Cysylltu â ni

Economi

Mae ASEau yn pleidleisio yn erbyn rheoleiddio meddyginiaethol sigaréts electronig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw mae gweithgynhyrchwyr a defnyddwyr e-sigaréts wedi croesawu’r newyddion bod ASEau wedi pleidleisio trwy fwyafrif sylweddol yn erbyn mesurau a fyddai wedi gweld sigaréts electronig yn cael eu dwyn o dan gwmpas rheoleiddio meddyginiaethol. 

Byddai rheoleiddio meddyginiaethol, fel y mae Pwyllgor Materion Cyfreithiol y Senedd ei hun a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MRHA) wedi ei gwneud yn glir, wedi arwain at gymryd yr holl sigaréts electronig sydd ar gael ar hyn o bryd oddi ar y farchnad yn 2016. Yn lle hynny mae ASEau wedi pleidleisio o blaid rheoleiddio. sigaréts electronig yn fras ar yr un llinellau â chynhyrchion tybaco. O ganlyniad, mae ASEau wedi nodi'n glir yr hoffent weld sigaréts electronig yn parhau i fod ar gael mor rhwydd â sigaréts tybaco.

Dim ond sigaréts electronig y cyflwynir bod ganddynt eiddo ar gyfer trin neu atal afiechyd y bydd angen eu rheoleiddio fel cynhyrchion meddyginiaethol.

Heddiw pleidleisiodd ASEau dros barhau i ddefnyddio cyflasynnau mewn e-sigaréts, sy'n bwysig, gan fod budd iechyd allweddol e-sigaréts yn cael ei bennu gan faint o ysmygwyr sy'n newid iddynt neu'n eu defnyddio fel post llwyfannu i roi'r gorau iddi yn llwyr. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i e-sigaréts fod yn ddewis arall deniadol i sigaréts ar gyfer ysmygwyr sefydledig. Mae cyflasynnau a dewis eang o gynhyrchion yn rhan bwysig o hyn.

hysbyseb

Wrth siarad ar ôl y bleidlais, dywedodd Fraser Cropper, prif swyddog gweithredol Totally Wicked: “Rwy’n falch iawn bod ASEau wedi gwrando ar leisiau miliynau o ddefnyddwyr e-sigaréts a gweithwyr proffesiynol iechyd cyhoeddus ledled yr UE, sydd wedi bod yn ymgyrchu’n ddiflino dros lawer. misoedd i sicrhau bod sancteiddrwydd yn drech.

"I 12 miliwn o bobl yn yr UE, mae e-sigaréts wedi ac yn parhau i ddarparu dewis arall hyfyw yn lle ysmygu sigaréts tybaco. Maent wedi galluogi'r rhai sy'n eu defnyddio i adael ysmygu ar ôl, naill ai'n llawn neu'n rhan-amser. Mae'r bobl hyn bellach ysmygu llawer llai neu ddim sigaréts Dylai hyn fod yn achos dathlu, nid yn destun pryder. Mae gan e-sigaréts y potensial i fod yn un o gynhyrchion trawsnewidiol gwych yr 21st ganrif. Mae caniatáu aeddfedrwydd y diwydiant o fewn fframwaith rheoleiddio cryf, sy'n cefnogi rheolaethau a gofynion diogelwch priodol, a'i gyfrifoldeb cymdeithasol angenrheidiol, yn fandad sy'n gwbl briodol ac yn un y mae Totally Wicked yn ei gymeradwyo'n llawn.

"Trwy bleidleisio yn erbyn y rheoliad meddyginiaethol a diffinio fframwaith rheoleiddio cynnyrch defnyddwyr cyffredinol ymarferol ond cadarn, mae gan sigaréts electronig y cyfle haeddiannol i gyfrannu'n llawn at gefnogi dewisiadau ysmygwyr y tu hwnt i'r Paradigm Quit-Die cyfredol."

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd