Cysylltu â ni

Bancio

Pa dyfodol ar gyfer banciau yn yr UE? Dywedwch wrth y Comisiwn eich barn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

london_2410571bMae 7 Hydref yn nodi agor trydydd rownd o ddadleuon ar-lein byw, rhyngweithiol - y tro hwn ar fanciau - rhwng dinasyddion, busnesau, sefydliadau a llunwyr polisi yn fframwaith Mis y Farchnad Sengl (Gweler IP / 13 / 847 a IP / 13 / 882). Dyma gyfle i ddinasyddion a rhanddeiliaid wneud cynigion ar gyfer dyfodol yr UE, ac i drafod y cynigion hyn ar-lein, mewn amser real, gyda dinasyddion eraill, rhanddeiliaid, swyddogion ac arweinwyr, ac arbenigwyr o bob rhan o Ewrop. Mae'r Comisiwn unwaith eto yn mynd ar y we er mwyn cynnwys dinasyddion a grwpiau cymdeithas sifil yn ei agenda bolisi. Mae'r fforwm ar-lein yn cynnig llinell gyfathrebu unigryw ac uniongyrchol i randdeiliaid i lunwyr polisi ym Mrwsel. Trwy gydol Mis y Farchnad Sengl, mae'r fforwm yn cynnal dadleuon olynol ar bedair thema: Swyddi, Hawliau Cymdeithasol, Banciau, ac e-Fasnach - ym mhob un o 24 iaith yr UE.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Rydym wedi cael pythefnos wirioneddol gyfoethog o ddadleuon ar-lein ar faterion allweddol yn y Farchnad Sengl: swyddi, a dyfodol hawliau cymdeithasol mewn cyd-destun economaidd cyfnewidiol. Cyflwynwyd cannoedd o gynigion polisi a Ar gyfer wythnos y dadleuon sydd i ddod, byddwn yn mynd i’r afael â chwestiwn dyrys rheoleiddio bancio. Rwyf am glywed gan bobl ar lawr gwlad yr hyn y maent yn credu y dylem fod yn ei wneud ar gyfer system fancio fwy sefydlog yn Ewrop, a sicrhau hynny mae'r sector ariannol, yn hytrach na threthdalwyr, yn talu ei gyfran deg. "

Bydd y dadleuon yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Mercher (7-9 Hydref) ar 140 o gynigion polisi o 27 gwlad, yn amrywio o gynnig i greu un awdurdod amddiffyn defnyddwyr Ewropeaidd ar gyfer yr holl wasanaethau ariannol, i fenter a fyddai’n rheoleiddio morgeisi aml-arian ledled yr UE. . Yn ogystal, bydd 18 sesiwn sgwrsio fyw mewn 9 iaith wahanol yn cael eu cynnal ar-lein, gyda siaradwyr o Finance Watch, Banciau Canolog Ffrangeg, Ffindir a Bwlgaria, Aelod o Senedd Ewrop, a llawer mwy. Mae'r ddadl hon ar y sector ariannol yn digwydd ar adeg pan mae canlyniadau'r argyfwng ariannol yn dal i fod yn bresennol iawn ym mywyd beunyddiol pobl a busnesau. Yn ystod dyddiau nesaf y ddadl, bydd pobl, sefydliadau a busnesau ar lawr gwlad yn cael cyfle i dynnu sylw at y rhwystrau sy'n parhau, a chyflwyno eu hawgrymiadau ar gyfer gweithredu ar lefel Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Mae Mis y Farchnad Sengl yn digwydd ar-lein ar yma dros bedair wythnos yn olynol, gyda thema bolisi wahanol yn cael ei harchwilio bob wythnos:

  • 23-25 ​​Medi, ar swyddi: Sut i ddod o hyd i waith, sefydlu busnes, neu gydnabod cymwysterau yn Ewrop?
  • 30 Medi-2 Hydref, ar hawliau cymdeithasol: Pa hawliau amddiffyn cymdeithasol sy'n bodoli ym Marchnad Sengl yr UE, o ran pensiynau, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus ...?
  • 7-9 Hydref, ar fanciau: Beth arall y gellid ei wneud i amddiffyn adneuon, atal argyfwng ariannol arall, a sicrhau bod banciau’n buddsoddi yn yr economi go iawn i feithrin twf?
  • 14-16 Hydref, ar e-fasnach: Pa mor hawdd yw gwerthu cynhyrchion ar-lein, neu eu prynu a'u dosbarthu ar draws ffiniau fel cwsmer? Pa mor ddiogel yw'r data y mae pobl yn ei rannu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol?

Mae Mis y Farchnad Sengl yn rhoi cyfle unigryw i "netizens" Ewrop wneud sylwadau, herio a mireinio syniadau polisi newydd a gyflwynir ar-lein o'r ddaear. Mae'n cynnig nifer o ffyrdd i gyfranogwyr ryngweithio â llunwyr polisi. Gallant:

hysbyseb
  • Pleidleisiwch a gwnewch sylwadau ar gyflwyniadau polisi unigolion, sefydliadau a busnesau;
  • cwestiynu a thrafod gyda Chomisiynwyr, ASEau, arbenigwyr yr UE a phersonoliaethau cenedlaethol trwy sgyrsiau fideo byw; mae tua 80 o'r sesiynau sgwrsio byw hyn wedi'u hamserlennu yn ystod mis y dadleuon, a;
  • gwahoddir pum cyfranogwr i ddadl derfynol gyda'r Comisiynydd Michel Barnier ar Euronews ar 23 Hydref yn Senedd Ewrop yn Strasburg.

Gellir cyflwyno syniadau ar hyn o bryd ar y platfform ar-lein. Cyhoeddir ar bron i 700 o syniadau a gyflwynwyd gan randdeiliaid ac unigolion gwefan. Agorwyd y syniadau hyn i'w trafod ar 23 Medi ar gyfer y syniadau ar swyddi, ac ar 30 Medi ar gyfer y syniadau ar hawliau cymdeithasol, a byddant yn agor ar 7 Hydref ar gyfer y syniadau ar fanciau, a 14 Hydref ar gyfer y syniadau ar e-fasnach.

Bydd cymedrolwyr annibynnol yn crynhoi canlyniadau'r dadleuon hyn - y syniadau y mae'r cyfranogwyr yn credu a all newid Ewrop. Byddant hefyd yn cael eu hysgrifennu mewn adroddiad terfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi ac a allai fwydo i mewn i waith yr UE yfory.

Bancio

Dirywiad a chwymp agos Monte dei Paschi o'r Eidal, banc hynaf y byd

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa o logo Monte dei Paschi di Siena (MPS), y banc hynaf yn y byd, sy'n wynebu layoffs enfawr fel rhan o uno corfforaethol wedi'i gynllunio, yn Siena, yr Eidal, Awst 11, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 11, 2021. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Golygfa o logo Monte dei Paschi di Siena (MPS), y banc hynaf yn y byd, sy'n wynebu layoffs enfawr fel rhan o uno corfforaethol wedi'i gynllunio, yn Siena, yr Eidal. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Bedair blynedd ar ôl gwario € 5.4 biliwn ($ 6.3bn) i'w achub, mae Rhufain mewn trafodaethau i werthu Monte dei Paschi (BMPS.MI) i UniCredit (CRDI.MI) a thorri ei gyfran o 64% ym manc Tuscan, yn ysgrifennu Valentina Za, Reuters.

Dyma linell amser o ddigwyddiadau allweddol yn hanes diweddar Monte dei Paschi (MPS), sydd wedi'i gwneud yn epitome hunllef bancio'r Eidal.

hysbyseb

TACHWEDD 2007 - MPS yn prynu Antonveneta gan Santander (SAN.MC) am € 9bn mewn arian parod, ychydig fisoedd ar ôl i fanc Sbaen dalu € 6.6bn i fenthyciwr rhanbarthol yr Eidal.

IONAWR 2008 - MPS yn cyhoeddi mater hawliau € 5bn, offeryn ariannol trosadwy € 1bn o'r enw Fresh 2008, € 2bn mewn bondiau cyfalaf hybrid israddedig a benthyciad pont € 1.95bn i ariannu bargen Antonveneta.

MAWRTH 2008 - Mae Banc yr Eidal, dan arweiniad Mario Draghi, yn cymeradwyo trosfeddiannu Antonveneta yn amodol ar i MPS ailadeiladu ei brifddinas.

hysbyseb

MAWRTH 2009 - Mae MPS yn gwerthu € 1.9bn mewn bondiau arbennig i Drysorlys yr Eidal i ddod â’i chyllid i ben.

GORFFENNAF 2011 - Mae MPS yn codi € 2.15bn mewn mater hawliau cyn canlyniadau profion straen Ewropeaidd.

MEDI 2011 - Mae Banc yr Eidal yn darparu € 6bn mewn hylifedd brys i MPS trwy fargeinion repo wrth i argyfwng dyled sofran parth yr ewro waethygu.

RHAGFYR 2011 - Mae Awdurdod Bancio Ewrop yn gosod diffyg cyfalaf MPS ar 3.267 biliwn ewro fel rhan o argymhelliad cyffredinol i 71 o fenthycwyr roi hwb i'w cronfeydd cyfalaf.

CHWEFROR 2012 - Mae MPS yn torri ei anghenion cyfalaf o € 1bn trwy drosi offerynnau cyfalaf hybrid yn gyfranddaliadau.

MAWRTH 2012 - Mae MPS yn postio colled o € 4.7bn yn 2011 ar ôl i biliynau o ewyllys da ysgrifennu ar fargeinion gan gynnwys Antonveneta.

MAI 2012 - Heddlu’r Eidal yn chwilio pencadlys MPS wrth i erlynwyr ymchwilio i weld a oedd yn camarwain rheoleiddwyr ynghylch caffaeliad Antonveneta.

MEHEFIN 2012 - Dywed MPS fod angen € 1.3bn mewn cyfalaf arno i gydymffurfio ag argymhelliad EBA.

MEHEFIN 2012 - Mae MPS yn gofyn i Drysorlys yr Eidal danysgrifennu hyd at € 2bn arall mewn bondiau arbennig.

HYDREF 2012 - Mae cyfranddalwyr yn cymeradwyo mater cyfranddaliadau € 1bn wedi'i anelu at fuddsoddwyr newydd.

CHWEFROR 2013 - Dywed MPS fod colledion sy'n deillio o dri masnach deilliadau 2006-09 yn dod i gyfanswm o € 730m.

MAWRTH 2013 - MPS yn colli € 3.17bn yn 2012, wedi'i daro gan brisiau plymio ar ei daliadau bond mawr llywodraeth yr Eidal.

MAWRTH 2014 - MPS yn postio colled net o € 2013bn yn 1.44.

MEHEFIN 2014 - Mae MPS yn codi € 5bn mewn mater hawliau gostyngedig iawn ac yn ad-dalu € 3.1bn i'r wladwriaeth.

HYDREF 2014 - MPS yn dod i'r amlwg fel y perfformiwr gwaethaf mewn profion straen ledled Ewrop gyda diffyg cyfalaf o € 2.1bn.

HYDREF 2014 - Mae cyn-gadeirydd yr MPS, y prif weithredwr a’r pennaeth cyllid yn cael eu dedfrydu i dair blynedd a hanner yn y carchar ar ôl eu cael yn euog o reoleiddwyr camarweiniol.

TACHWEDD 2014 - Mae'r MPS yn bwriadu codi hyd at € 2.5bn ar ôl canlyniadau profion straen.

MEHEFIN 2015 - Mae MPS yn codi € 3bn mewn arian parod ar ôl cynyddu maint ei fater hawliau ar ôl postio colled net o € 5.3bn ar gyfer 2014 ar y blaen o ran benthyciadau gwael. Mae'n ad-dalu'r bond arbennig a warantir gan y wladwriaeth € 1.1bn sy'n weddill.

GORFFENNAF 2016 - MPS yn cyhoeddi mater hawliau € 5bn newydd ac yn bwriadu dadlwytho € 28bn ewro mewn benthyciadau gwael wrth i brofion straen banc Ewropeaidd ddangos y byddai ganddo ecwiti negyddol mewn cwymp.

RHAGFYR 2016 - MPS yn troi at y wladwriaeth am gymorth o dan gynllun ailgyfalafu rhagofalus ar ôl i'w alwad arian fethu. Mae'r ECB yn gosod anghenion cyfalaf y banc ar € 8.8bn.

GORFFENNAF 2017 - Ar ôl i'r ECB ddatgan toddydd MPS, mae Comisiwn yr UE yn clirio'r help llaw ar gost o € 5.4bn i'r wladwriaeth yn gyfnewid am gyfran o 68%. Mae buddsoddwyr preifat yn cyfrannu € 2.8bn am gyfanswm o € 8.2bn.

CHWEFROR 2018 - Mae MPS yn newid i elw yn 2018 ond dywed bod ei ragamcanion wedi'u diweddaru yn is na thargedau ailstrwythuro y cytunwyd arnynt gan yr UE.

HYDREF 2018 - MPS yn cwblhau cytundeb gwarantu benthyciadau gwael mwyaf Ewrop, gan daflu 24 biliwn ewro mewn dyledion drwg.

CHWEFROR 2020 - Mae MPS yn postio colled 1 o € 2019bn.

MAI 2020 - Prif Swyddog Gweithredol Marco Morelli yn camu i lawr yn annog Rhufain i sicrhau partner ar gyfer MPS cyn gynted â phosibl. Yn ei le mae Guido Bastianini gyda chefnogaeth 5 Seren.

AWST 2020 - Mae'r Eidal yn neilltuo € 1.5bn i helpu MPS wrth iddo weithio i gyrraedd dyddiad cau ail-breifateiddio canol 2022.

HYDREF 2020 - Mae cyfranddalwyr yr MPS yn cymeradwyo cynllun a noddir gan y wladwriaeth i dorri benthyciadau cofiadwy i 4.3% o gyfanswm y benthyciadau. Mae cyfran yr Eidal yn disgyn i 64% wrth i archddyfarniad baratoi'r ffordd ar gyfer ei werthu.

HYDREF 2020 - Mae llys ym Milan yn euog o gyn Brif Weithredwr a chadeirydd MPS am gyfrifo ffug mewn penderfyniad annisgwyl sy'n gorfodi MPS i hybu darpariaethau risg gyfreithiol.

RHAGFYR 2020 - Dywed MPS fod angen hyd at € 2.5bn arno mewn cyfalaf.

RHAGFYR 2020 - Yr Eidal yn cymeradwyo cymhellion treth ar gyfer uno banciau sy'n golygu budd-dal € 2.3bn i brynwr MPS.

IONAWR 2021 - Dywed MPS agor ei lyfrau i ddarpar bartneriaid.

CHWEFROR 2021 - MPS yn postio colled € 1.69bn ar gyfer 2020.

EBRILL 2021 - Andrea Orcel yn cymryd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol UniCredit.

GORFFENNAF 2021 - Mae UniCredit yn cychwyn trafodaethau unigryw gyda Thrysorlys yr Eidal i brynu "rhannau dethol" o MPS, ddiwrnod cyn i ganlyniadau profion straen bancio Ewropeaidd ddangos y byddai cyfalaf y banc llai yn cael ei ddileu mewn cwymp.

($ 1 = € 0.8527)

Parhau Darllen

Bancio

Nid yw'r rhediad tarw arian cyfred crypto yn ymwneud â Bitcoin yn unig

cyhoeddwyd

on

Mae hi wedi bod yn flwyddyn wyllt ac anrhagweladwy mewn cymaint o ffyrdd. Roedd arian cyfred crypto yn ffynnu gyda buddsoddwyr sefydliadol yn gorlifo. Cyrhaeddodd Bitcoin uchafbwynt newydd bob amser ym mis Rhagfyr. Buddsoddiad sefydliadol mewn bitcoin oedd prif newyddion 2020. Symudodd cwmnïau mawr a bach ganrannau enfawr o'u cronfeydd arian parod i mewn i bitcoin, gan gynnwys pobl fel MicroStrategy, Mass Mutual, a Square. Ac os yw cyhoeddiadau diweddar yn unrhyw beth i fynd heibio, dim ond megis dechrau maen nhw, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Fodd bynnag, mor gyffrous ag y bu i'w gwylio yn arllwys i'r gofod dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r niferoedd yn dal yn gymharol isel. Yn 2021, bydd llwyddiant, neu beidio, eu penderfyniadau yn dod yn amlwg. Gallai hyn ysgogi ton hollol newydd o fuddsoddwyr sefydliadol i ddilyn eu harweiniad. Mae buddsoddiad $ 425 miliwn MicroStrategy mewn bitcoin, er enghraifft, eisoes wedi mwy na dyblu mewn gwerth (ar 18 Rhagfyr 2020). Mae'r rhain yn niferoedd a fydd o ddiddordeb i unrhyw fusnes neu fuddsoddwr.

Ar ben hynny, mae cryptocurrency a llwyfannau buddsoddi fel Luno eisoes yn ei gwneud hi'n haws fyth i sefydliadau gymryd rhan. Dylai'r newyddion diweddar y bydd Mynegeion S&P Dow Jones - menter ar y cyd rhwng S&P Global, y CME Group a News Corp - yn cychwyn mynegeion cryptocurrency yn 2021, er enghraifft, rhoi crypto o flaen hyd yn oed mwy o fuddsoddwyr yn ddyddiol.

Y newyddion mawr nesaf ar gyfer arian cyfred crypto fydd cronfeydd cyfoeth sofran a llywodraethau. A fyddant yn barod i wneud buddsoddiad cyhoeddus i mewn i crypto y flwyddyn nesaf?

Mae wedi digwydd yn dechnegol eisoes, er nad yn uniongyrchol. Mae Cronfa Bensiwn Llywodraeth Norwy, a elwir hefyd yn Gronfa Olew, bellach yn berchen ar bron i 600 Bitcoin (BTC) yn anuniongyrchol trwy ei chyfran o 1.51% mewn MicroStrategy.

Byddai buddsoddiad agored a chyhoeddus gan endid o'r fath yn sioe o ymddiriedaeth a allai gychwyn frenzy o weithgaredd y llywodraeth. Pe bai buddsoddiad sefydliadol yn dod â pharchusrwydd prif ffrwd i Bitcoin a cryptocurrencies eraill, dychmygwch beth fyddai cefnogaeth cronfa cyfoeth sofran neu lywodraeth yn ei wneud?

Mae'r rhediad tarw diweddar yn sicr wedi dechrau pobl yn siarad, ond cymharwch sylw'r cyfryngau yn 2017 â'r tro hwn. Mae wedi bod yn gyfyngedig, a dweud y lleiaf

Un rheswm yw bod y rhediad tarw hwn wedi'i yrru'n bennaf gan fuddsoddwyr sefydliadol. Mae hyn yn aml wedi golygu newyddion crypto yn glanio ar y tudalennau busnes â smotyn llai. Mae sylw'r cyfryngau prif ffrwd hefyd wedi bod yn ddealladwy mewn mannau eraill - mae pandemigau ac etholiadau arlywyddol dadleuol yn tueddu i ddominyddu'r cylch newyddion.

Ond mae yna arwyddion bod hyn yn newid. Mae uchafbwynt hanesyddol newydd mis Rhagfyr erioed wedi cael cryn dipyn o sylw cadarnhaol ar draws cyhoeddiadau mawr, gan gynnwys The New York Times, The Daily Telegraph, a The Independent.

Os bydd pris bitcoin yn parhau i godi - fel y mae llawer yn amau ​​y bydd - gallai hyn yrru ton arall o benawdau ac eto smentio cryptocurrency yn gadarn ar y tudalennau blaen. Mae hyn yn rhoi cryptocurrency yn ôl yn gadarn yn ymwybyddiaeth y cyhoedd, gan gynnau tân o bosibl o dan alw defnyddwyr.

Mae yna nifer o resymau pam y gallai hyn fod, ond yn bennaf yn eu plith yw bod y galw tarw hwn wedi'i yrru'n sylfaenol gan alw sefydliadol yn hytrach nag adwerthu.

Byddai cynnydd yn sylw'r cyfryngau yn sicr yn newid hyn, ond efallai hyd yn oed yn bwysicach yw ei bod bellach yn haws nag erioed i brynu arian cyfred crypto, gyda llwyddiant Luno a Coinbase, yn cefnogi cwsmeriaid ledled y byd, ond hefyd mae pobl fel PayPal a Square gweld llwyddiant ysgubol yn yr UD. Ar hyn o bryd maen nhw'n prynu'r hyn sy'n cyfateb i 100% o bitcoin sydd newydd ei friwio dim ond i ateb y galw maen nhw'n ei gael gan gwsmeriaid yr UD.

Mae yna elfen arall. Mae'r rhediad tarw diweddaraf hwn ar gyfer yr ecosystem crypto yn ei gyfanrwydd yn profi bod awydd am docynnau sy'n gwneud mwy na dim ond gweithredu fel storfa o werth (hy, bitcoins) ac erbyn hyn mae tocynnau gydag achosion defnydd mwy penodol a soffistigedig yn dod yn fwy poblogaidd .

Mae tocynnau cryptocurrency yn asedau digidol hwyliadwy y gellir eu defnyddio fel cyfryngau cyfnewid (masnachu) y tu mewn i ecosystem y prosiect blockchain cyhoeddi. Fe'u disgrifir orau gan y ffordd y maent yn gwasanaethu'r defnyddiwr terfynol. Meddyliwch am docynnau fel y bwydydd sy'n maethu ecosystemau sy'n seiliedig ar blockchain.

Mae tocynnau crypto, a elwir hefyd yn asedau crypto, yn fathau arbennig o docynnau arian rhithwir sy'n byw ar eu blociau bloc eu hunain ac yn cynrychioli ased neu gyfleustodau. Yn fwyaf aml, fe'u defnyddir i godi arian ar gyfer gwerthu torf, ond gellir eu defnyddio hefyd yn lle pethau eraill.

Ar crypto token sydd wedi cael sylw newyddion sylweddol yw'r Darn arian Silk. Tocyn crypto digidol a gyhoeddwyd gan LGR Byd-eang .

Tocyn pwrpas arbennig yw Silk Road Coin, a ddyluniwyd i'w gymhwyso yn y diwydiant masnachu nwyddau byd-eang. Yn ôl sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi, “mae yna lawer o bwyntiau poen yn y busnes masnachu nwyddau, gan gynnwys oedi wrth drosglwyddo a setliadau cronfeydd. Mae materion tryloywder ac amrywiadau mewn arian cyfred yn gweithio i danseilio effeithlonrwydd a chyflymder trafodion masnachu nwyddau ymhellach. Gan adeiladu ar ein gwybodaeth helaeth am y diwydiant, rydym wedi creu'r Coin Silk Road i fynd i'r afael â'r materion hyn a gwneud y gorau o'r diwydiannau masnachu nwyddau a chyllid masnach yn gynhwysfawr. ”

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol LGR Global, Ali Amirliravi

I ddechrau, mae LGR Global yn canolbwyntio ar optimeiddio symudiad arian trawsffiniol ac yna bydd yn ehangu i ddigideiddio cyllid masnach o'r dechrau i'r diwedd gan ddefnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg fel Blockchain, Smart Contracts, AI a Big Data Analytics. “Lansiwyd y platfform LGR yn Ardal Silk Road (Ewrop-Canolbarth Asia-China)”, eglura Amirliravi, “ardal sy’n cynrychioli 60% o’r boblogaeth fyd-eang, 33% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y byd, ac sy’n postio cyfraddau anhygoel o uchel a chyson o dwf economaidd (+ 6% y flwyddyn). ”

Nod platfform LGR Global yw cwblhau trosglwyddiadau arian yn ddiogel ac yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl. Mae'n cyflawni hyn trwy gael gwared ar y dynion canol a throsglwyddo'r arian yn uniongyrchol o'r anfonwr i'r derbynnydd. Mae Coin Silk Road yn ffitio i ecosystem LGR fel y mecanwaith unigryw ar gyfer taliadau ffioedd a dynnir gan fasnachwyr a chynhyrchwyr sy'n defnyddio'r platfform LGR i gynnal trafodion symud arian trawsffiniol mawr a chymhleth a gweithrediadau cyllid masnach.

Pan ofynnwyd iddo sut olwg fydd ar 2021 ar gyfer LGR Global a’r Silk Road Coin, nododd Amirliravi, “rydym yn hynod optimistaidd ar gyfer y flwyddyn newydd; Mae adborth diwydiant a buddsoddwyr ar gyfer y SRC a llwyfan cyllid masnach ddigidol wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Rydym yn gwybod y gallwn wneud gwahaniaeth mawr yn y diwydiant masnachu nwyddau trwy ddigideiddio ac optimeiddio prosesau, ac rydym yn gyffrous i arddangos prosiectau peilot llwyddiannus gan ddechrau yn Ch1 a Ch2 yn 2021. ”

Mae tocynnau a llwyfannau blockchain penodol i ddiwydiant wedi ennyn diddordeb sylweddol gan fuddsoddwyr sefydliadol - mae'n amlwg bod awydd i gael atebion blaengar sy'n datrys materion pendant.

Parhau Darllen

Bancio

Mae McGuinness yn cyflwyno strategaeth i ddelio â Benthyciadau Heb Berfformio

cyhoeddwyd

on

Heddiw (16 Rhagfyr) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno strategaeth i atal benthyciadau nad ydynt yn perfformio (NPLs) rhag cronni yn yr Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol, o ganlyniad i'r argyfwng coronafirws. Nod y strategaeth yw sicrhau bod cartrefi a busnesau'r UE yn parhau i gael mynediad at y cyllid sydd ei angen arnynt trwy gydol yr argyfwng. Mae gan fanciau ran hanfodol i'w chwarae wrth liniaru effeithiau'r argyfwng coronafirws, trwy gynnal cyllid yr economi. Mae hyn yn allweddol er mwyn cefnogi adferiad economaidd yr UE. O ystyried yr effaith y mae coronafirws wedi'i chael ar economi'r UE, mae disgwyl i nifer y NPLs godi ar draws yr UE, er bod amseriad a maint y cynnydd hwn yn dal yn ansicr.

Yn dibynnu ar ba mor gyflym y mae economi’r UE yn gwella o’r argyfwng coronafirws, gallai ansawdd asedau banciau - ac yn eu tro, eu gallu benthyca - ddirywio. Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae hanes yn dangos i ni ei bod yn well mynd i’r afael â benthyciadau nad ydynt yn perfformio yn gynnar ac yn bendant, yn enwedig os ydym am i fanciau barhau i gefnogi busnesau ac aelwydydd. Rydym yn cymryd camau ataliol a chydlynol nawr. Bydd y strategaeth heddiw yn helpu i gyfrannu at adferiad cyflym a chynaliadwy Ewrop trwy helpu banciau i ddadlwytho’r benthyciadau hyn o’u mantolenni a chadw credyd i lifo. ”

Dywedodd Mairead McGuinness, y comisiynydd sy’n gyfrifol am wasanaethau ariannol, sefydlogrwydd ariannol a’r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf: “Mae llawer o gwmnïau ac aelwydydd wedi dod o dan bwysau ariannol sylweddol oherwydd y pandemig. Mae sicrhau bod dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan eu banciau yn brif flaenoriaeth i'r Comisiwn. Heddiw gwnaethom gyflwyno set o fesurau a all, er eu bod yn sicrhau amddiffyniad benthyciwr, helpu i atal cynnydd mewn NPLs tebyg i'r un ar ôl yr argyfwng ariannol diwethaf. "

Er mwyn rhoi’r offer angenrheidiol i aelod-wladwriaethau a’r sector ariannol i fynd i’r afael â chynnydd o NPLs yn sector bancio’r UE yn gynnar, mae’r Comisiwn yn cynnig cyfres o gamau gweithredu gyda phedwar prif nod:

1. Datblygu marchnadoedd eilaidd ymhellach ar gyfer asedau trallodus: Bydd hyn yn caniatáu i fanciau symud NPLs oddi ar eu mantolenni, gan sicrhau diogelwch cryfach ymhellach i ddyledwyr. Cam allweddol yn y broses hon fyddai mabwysiadu cynnig y Comisiwn ar wasanaethwyr credyd a phrynwyr credyd sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor. Byddai'r rheolau hyn yn atgyfnerthu amddiffyniad dyledwyr ar farchnadoedd eilaidd. Mae'r Comisiwn yn gweld teilyngdod mewn sefydlu canolbwynt data electronig canolog ar lefel yr UE er mwyn gwella tryloywder y farchnad. Byddai canolbwynt o'r fath yn gweithredu fel ystorfa ddata sy'n sail i'r farchnad NPL er mwyn caniatáu cyfnewid gwybodaeth yn well rhwng yr holl actorion dan sylw (gwerthwyr credyd, prynwyr credyd, gwasanaethwyr credyd, cwmnïau rheoli asedau (AMCs) a llwyfannau NPL preifat) fel bod NPLs ymdrinnir â hwy mewn modd effeithiol. Ar sail ymgynghoriad cyhoeddus, byddai'r Comisiwn yn archwilio sawl dewis arall ar gyfer sefydlu canolbwynt data ar lefel Ewropeaidd ac yn pennu'r ffordd orau ymlaen. Gallai un o'r opsiynau fod i sefydlu'r canolbwynt data trwy ymestyn cylch gwaith y Warws Data Ewropeaidd (ED) presennol.

2. Diwygio deddfwriaeth ansolfedd gorfforaethol ac adfer dyledion yr UE: Bydd hyn yn helpu i gydgyfeirio'r amrywiol fframweithiau ansolfedd ar draws yr UE, gan gynnal safonau uchel o ran amddiffyn defnyddwyr. Byddai gweithdrefnau ansolfedd mwy cydgyfeiriol yn cynyddu sicrwydd cyfreithiol ac yn cyflymu'r broses o adfer gwerth er budd y credydwr a'r dyledwr. Mae'r Comisiwn yn annog y Senedd a'r Cyngor i ddod i gytundeb yn gyflym ar y cynnig deddfwriaethol ar gyfer rheolau cysoni lleiaf ar orfodi cyfochrog barnwrol cyflym, a gynigiodd y Comisiwn yn 2018.

3. Cefnogi sefydlu a chydweithredu cwmnïau rheoli asedau cenedlaethol (AMCs) ar lefel yr UE: Mae cwmnïau rheoli asedau yn gerbydau sy'n darparu rhyddhad i fanciau sy'n ei chael hi'n anodd trwy eu galluogi i dynnu NPLs o'u mantolenni. Mae hyn yn helpu banciau i ailffocysu ar fenthyca i gwmnïau ac aelwydydd hyfyw yn lle rheoli NPLs. Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi aelod-wladwriaethau i sefydlu CRhA cenedlaethol - os ydynt yn dymuno gwneud hynny - a byddai'n archwilio sut y gellid meithrin cydweithredu trwy sefydlu rhwydwaith UE o AMCs cenedlaethol. Er bod CRhA cenedlaethol yn werthfawr oherwydd eu bod yn elwa o arbenigedd domestig, gallai rhwydwaith UE o AMCs cenedlaethol alluogi endidau cenedlaethol i gyfnewid arferion gorau, gorfodi safonau data a thryloywder a chydlynu gweithredoedd yn well. Ar ben hynny, gallai'r rhwydwaith o AMCs ddefnyddio'r canolbwynt data i gydlynu a chydweithredu â'i gilydd er mwyn rhannu gwybodaeth am fuddsoddwyr, dyledwyr a gwasanaethwyr. Er mwyn cyrchu gwybodaeth am farchnadoedd NPL, bydd yn rhaid parchu'r holl reolau diogelu data perthnasol ynghylch dyledwyr.

4. Mesurau rhagofalus: Er bod sector bancio'r UE mewn sefyllfa lawer cadarnach nag ar ôl yr argyfwng ariannol, mae aelod-wladwriaethau'n parhau i gael ymatebion polisi economaidd amrywiol. O ystyried amgylchiadau arbennig yr argyfwng iechyd presennol, mae gan awdurdodau’r posibilrwydd i weithredu mesurau cymorth cyhoeddus rhagofalus, lle bo angen, i sicrhau cyllid parhaus yr economi go iawn o dan Gyfarwyddeb Adfer a Datrys Banc yr UE a fframweithiau cymorth gwladwriaethol Cefndir Strategaeth NPL y Comisiwn. arfaethedig heddiw yn adeiladu ar set gyson o fesurau a weithredwyd yn flaenorol.

Ym mis Gorffennaf 2017, cytunodd gweinidogion cyllid yn yr ECOFIN ar Gynllun Gweithredu cyntaf i fynd i’r afael â NPLs. Yn unol â Chynllun Gweithredu ECOFIN, cyhoeddodd y Comisiwn yn ei Gyfathrebu ar gwblhau Undeb Bancio mis Hydref 2017 becyn cynhwysfawr o fesurau i leihau lefel y NPLs yn yr UE. Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd y Comisiwn ei becyn o fesurau i fynd i’r afael â chymarebau NPL uchel. Roedd y mesurau arfaethedig yn cynnwys cefn llwyfan NPL, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i fanciau adeiladu lefelau sylw colledion lleiaf ar gyfer benthyciadau sydd newydd ddod, cynnig am Gyfarwyddeb ar wasanaethwyr credyd, prynwyr credyd ac ar gyfer adfer cyfochrog a'r glasbrint ar gyfer sefydlu ased cenedlaethol. cwmnïau rheoli.

Er mwyn lliniaru effaith argyfwng coronafirws, mae Pecyn Bancio’r Comisiwn o Ebrill 2020 wedi gweithredu diwygiadau “datrysiad cyflym” wedi’u targedu i reolau darbodus bancio’r UE. Yn ogystal, cynigiodd y Pecyn Adfer Marchnadoedd Cyfalaf, a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2020, newidiadau wedi'u targedu i reolau'r farchnad gyfalaf i annog mwy o fuddsoddiadau yn yr economi, caniatáu ar gyfer ail-gyfalafu cwmnïau yn gyflym a chynyddu gallu banciau i ariannu'r adferiad. Bydd y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) hefyd yn darparu cefnogaeth sylweddol i ddiwygiadau gyda'r nod o wella ansolfedd, fframweithiau barnwrol a gweinyddol a bod yn sail i ddatrysiad NPL effeithlon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd