Cysylltu â ni

Economi

Tybaco: rhybuddion mwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

smokingnew

Pasiwyd deddf ddrafft i wneud cynhyrchion tybaco yn llai deniadol i bobl ifanc gan y Senedd ar 8 Hydref - mae'r drafft yn nodi y dylai pob pecyn fod â rhybudd iechyd sy'n cwmpasu 65% o'u harwyneb, y dylid gwahardd ffrwythau, blasau menthol a phecynnau bach, a dylid rheoleiddio sigaréts electronig ond fel cynhyrchion meddyginiaethol dim ond os ydynt yn hawlio eiddo iachaol neu ataliol.

"Rydyn ni'n gwybod mai plant, nid oedolion, sy'n dechrau ysmygu. Ac er gwaethaf y duedd ar i lawr yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau ysmygwyr sy'n oedolion, mae ffigurau Sefydliad Iechyd y Byd yn dangos tueddiadau pryderus ar i fyny mewn nifer o'n haelod-wladwriaethau o ysmygwyr ifanc," meddai. rapporteur Linda McAvan (S&D, UK). "Mae angen i ni atal cwmnïau tybaco rhag targedu pobl ifanc gydag amrywiaeth o gynhyrchion gimig ac mae angen i ni sicrhau bod pecynnau sigaréts yn cynnwys rhybuddion effeithiol. Yng Nghanada, cyflwynwyd rhybuddion darluniadol mawr yn 2001 a hanerodd ysmygu ieuenctid."

hysbyseb

Rhybuddion iechyd: Dwy ran o dair o'r pecyn, blaen a chefn

Mae'r ddeddfwriaeth gyfredol yn ei gwneud yn ofynnol i rybuddion iechyd gwmpasu o leiaf 30% o arwynebedd blaen y pecyn a 40% o'r cefn. Mae ASEau am gynyddu hyn i 65%. Dylai'r brand ymddangos ar waelod y pecyn.

Byddai pecynnau o lai nag 20 sigarét yn cael eu gwahardd. Fodd bynnag, gwrthododd ASEau alwadau am wahardd sigaréts main.

hysbyseb

E-sigaréts

Dylai e-sigaréts gael eu rheoleiddio, ond ni ddylent fod yn ddarostyngedig i'r un rheolau â chynhyrchion meddyginiaethol oni bai eu bod yn cael eu cyflwyno fel rhai sydd â phriodweddau iachaol neu ataliol. Ni ddylai'r rhai na wneir hawliadau o'r fath gynnwys mwy na 30mg / ml o nicotin, dylent fod â rhybuddion iechyd ac ni ddylid eu gwerthu i unrhyw un o dan 18 oed.

Byddai'n rhaid i weithgynhyrchwyr a mewnforwyr hefyd gyflenwi rhestr i'r awdurdodau cymwys o'r holl gynhwysion sydd ynddynt. Yn olaf, byddai e-sigaréts yn ddarostyngedig i'r un cyfyngiadau hysbysebu â chynhyrchion tybaco.

Ychwanegwyd ychwanegion, gwahardd blasau

Mae ASEau yn gwrthwynebu defnyddio ychwanegion a chyflasynnau mewn cynhyrchion tybaco a fyddai'n gwneud y cynnyrch yn fwy deniadol trwy roi blas nodweddiadol iddo. Byddai ychwanegion sy'n hanfodol i gynhyrchu tybaco, fel siwgr, yn cael eu hawdurdodi, ynghyd â sylweddau eraill a restrir yn benodol mewn crynodiadau penodol. I gael awdurdodiad ar gyfer ychwanegyn, byddai'n rhaid i weithgynhyrchwyr wneud cais i'r Comisiwn Ewropeaidd.

Brwydro yn erbyn masnach anghyfreithlon

Er mwyn lleihau nifer y cynhyrchion tybaco anghyfreithlon ar y farchnad, dylai aelod-wladwriaethau warantu bod marc ar becynnau sengl a phecynnu trafnidiaeth sy'n eu galluogi i gael eu holrhain, dywed ASEau.

700,000 o farwolaethau'r flwyddyn yn yr UE

Ddeuddeg mlynedd ar ôl i'r gyfarwyddeb gyfredol ddod i rym, ysmygu yw'r prif achos marwolaeth y gellir ei atal o hyd a thua 700,000 o bobl o salwch sy'n gysylltiedig ag ysmygu bob blwyddyn. Dros y blynyddoedd, mae mesurau a gymerwyd i annog pobl i beidio ag ysmygu wedi helpu i leihau cyfran dinasyddion yr UE sy'n ysmygu o 40% yn yr UE15 yn 2002 i 28% yn yr UE 27 yn 2012.

Y camau nesaf

Rhoddwyd mandad i McAvan drafod cytundeb darlleniad cyntaf gyda gweinidogion yr UE. Cymeradwywyd y mandad hwn o 620 pleidlais i 43, gyda 14 yn ymatal.

Unwaith y bydd y ddeddfwriaeth wedi'i chymeradwyo gan y Cyngor a'r Senedd, bydd gan aelod-wladwriaethau'r UE 18 mis i drosi'r gyfarwyddeb i'w deddfau cenedlaethol, i redeg o'r dyddiad y daw i rym. Y dyddiad cau ar gyfer dod â blasau i ben yn gyffredinol yw tair blynedd, gyda phum mlynedd ychwanegol ar gyfer menthol (cyfanswm o wyth mlynedd). Bydd cynhyrchion tybaco nad ydynt yn cydymffurfio â'r gyfarwyddeb yn cael eu goddef ar y farchnad am 24 mis, ac e-sigaréts am 36 mis.

Anna van Densky

 

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd