Cysylltu â ni

Economi

rhanbarthau Ewrop hannog i gynnig talebau SMEs o hyd at € 10,000 i fynd yn ddigidol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

byd y llygodenMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi glasbrint i helpu microfusnesau a busnesau bach yn rhanbarthau Ewrop i dyfu trwy ddefnyddio technolegau digidol. Er mwyn sicrhau bod cyllid a ddyrennir i fusnesau bach a chanolig i wella eu galluoedd e-fasnach a TGCh yn cael ei wario'n gyflym ac yn llawn, bydd talebau arloesi gwerth hyd at € 10,000 ar gael i'w prynu a'u dysgu i ddefnyddio gwasanaethau digidol (TGCh). Mae cynlluniau talebau arloesi TGCh o'r fath yn cael eu treialu yn Rhanbarthau Murcia ac Extremadura yn Sbaen.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes: "Mae busnesau bach sy'n defnyddio gwasanaethau digidol yn tyfu ddwywaith mor gyflym, yn allforio ddwywaith cymaint, ac yn creu dwywaith cymaint o swyddi newydd. Dylai pawb fod o fudd i'r ffordd y mae Murcia ac Extremadura yn elwa yn Sbaen."

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Johannes Hahn: "Mae rhoi mynediad i dechnolegau digidol yn un o'r nifer o ffyrdd y gall Polisi Rhanbarthol helpu busnesau bach i fod yn fwy cystadleuol. Ar gyfer 2014-20 mae'r agenda ddigidol a'r gefnogaeth i fusnesau bach a chanolig yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer cronfeydd strwythurol. anadl einioes economïau Ewrop a ffynhonnell swyddi yn y dyfodol yn ein dinasoedd a'n rhanbarthau. "

hysbyseb

Mae mynd ar-lein a defnyddio technolegau digidol eraill yn cynyddu cystadleurwydd, allforion a chyfleoedd marchnad ddomestig. Busnesau bach sy'n gysylltiedig â'r we ar draws gwledydd G-20 mae ganddynt dwf refeniw o 22% yn uwch na'r rheini sydd â defnydd gwe isel neu ddim o gwbl. Yn yr Almaen, cynyddodd 93% o fusnesau bach a chanolig â phresenoldeb gweithredol ar y we gyflogaeth dros dair blynedd, o gymharu â dim ond 50% o'r rheini nad oeddent ar-lein.

Byddai'r cynlluniau talebau rhanbarthol yn caniatáu i fusnesau bach gyfnewid eu talebau am wasanaethau TGCh arbenigol fel datblygu gwefan, dysgu sut i werthu trwy eFasnach, neu fabwysiadu offer TGCh mwy soffistigedig ar gyfer prosesau busnes, megis rheoli'r gadwyn gyflenwi a rheoli cysylltiadau cwsmeriaid.

Mae'r Comisiwn yn cynnig glasbrint manwl i ranbarthau i helpu i roi'r cynllun ar waith, gyda gweithdy'r Diwrnodau Agored, 11eg Wythnos Ewropeaidd ar gyfer Rhanbarthau a Dinasoedd.

hysbyseb

Bydd y glasbrint yn helpu awdurdodau i nodi anghenion busnesau bach a chanolig i fynd yn ddigidol ac i asesu a yw talebau yn ffit i fynd i'r afael â hyn. Mae'r canllaw yn amlinellu sut i sefydlu cynllun talebau wedi'u teilwra ar gyfer eu rhanbarth neu i ehangu cynlluniau presennol trwy ffenestr TGCh. Gall gwerth y daleb amrywio yn ôl anghenion y busnesau bach a chanolig a'r blaenoriaethau rhanbarthol, a dylai'r cynlluniau gael eu gwneud yn hawdd i fusnesau bach a chanolig a darparwyr, gyda chefnogaeth gweithdrefnau gweinyddol ysgafn. Dylai'r talebau ganiatáu i wasanaethau TGCh gael eu prynu gan ystod o ddarparwyr gan gynnwys cwmnïau preifat, prifysgolion a chanolfannau ymchwil.

Cefndir

Ar gyfartaledd, dim ond yn araf y mae cwmnïau Ewropeaidd yn mabwysiadu TGCh ar gyfer eu busnes (rhwng 2010 a 2012, dim ond cynnydd o 6% oedd mewn busnesau Ewropeaidd gyda gwefan, 6% arall wrth rannu gwybodaeth yn electronig o fewn busnesau, cynnydd o 4% yn y defnydd. Cynllunio Adnoddau Menter).

Mae'r peilotiaid yn Murcia ac Extremadura yn targedu busnesau bach a chanolig sy'n barod i fuddsoddi mewn e-fasnach, prosesau rheoli symlach neu well gwasanaethau i gwsmeriaid. Fe'u cyhoeddwyd ar 2 Gorffennaf yn y Agenda Ddigidol: Pa rôl i ranbarthau a dinasoedd cynhadledd. Bydd talebau arloesi TGCh yn talu am fwyafrif yr ewros a fuddsoddir gan fusnesau bach a chanolig yn y prosiect. Darperir yr arian cysylltiedig a ddyrennir gan y rhanbarthau ar gyfer y cynlluniau peilot trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Yn ogystal â hwyluso mynediad busnesau bach a chanolig i wybodaeth a thechnoleg, gall y talebau ysgogi'r galw am ystod fawr o wasanaethau arloesol sy'n gysylltiedig â TGCh ym mhob sector o'r economi a gwerthiannau ar-lein trawsffiniol. Mae cynlluniau o'r fath yn helpu i ddatblygu potensial y farchnad sengl ddigidol a thrwy hynny gyfrannu at yr Agenda Ddigidol ar gyfer Ewrop.

Yn y cyfnod 2007-2013 mae rhai buddsoddiadau Cronfa Strwythurol EUR 14.2 biliwn wedi'u clustnodi ar gyfer buddsoddiadau sy'n gysylltiedig â TGCh, gan gynnwys dros EUR 3 biliwn a ddylai fynd yn uniongyrchol i fusnesau bach a chanolig i wella eu galluoedd e-fasnach a TGCh. Hyd yn hyn, cefnogwyd dros 20,000 o brosiectau TGCh diolch i hyn, gyda Sbaen, Hwngari a Phortiwgal ar y blaen.

Mwy o wybodaeth ar Talebau Arloesi TGCh ar wefan yr Agenda Ddigidol ar gyfer Ewrop.

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd