Cysylltu â ni

Economi

Barn: Dylai'r DU gefnogi cynlluniau i lunio polisi cyfiawnder yr UE yn y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

catherineGan Catherine Feore

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu ystyried y cynnydd a wnaed ym maes polisi cyfiawnder a nodi'r prif flaenoriaethau ar gyfer y saith mlynedd nesaf. I'r perwyl hwn, mae'r Comisiwn yn trefnu'r Fforwm 'Assises de la Justice' ar 21-22 Tachwedd, cynhadledd ddeuddydd a fydd yn dod â barnwyr, cyfreithwyr, ysgolheigion, gwneuthurwyr polisi a chynrychiolwyr busnes ynghyd ar draws Ewrop. Ar yr agenda mae pum papur trafod ar gyfraith sifil, troseddol a gweinyddol Ewrop, yn ogystal â phapurau ar reolaeth y gyfraith a hawliau sylfaenol yn yr UE.

Ers 2010, mae'r UE wedi cyflwyno mwy na mentrau 50 ym maes polisi cyfiawnder. Cymerwyd camau mawr, gan gynnwys hawliau newydd yr UE i ddioddefwyr troseddau, cydnabyddiaeth haws o farnau sy'n lleihau biwrocratiaeth mewn anghydfodau trawsffiniol ac, yn fwyaf diweddar, cynigion newydd i warantu hawliau mynediad i gyfreithwyr.

hysbyseb

Cyhoeddodd Theresa May, Ysgrifennydd Cartref y DU, yn 2012 ei bod “yn bwriadu gadael y rhan fwyaf o ffurfiau ar gydweithrediad yr heddlu a'r heddlu Ewropeaidd” a chredir bod y DU yn debygol o wneud hynny yn 2014. Gall hyn ymddangos yn syndod i'r rhai sy'n gweld y DU fel amddiffynnwr cadarn o'r farchnad sengl - mae angen i fusnesau sy'n gweithredu mewn gwahanol awdurdodaethau gael yr hyder i fuddsoddi a dylent allu gwneud hynny gyda rhywfaint o sicrwydd cyfreithiol. Mae busnesau yn gweithredu'n fwyaf effeithiol mewn gwledydd eraill pan fydd gan y gwledydd hynny brosesau cyfreithiol sy'n deg, yn dryloyw, yn anllygredig, yn amserol ac yn cael eu gweinyddu'n effeithlon. Oni ddylai'r DU gefnogi cydweithredu ym maes cyfiawnder, yn hytrach na'i syfrdanu?

Mae hefyd yn anodd deall pam na fyddai'r DU eisiau rheolau sy'n sicrhau bod dinasyddion yr UE yn byw mewn maes Cyfiawnder, lle y gallant ddisgwyl yn gyfreithlon y byddai eu bywydau, eu diogelwch a'u diogelwch yn cael eu diogelu rhag trosedd a bod eu hawliau sylfaenol yn cael eu parchu - boed fel dioddefwyr neu ddiffynyddion? Mae mwy na 300,000 Mae dinasyddion Prydain yn gweithio y tu allan i'r DU ond, yn yr UE, mae mwy nag miliwn o bobl Brydeinig wedi dewis ymddeol y tu allan i'r DU ond maent yn aros yn yr UE. Yn ogystal, mae miliynau o bobl ar eu gwyliau ym Mhrydain yn teithio i Ffrainc, Sbaen a chyrchfannau eraill yn yr UE bob blwyddyn - yn sicr, mae fframwaith sylfaenol o hawliau a drafodir ar sail Ewropeaidd yn hytrach na chyfres o gytundebau dwyochrog ar gyfer y wladwriaeth yn fuddiant y DU. ?

Dylid croesawu rhai o'r meysydd a amlinellwyd, yn enwedig gan y gymuned fusnes. O ran cyfiawnder sifil a gweinyddol, mae'r UE am fynd i'r afael â'r angen am orfodi barnau yn effeithlon, a ystyrir ar hyn o bryd yn 'Achilles heel' o gydweithrediad barnwrol sifil '. Mae hygrededd cyfraith yr UE yn dibynnu ar ganlyniad terfynol y broses farnwrol, er enghraifft, adennill arian sy'n ddyledus neu ddychwelyd plentyn yn gyflym. At y diben hwn, mae angen sicrhau bod gweithdrefnau effeithlon a chyflym ar waith sy'n bodloni safonau gofynnol ar lefel Ewropeaidd. Dylai'r safonau hyn sicrhau bod gan ddinasyddion a busnesau ddulliau effeithiol ar gael i ddiogelu eu hawliau tra'n aros i gael eu gorfodi (ee rhewi asedau dros dro, tryloywder asedau'r dyledwr).

hysbyseb

Trwy gael maes cyfiawnder Ewropeaidd, gall yr UE gryfhau hawliau gwledydd yr UE mewn fforymau rhyngwladol. Yn hytrach na dim ond y DU sy'n gofyn am lefel sylfaenol o sicrwydd cyfreithiol, mae gan lais Ewropeaidd sy'n cynrychioli mwy na 500 o ddefnyddwyr y pŵer i osod safonau sydd o fudd i gwmnïau a dinasyddion yr UE. Roedd penderfyniad llywodraeth yr Ariannin i ddiddymu'r gyfran fwyafrifol a ddelir gan y cwmni Sbaeneg Repsol yn YPF, y cynhyrchydd olew mwyaf yn yr Ariannin, yn gipio asedau clasurol. Y Comisiynydd Tajani Tynnwyd sylw ar y pryd y byddai’r signal negyddol hwn yn “niweidio’r amgylchedd busnes yn yr Ariannin yn ddifrifol [ac yn creu] ansicrwydd cyfreithiol nid yn unig i’r cwmni Sbaenaidd Repsol ond hefyd i gwmnïau eraill yr UE”. Er bod y math hwn o 'gynnwrf moesol' a'r bygythiad i gyflwyno cymalau newydd i gytundeb masnach dwyochrog yr Ariannin yn ddefnyddiol, faint yn fwy effeithiol fyddai pe gallai'r UE weithio mewn fforymau byd-eang i wahardd gwahaniaethu ac iawndal digonol pe bai hyn yn digwydd. math o ddigwyddiad yn digwydd eto?

Catherine Feore yw rheolwr gyfarwyddwr Orpheus Public Affairs.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd