Cysylltu â ni

Economi

Mae'r Comisiynydd Geoghegan-Quinn yn llongyfarch enillwyr Gwobr Nobel mewn Ffiseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

lhc-simHeddiw, mae’r Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Máire Geoghegan-Quinn wedi llongyfarch y ffisegydd o Wlad Belg François Englert a’r ffisegydd Prydeinig Peter W. Higgs am ennill Gwobr Nobel mewn Ffiseg 2013. Cawsant y wobr am "am ddarganfyddiad damcaniaethol mecanwaith sy'n cyfrannu at ein dealltwriaeth o darddiad màs gronynnau isatomig, ac a gadarnhawyd yn ddiweddar trwy ddarganfod y gronyn sylfaenol a ragwelwyd, gan arbrofion ATLAS a CMS yn CERN's Large Gwrthdaro Gwrthdaro Hadron ". (http://www.nobelprize.org/)

Dywedodd y Comisiynydd Geoghegan-Quinn: "Mae hyn yn gydnabyddiaeth o'r cyfraniad a wnaed i ffiseg fodern gan François Englert a Peter Higgs. Hoffwn hefyd dalu teyrnged i'r miloedd o wyddonwyr sydd wedi gweithio'n ddiflino yn CERN dros nifer o flynyddoedd i ganfod y gronyn anodd hwn. . Mae ymchwil a ariennir gan yr UE wedi cyfrannu at yr ymchwil yn CERN, gan gynnwys galluogi prosesu'r symiau enfawr o ddata o'r arbrofion LHC a gadarnhaodd y rhagfynegiadau. "

Cefnogaeth yr UE i'r arbrofion LHC yn CERN

hysbyseb

CERN, y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear, yw prif labordy ffiseg gronynnau yn y byd. Mae ganddo ei bencadlys yn Genefa. Ar hyn o bryd, ei aelod-wladwriaethau yw Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Norwy, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Sbaen, Sweden, y Swistir a'r Unol Daleithiau. Teyrnas.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi'r gwaith yn CERN trwy ei raglen ymchwil, tra bod Banc Buddsoddi Ewrop wedi helpu i ariannu'r gwaith o adeiladu'r Gwrthdaro Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC) lle cynhaliwyd yr arbrofion i ddarganfod yr Higgs Boson. Ar hyn o bryd mae CERN yn cymryd rhan mewn 95 o brosiectau o dan Seithfed Rhaglen Fframwaith yr UE ar gyfer Ymchwil (FP7) gyda chyfraniad UE o fwy na € 100 miliwn.

Beth yw'r LHC?

hysbyseb

Roedd darganfyddiad arloesol yr Higgs Boson yn ganlyniad cannoedd ar filoedd o arbrofion ym mheiriant gwyddoniaeth mwyaf y byd: y Gwrthdaro Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC), twnnel crwn 27 cilometr o hyd o dan Alpau Ffrainc a'r Swistir, lle - gyda'r help magnetau uwch-oeri - cyflymwyd trawstiau o brotonau a'u malu i'w gilydd er mwyn dadelfennu i ronynnau newydd ac i gadarnhau rhagdybiaethau am y gronyn. Ariannwyd yr LHC gan 20 aelod-wladwriaeth Ewropeaidd a thrydydd gwledydd CERN gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Japan ac India. Benthycodd Banc Buddsoddi Ewrop € 300 miliwn ewro i'r prosiect.

Beth yw GÉANT?

Mae GÉANT yn cael ei gyd-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) a Rhwydweithiau Ymchwil ac Addysg Cenedlaethol Ewrop (NRENs). Mae rhwydwaith GÉANT yn cysylltu 38 o bartneriaid NREN sy'n gwasanaethu 43 o wledydd, gyda'i gilydd yn cyrraedd mwy na 50,000,000 o ddefnyddwyr terfynol o fwy na 10,000 o brifysgolion, sefydliadau addysg uwch, sefydliadau ymchwil, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, archifau cenedlaethol, ysbytai, ac ati a 22,000 arall o ysgolion cynradd ac uwchradd ysgolion. Fe'i gweithredir gan DANTE (UK), sy'n arwain consortiwm y prosiect o 41 o bartneriaid.
Mae rhwydweithiau ymchwil, gan gynnwys GÉANT yn gydrannau hanfodol yn y seilwaith byd-eang y tu ôl i'r LHC, gan ddarparu data arbrofol i wyddonwyr ledled y byd i'w ddadansoddi ac yna rhannu eu canlyniadau ymhlith y gymuned gyfan. Er mwyn rhannu'r data hwn mae GÉANT a'i bartneriaid NREN wedi bod yn rhan o'r arbrawf LHC ers iddo ddechrau yn 2008. Gyda'i gilydd maent wedi defnyddio rhwydwaith preifat optegol helaeth (LHC OPN) i hwyluso dosbarthu data i ganolfannau prosesu ledled y byd (IP / 13 / 756).

Grid Cyfrifiadura LHC Worldwide (WLCG)

Mae Grid Cyfrifiadura LHC Worldwide (WLCG) yn gydweithrediad byd-eang o fwy na 150 o ganolfannau cyfrifiadurol mewn bron i 40 o wledydd, gan gysylltu isadeileddau grid cenedlaethol a rhyngwladol. Cenhadaeth prosiect WLCG yw darparu adnoddau cyfrifiadurol byd-eang i storio, dosbarthu a dadansoddi'r ~ 25 Petabeit (25 miliwn Gigabeit) o ​​ddata a gynhyrchir yn flynyddol gan y Gwrthdaro Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC).

Dechreuodd yr ymdrech hon ryw 10 mlynedd yn ôl ym mis Ebrill 2004, pan dderbyniodd y prosiect Galluogi Gridiau ar gyfer E-Wyddoniaeth yn Ewrop (EGEE) gyllid gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae CERN wedi arloesi â gwaith sy'n darparu mynediad at adnoddau cyfrifiadurol trwybwn uchel ledled Ewrop a'r byd gan ddefnyddio technegau cyfrifiadurol grid / cwmwl. Mae Seilwaith Grid Ewrop (EGI), fel y’i gelwir y dyddiau hyn, yn cysylltu canolfannau ledled Ewrop i gefnogi ymchwil rhyngwladol mewn llawer o ddisgyblaethau gwyddonol.

Ymchwilwyr a gefnogir gan yr UE yn y tîm y tu ôl i ddarganfyddiad Higgs

Roedd 30 o wyddonwyr a gefnogwyd gan Weithredoedd Marie Skłodowska-Curie yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer hyfforddiant ymchwil a symudedd yn rhan o ddarganfod Higgs Boson. Gweithiodd y 30 gwyddonydd ar y prosiectau 'ACEOLE' a 'TALENT', a wnaeth gyfraniadau pwysig i'r datblygiad arloesol. Helpodd ACEOLE i ddatblygu’r systemau darllen data a ddefnyddir yn nhwnnel cyflymydd gronynnau Gwrthdaro Gwrthdaro Hadron Mawr yn CERN, lle nodwyd y gronyn. Mae TALENT, a ddarparodd gefnogaeth weithredol i'r arbrawf, yn datblygu offer mesur ar gyfer gwell dealltwriaeth o union natur y gronyn newydd. Gyda'i gilydd bydd y 30 gwyddonydd yn derbyn tua € 6.5 miliwn yng nghyllid yr UE.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd