Cysylltu â ni

Economi

Cwblhau'r Maes Cyfiawnder Ewropeaidd: Dywedwch wrth y Comisiwn beth ddaw nesaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gavel bangio llaw ar y bloc seinioGolwg ar y bêl grisial: Sut olwg fydd ar bolisi cyfiawnder yr UE yn 2020? Dyma thema dadl ledled Ewrop y mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi'i lansio heddiw (7 Hydref). Man cychwyn y drafodaeth yw pecyn o pum papur trafod a gyflwynwyd gan y Comisiwn sy'n ymwneud â chyfraith sifil, droseddol a gweinyddol Ewropeaidd, yn ogystal â rheolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol yn yr UE. Mae'r papurau hyn yn lansio dadl ar gamau gweithredu posibl ym mholisi cyfiawnder yr UE yn y blynyddoedd i ddod gyda'r nod o gryfhau'r sylfeini y mae'r Undeb Ewropeaidd wedi'u hadeiladu arnynt a chwblhau'r maes cyfiawnder Ewropeaidd er budd dinasyddion a busnesau Ewrop. Ymhlith y syniadau a gyflwynwyd mae camau pellach i hybu ymddiriedaeth ar y cyd mewn cyfiawnder sifil, hawliau gweithdrefnol wedi'u hatgyfnerthu ynghylch cyflwyno dogfennau, ynghyd â defnydd pellach o gyfundrefnau cyfraith sylwedd Ewropeaidd dewisol a mecanwaith newydd i hwyluso datrys unrhyw argyfwng rheol cyfraith yn y dyfodol. mewn aelod-wladwriaethau.

Gall pawb sydd â diddordeb gymryd rhan yn y ddadl a helpu i lunio polisïau cyfiawnder yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn wedi lansio galwad am fewnbwn a fydd ar agor tan ddiwedd 2013 gyda'r posibilrwydd i anfon mewnbwn rhagarweiniol erbyn 11 Tachwedd. Yna bydd papurau'r Comisiwn a'r mewnbwn rhagarweiniol yn cael eu trafod mewn fforwm Ewropeaidd ar Ddyfodol Polisi Cyfiawnder yr UE ar 21 - 22 Tachwedd ym Mrwsel (gweler y rhaglen yn yr Atodiad). Ymhlith y siaradwyr nodedig mae gweinidogion cenedlaethol, aelodau Senedd Ewrop, barnwyr o Lys Cyfiawnder Ewrop a chan y Goruchaf Lysoedd cenedlaethol, academyddion a chynrychiolwyr blaenllaw'r proffesiwn cyfreithiol. Mae'r digwyddiad hefyd ar agor i newyddiadurwyr, a all gofrestru trwy anfon e-bost at [e-bost wedi'i warchod].

“Rydyn ni wedi dod yn bell o ran datblygu maes Cyfiawnder Ewropeaidd, mewn dim ond cyfnod byr o amser. Yn wir, mae polisi cyfiawnder wedi dod i'r amlwg fel maes gweithgaredd uchel ar lefel Ewropeaidd - tebyg i'r farchnad fewnol yn y 1990au. Ond mae mwy o waith i'w wneud, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, Comisiynydd Cyfiawnder yr UE." Rhaid i ni adeiladu maes Cyfiawnder Ewropeaidd sy'n gyflawn ac yn gadarn. Dim ond os ydynt yn hyderus bod eu hawliau yn cael eu gwarchod ym mhobman y bydd dinasyddion a busnesau yn elwa o wobrwyon llawn ein marchnad fewnol. Mae hyn yn ymwneud ag ymddiriedaeth ar y cyd yn systemau cyfiawnder ei gilydd. Mae angen i ni barhau i adeiladu'r ymddiriedaeth honno. "

hysbyseb

Bydd y mewnbwn a gesglir yn helpu'r Comisiwn i nodi polisi cyfiawnder yr UE ar ôl y Rhaglen Stockholm. Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Barroso yn ei llythyr i Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz ar 11 Medi 2013, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno Cyfathrebiad ar fentrau yn y dyfodol ym maes polisïau cyfiawnder a materion cartref yng ngwanwyn 2014 a fydd yn cael ei drafod yn y Cyngor Ewropeaidd ym mis Mehefin 2014; felly bydd y mewnbwn yn cyfrannu at ran cyfiawnder y Cyfathrebu hwnnw.

Mae'r pum papur a gyhoeddwyd gan y Comisiwn heddiw yn nodi ei syniadau ar gyfer y meysydd canlynol:

  1. cyfraith sifil

Mae'r UE wedi bod yn adeiladu pontydd rhwng systemau cyfraith sifil cenedlaethol, gan sicrhau bod dyfarniadau gan un llys yn cael eu cydnabod yn awtomatig mewn aelod-wladwriaeth arall, gan amddiffyn busnesau mewn achosion ansolfedd trawsffiniol, a helpu i benderfynu pwy sydd ag awdurdodaeth mewn ysgariadau, olyniaeth a phriodasau trawsffiniol. . Mae papur y Comisiwn yn tynnu sylw at feysydd pellach lle gallai fod angen gweithredu i ganiatáu i ddinasyddion, defnyddwyr a busnesau elwa'n llawn o'r maes cyfiawnder Ewropeaidd, pan fyddant yn symud gyda'u teulu i Aelod-wladwriaeth arall neu'n dymuno manteisio i'r eithaf ar y Farchnad Sengl. Ymhlith y camau a ragwelir mae rheolau gwell ar gyfer cyflwyno dogfennau, gwella gorfodaeth dyfarniadau, a mesurau gwella twf i fynd i'r afael ag anghysondebau rhwng deddfau ansolfedd cenedlaethol neu i gadw i fyny â datblygiadau marchnad a thechnolegol megis materion cytundebol sy'n ymwneud â chyfrifiadura cwmwl.

hysbyseb
  1. cyfraith droseddol

Mae dinasyddion yn disgwyl i'w bywydau, eu hawliau sylfaenol a'u diogelwch gael eu hamddiffyn ledled yr UE. Gyda Chytundeb Lisbon mewn grym, mae'r Undeb wedi gallu cymryd camau newydd ym maes cyfraith droseddol, megis cysoni diffiniadau o droseddau difrifol, cyflwyno safonau cyffredin i amddiffyn pobl sy'n cael eu hamau neu eu cyhuddo o drosedd a gwarantu safonau ledled yr UE i amddiffyn dioddefwyr troseddau, ynghyd â chynnig system erlyn newydd ar lefel Undeb i amddiffyn cyllideb yr UE rhag twyll. Mae papur y Comisiwn yn archwilio sut y gellir defnyddio newyddbethau Cytundeb Lisbon ymhellach, er enghraifft trwy gydgrynhoi a safoni rhai offer megis rhewi a gorchmynion atafaelu.

  1. Cyfraith weinyddol

Mae'r UE yn dibynnu i raddau helaeth ar weinyddiaethau cenedlaethol i weinyddu cyfraith yr UE yn effeithiol a thrwy hynny sicrhau ei bod yn cael ei gweithredu'n iawn. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bwysig i ddinasyddion a busnesau bod y rhan hon o bensaernïaeth yr UE hefyd yn gweithio'n dda. Mae papur y Comisiwn yn archwilio posibiliadau pellach megis cryfhau hawliau gweithdrefnol gweinyddol a gwella cydweithredu rhwng awdurdodau gweinyddol.

  1. Rheol y gyfraith

Mae profiad wedi dangos y byddai'n ddefnyddiol cryfhau gallu'r UE i ddelio ag argyfyngau rheol cyfraith. Byddai hyn yn ddefnyddiol yn golygu mecanwaith rheol cyfraith pwrpasol ar gyfer yr UE (gweler SPEECH / 13 / 677). Mae papur y Comisiwn yn ceisio annog adborth ar sut y gellid cynllunio mecanwaith o'r fath.

  1. hawliau sylfaenol

Mae'r UE eisoes wedi dod yn bell o ran datblygu diwylliant hawliau sylfaenol: Siarter yr Hawliau Sylfaenol yr UE yw cwmpawd yr Undeb, sy'n arwain pob cynnig. Mae'r papur yn cynnwys syniadau ar sut i atgyfnerthu cydymffurfiad â'r Siarter yng ngweithgareddau sefydliadau'r Undeb a gweithgareddau'r Aelod-wladwriaethau pan fyddant yn gweithredu cyfraith yr UE.

Cefndir

Mae polisi cyfiawnder yr UE wedi cael newid dwys yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Dim ond yn 2010, gyda dechrau mandad y Comisiwn Ewropeaidd presennol, y crëwyd portffolio cyfiawnder. Ers hynny, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno mwy na 50 o fentrau yn y maes hwn, gan osod blociau adeiladu gwir faes Ewropeaidd Rhyddid, Cyfiawnder a Diogelwch yng ngwasanaeth dinasyddion Ewrop - un o amcanion allweddol yr UE fel y nodwyd yng Nghytundeb Lisbon.

Cymerwyd camau mawr mewn ychydig flynyddoedd yn unig: Hawliau newydd yr UE i ddioddefwyr troseddau (IP / 12 / 1200) a chydnabod dyfarniadau yn haws (IP / 12 / 1321) wedi gwella mynediad at gyfiawnder, tra bod cynigion y Comisiwn ar ddiogelu data personol ar fin cryfhau hawliau sylfaenol a'r farchnad sengl ddigidol (MEMO / 13 / 39). Ar ben hynny, mentrau fel Sgorfwrdd Cyfiawnder yr UE (IP / 13 / 285) wedi tynnu sylw at ba mor effeithiol y mae systemau a pholisïau cyfiawnder yn hanfodol ar gyfer twf economaidd.

Nawr, y nod yw ystyried y cynnydd a wnaed a nodi'r heriau allweddol sydd o'n blaenau. I'r perwyl hwn, mae'r Comisiwn yn trefnu'r fforwm 'Assises de la Justice' ar 21-22 Tachwedd. Cynhadledd ddeuddydd yw hon a fydd yn dwyn ynghyd feirniaid, cyfreithwyr, ysgolheigion, llunwyr polisi a chynrychiolwyr busnes o bob rhan o Ewrop.

Gyda'r nod o gymryd rhan mewn dadl eang ar rôl cyfiawnder yn yr Undeb Ewropeaidd, mae'r Comisiwn yn galw am syniadau gan bawb sydd â diddordeb ar sut i fodloni disgwyliadau dinasyddion a busnesau a chyflawni gwir faes cyfiawnder Ewropeaidd. Anfonwch eich cyfraniadau rhagarweiniol at [e-bost wedi'i warchod] erbyn 11 Tachwedd ac ymuno â'r ddadl ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #EUJustice.

I gael mwy o wybodaeth am y pum papur rhifyn, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd