bob plaid - nid yn unig i rai'r glymblaid sy'n rheoli.

hysbyseb

"Dylai Moldofa fynd i'r afael â'r achosion hyn yn ddi-oed, yn y cylchoedd gwleidyddol yn ogystal ag yn y cylchoedd sefydliadol. Mae diwygio cyfansoddiadol, diwygio barnwrol dwfn, y frwydr yn erbyn llygredd a gwella'r hinsawdd fusnes yn hanfodol; ni ​​allant aros yn hwy.

"Mae'r UE yn darparu cryn fodd i helpu i roi'r diwygiadau hyn ar waith a bydd yn cynyddu ei gefnogaeth ymhellach, os yw Moldofa yn cymryd rhan o ddifrif ar lwybr y diwygiadau sefydliadol.

"O ran y gymdeithas wleidyddol ac integreiddio economaidd - roedd cwblhau ein Cytundeb Cymdeithas trafodaethau ym mis Mehefin yn newyddion rhagorol. Rydym nawr yn gweithio'n galed i gael y Cytundeb yn barod i'w lofnodi y flwyddyn nesaf, cyn gynted ag y bydd y gofynion technegol wedi'u cwblhau.

hysbyseb

"Fel cam cyntaf, rydym yn anelu at gychwyn yn Vilnius. Gobeithiwn y bydd hyn yn annog holl ddinasyddion y Moldofa i edrych yn sobr, niwtral ar y buddion a ddylai ddeillio o'r Cytundeb, ac yn fwy cyffredinol o gydweithrediad agosach â'r UE.

"Cyn belled ag y mae pwysau presennol Rwsia yn y cwestiwn - yn ôl ei natur, nid yw'r UE yn chwarae unrhyw gêm dim swm - mae gwrthdaro yn cynhyrchu rhwystrau, tra bod cydweithredu'n cynhyrchu atebion. Rydym yn parchu ac yn cefnogi dewisiadau rhydd, sofran ac ymreolaethol ein partneriaid yn cysylltiadau rhyngwladol: rydym yn parchu ac yn cefnogi Egwyddorion Helsinki.

"Rwyf eisoes wedi mynegi fy marn ar bwysau allanol ar eich gwlad - pwysau sy'n anghydnaws â'n hegwyddorion. Ni allaf ond cadarnhau, pan ddygir pwysau o'r fath, y bydd yr UE yn sefyll ger Moldofa. I ddyfynnu un enghraifft yn unig - cyn y ddiwedd y flwyddyn hon ni fydd mwy o gwotâu ar fewnforio gwinoedd Moldofaidd i'r UE.

"Rydym hefyd wedi trafod y calendr tuag at ryddfrydoli fisa. Mae'r UE wedi ymrwymo i'r amcan cyffredin o deithio heb fisa maes o law, ar yr amod bod yr amodau ar gyfer symudedd diogel a reolir yn dda ar waith. Adroddiad diwethaf y Comisiwn (Mehefin 2013 ) croesawu cynnydd sylweddol Moldofa wrth weithredu ei Gynllun Gweithredu Rhyddfrydoli Visa. Bydd adroddiad nesaf y Comisiwn, a fydd yn cael ei ryddhau ym mis Tachwedd, yn gosod y llwyfan ar gyfer y ffordd ymlaen.

"O ran Transnistria fel y mae'r '5 + 2' yn ymgynnull ym Mrwsel heddiw, rwyf am ailddatgan cefnogaeth yr UE i sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol Moldofa. Ar yr un pryd, rwy'n croesawu cyfarfod diweddar PM Leanca gydag arweinydd 'Transnistria' (Mr Shevchuk) Rwy'n eu hannog i fwrw ymlaen ag ysbryd adeiladol y cyfarfyddiad cyntaf hwn - i weithio gyda'i gilydd i ddiffinio tensiynau gormodol ar lawr gwlad a sicrhau canlyniadau diriaethol i'r bobl.

"Gyda chefnogaeth dechnegol EUBAM (Cenhadaeth Cymorth Ffiniau'r UE i Moldofa a'r Wcráin), rydym yn barod i barhau i helpu i lunio a gweithredu unrhyw gytundeb a fydd yn lleddfu bywydau dinasyddion eich gwlad, ar ddwy lan afon Nistru. . ''

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd