Cysylltu â ni

Economi

'Amddiffyn hawliau dynol trwy fynd i'r afael â llygredd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20130228PHT06113_originalMae economïau sy'n dod i'r amlwg yn cynnig cyfleoedd deniadol i fuddsoddwyr Ewropeaidd ar adeg o dwf bach yn Ewrop, os o gwbl. Ond faint ydyn ni'n poeni am amodau gwaith a hawliau dynol yn y gwledydd rydyn ni'n gwneud busnes â nhw? Ar 8 Hydref, pleidleisiodd ASEau ar benderfyniad yn galw am gyfraith gwrth-lygredd a fyddai’n rhewi asedau swyddogion tramor yn euog o dorri hawliau dynol ac yn eu hatal rhag dod i mewn i’r UE. Atebodd awdur y penderfyniad Ana Gomes (yn y llun), aelod o Bortiwgal o'r grŵp S&D, gwestiynau.

Pa effaith mae llygredd yn ei gael ar hawliau dynol?

Gwledydd llygredig iawn hefyd yw'r rhai lle mae troseddau hawliau dynol yn digwydd yn barhaus ac yn mynd yn ddigerydd. Er mwyn sicrhau eu cosb, mae gan eu elites llygredig fuddiant breintiedig mewn cyflawni troseddau hawliau dynol a gwadu hawliau sylfaenol: mynediad at wybodaeth, rhyddid mynegiant a barn, treial teg.

hysbyseb

Sut ddylai'r UE fynd i'r afael â'r broblem hon yn ei gysylltiadau â'r gwledydd hyn?

Dylem edrych ar sut y gallwn helpu cymunedau hawliau dynol a gwrth-lygredd i fod yn fwy effeithiol. Credaf y gallai rôl yr UE, fel rhoddwr a phartner mawr, fod yn bwysig iawn trwy fynnu llywodraethu da. Dylem hefyd ymladd yn erbyn llygredd ymhlith swyddogion a chwmnïau'r wladwriaeth. Mae cyfrifoldeb corfforaethol yn faes lle mae gan yr UE bosibiliadau aruthrol i weithredu.

Rwy'n credu y bydd hyn hefyd yn ddefnyddiol iawn i'r UE ac i sancteiddrwydd ein dulliau ein hunain. Gallai wella tryloywder ein gweithdrefnau fel na fyddwn yn cydweithredu ag arferion sydd mewn gwirionedd yn cynyddu'r didreiddedd, fel gwyngalchu arian.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd hynod lygredig hefyd yn economïau sy'n tyfu'n gyflym ac felly'n bartneriaid masnach a busnes pwysig i'r UE. Sut y gallai'r undeb ddod o hyd i gydbwysedd rhwng masnachu gyda'r gwledydd hyn a pharhau i fynd i'r afael â'r mater llygredd?

Mae tueddiad i droi llygad dall at hawliau dynol pan fydd busnes pwysig yn digwydd. Mae hyn yn arbennig o amlwg gyda gwledydd sy'n cynhyrchu olew, fel Saudi Arabia, gweriniaethau Cawcasaidd a gwledydd Affrica.

Nid oes diffyg enghreifftiau amlwg. Yn Rwsia defnyddir ynni fel arf economaidd a gwleidyddol, mae pobl Tsieineaidd yn ymladd yn erbyn cam-drin difrifol o bob math, ond mae'r UE yn ymddiheuro iawn. Ond credaf hefyd ein bod ni yn yr UE yn poeni am hawliau dynol ac yn credu ei fod yn sylfaen hanfodol i'n hundeb, yn ogystal â bod yn ofyniad byd sy'n seiliedig ar gyfraith ryngwladol. Mae Catherine Ashton, cynrychiolydd uchel yr UE dros faterion tramor, wedi dweud mai hawliau dynol yw llinyn arian ein polisïau. Gadewch i ni ei roi ar waith. Credaf fod cam mawr ymlaen eisoes wedi'i gymryd wrth i'r Arglwyddes Ashton benodi Stavros Lambrinidis fel y cynrychiolydd dros hawliau dynol.

Cyhoeddwyd y cyfweliad hwn yn wreiddiol ar 28 Chwefror 2013.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd