Cysylltu â ni

Economi

Cynnig y Comisiwn i warantu hawliau mynediad cyfreithiwr dinasyddion i ddod yn gyfraith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn EwropeaiddMae cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n gwarantu hawl pob dinesydd yn yr UE i gael ei gynghori gan gyfreithiwr wrth wynebu achos troseddol wedi’i fabwysiadu’n ffurfiol heddiw, ar ôl i Gyngor y Gweinidogion roi cymeradwyaeth iddo. Roedd hyn yn dilyn pleidlais gan Senedd Ewrop i gymeradwyo'r Gyfarwyddeb ar 10 Medi (MEMO / 13 / 772). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd pawb sydd dan amheuaeth - ni waeth ble maent yn yr Undeb Ewropeaidd - yn y dyfodol yn cael yr hawl i gael eu cynghori gan gyfreithiwr o gamau cynharaf yr achos hyd nes y daw i ben. Pan fydd rhywun sydd dan amheuaeth yn cael ei arestio, byddai'r rheolau newydd yn sicrhau bod y person yn cael cyfle i gyfathrebu â'i deulu. Os ydyn nhw y tu allan i'w mamwlad, byddai gan ddinasyddion yr hawl i fod mewn cysylltiad â chonswliaeth eu gwlad.

"Mae'r gyfraith hon yn fuddugoliaeth i gyfiawnder ac yn fuddugoliaeth i hawliau dinasyddion yn yr Undeb Ewropeaidd," meddai Is-lywydd y Comisiwn a'r Comisiynydd Cyfiawnder Viviane Reding. "Dyma'r trydydd cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd i warantu hawliau treial teg i bobl ym mhobman yn yr UE, p'un a ydyn nhw gartref neu dramor. Rydyn ni'n cyflawni ein haddewid i gryfhau hawliau dinasyddion ym mhobman yn Ewrop. A chan 'ni' , Rwy'n golygu ASEau a gweinidogion cenedlaethol. Yn benodol, hoffwn ddiolch i'r Rapporteur Oana Antonescu a'r Gweinidog Alan Shatter sydd am eu gwaith ymroddedig a chyflym ar y cynnig pwysig hwn. Mae'r bêl bellach yn llys yr aelod-wladwriaethau i beidio â cholli amser ond ei weithredu. y gyfraith hon yn eu systemau cenedlaethol yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, er budd ein dinasyddion. "

Yn dilyn ei fabwysiadu heddiw, bydd y gyfraith yn cael ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE o fewn wythnosau, ac ar ôl hynny bydd gan aelod-wladwriaethau dair blynedd i’w weithredu mewn cyfraith genedlaethol. Unwaith y bydd mewn grym, bydd y gyfraith newydd yn berthnasol i amcangyfrif o 8 miliwn o achos troseddol bob blwyddyn ar draws y 28 aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Cefndir

Yr hawl i gyfreithiwr gael mynediad (IP / 11 / 689) yw'r trydydd Cyfarwyddeb mewn cyfres o gynigion - y mae pob un ohonynt bellach wedi'u mabwysiadu - i warantu hawliau lleiaf i dreial teg yn unrhyw le yn yr Undeb Ewropeaidd. Y lleill yw'r hawl i gyfieithu a dehongli, a fabwysiadwyd yn 2010 (gweler IP / 10 / 1305) a'r hawl i wybodaeth mewn achos troseddol, a fabwysiadwyd yn 2012 (gweler IP / 12 / 575). Disgwylir i'r Comisiwn barhau ar y map ffordd hwn gyda disgwyl set arall o hawliau prawf teg i ddinasyddion yr hydref hwn.

Mae mynediad at hawliau cyfreithiwr yn hanfodol ar gyfer magu hyder ym maes cyfiawnder sengl yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig pan fydd pobl dan amheuaeth yn cael eu harestio o ganlyniad i Gwarant Arestio Ewropeaidd (IP / 11 / 454). Mae'r Comisiwn yn gweithio tuag at gyflawni safonau gofynnol cyffredin ar gyfer hawliau gweithdrefnol mewn achos troseddol, er mwyn sicrhau bod hawliau sylfaenol pobl dan amheuaeth a phobl a gyhuddir yn cael eu diogelu'n ddigonol ledled yr UE.

hysbyseb

Mae dros 8 miliwn o achos troseddol yn yr Undeb Ewropeaidd bob blwyddyn. Mae'r hawl i amddiffyniad i unrhyw un sy'n cael ei amau ​​o drosedd yn cael ei gydnabod yn eang fel elfen sylfaenol o dreial teg. Ond mae'r amodau lle gall pobl dan amheuaeth ymgynghori â chyfreithiwr yn wahanol rhwng Aelod-wladwriaethau. Er enghraifft, efallai na fydd y person yr amheuir ei fod yn troseddu yn gallu gweld cyfreithiwr yn ystod cwestiynu'r heddlu. Efallai na fydd cyfrinachedd eu cysylltiadau â'u cyfreithiwr yn cael ei barchu. Ac efallai na fydd gan bobl a geisir o dan Warant Arestio Ewropeaidd fudd cyfreithiwr yn y wlad lle mae'r warant wedi'i chyhoeddi nes eu bod yn cael eu hildio i'r wlad honno.

Mae yna wahaniaethau tebyg o ran hawl y rhai sydd dan amheuaeth i adael i berthynas, cyflogwr a'u is-gennad wybod pryd maen nhw wedi cael eu harestio. Ni chaniateir cynnig yr hawl hon i systematig, dim ond yn hwyr yn y broses y gallant ei dderbyn, neu ni chânt eu hysbysu unwaith y cysylltir â'u teulu.

Bydd y Gyfarwyddeb yn gwarantu'r hawliau hyn yn ymarferol, trwy:

  • Rhoi hawl mynediad i gyfreithiwr o gam cyntaf cwestiynu'r heddlu a thrwy gydol achos troseddol;
  • caniatáu hawl i gyfarfodydd cyfrinachol digonol gyda'r cyfreithiwr i'r sawl sydd dan amheuaeth arfer ei hawliau amddiffyn yn effeithiol;
  • caniatáu i'r cyfreithiwr chwarae rhan weithredol yn ystod yr holi;
  • gwneud yn siŵr, pan fydd rhywun sydd dan amheuaeth yn cael ei arestio, y gellir gwneud rhywun fel aelod o'r teulu yn ymwybodol o'r arestiad hwnnw a bod cyfle i'r sawl sydd dan amheuaeth gyfathrebu â'u teulu;
  • caniatáu i bobl dan amheuaeth dramor fod mewn cysylltiad â chonswliaeth eu gwlad a derbyn ymweliadau, a;
  • cynnig y posibilrwydd o gyngor cyfreithiol i bobl sy'n destun Gwarant Arestio Ewropeaidd yn y wlad lle mae'r arestiad yn cael ei wneud a'r un lle cafodd ei gyhoeddi.

Nodir yr hawl i achos teg ac amddiffyniad yn Erthyglau 47 a 48 o Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE; yn ogystal ag yn Erthygl 6 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR). Mae'r hawl i gyfathrebu â thrydydd parti yn un o'r mesurau diogelwch pwysig yn erbyn camdriniaeth a waherddir gan Erthygl 3 o'r ECHR.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd