Cysylltu â ni

Economi

Gwella diwydiannol cydweithrediad â Brasil: Win-ennill ar gyfer busnesau ar y ddwy ochr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

250113_eu-brazil2Mae Brasil yn farchnad allweddol ar gyfer busnes Ewropeaidd - hi yw partner masnachu mwyaf yr UE yn America Ladin. Yn 2011, roedd masnach Brasil gyda’r UE yn cyfrif am 37% o gyfanswm masnach yr UE gyda’r rhanbarth, ac aeth 43% o holl fuddsoddiadau’r UE yn America Ladin i Brasil. Ond mae'r cyfoeth o gyfleoedd yn yr economi fywiog a chynyddol hon yn cael ei rwystro gan gyfres o heriau i gwmnïau'r UE a Brasil. Felly bydd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, yn teithio i Brasilia heddiw 10 Hydref i gynnal trafodaethau yn archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu diwydiannol rhwng yr UE a Brasil. Mae'r UE yn ceisio gwella cyfleoedd busnes ymhellach gyda Brasil yn ystod cyfarfod o weithgor ymroddedig UE-Brasil, a sefydlwyd fel ffordd bragmatig o edrych ar sut i danategu'r bondiau economaidd pwysig rhwng Brasil a'r UE ymhellach. Mae'r grŵp, dan gadeiryddiaeth Is-lywydd y Comisiwn Antonio Tajani, sy'n gyfrifol am ddiwydiant ac entrepreneuriaeth, yn gweithio mewn cysylltiad agos â'r Comisiynydd Masnach Karel De Gucht a'r Comisiynydd Ymchwil ac Arloesi Máire Geoghegan-Quinn.

Yn ystod y daith ddeuddydd rhwng 10 ac 11 Hydref, cynhelir cyfarfodydd gydag aelodau llywodraeth Brasil, gan gynnwys y Gweinidog Datblygu, Diwydiant a Masnach Ryngwladol Fernando Pimentel; Y Gweinidog Addysg, Aloizio Mercadante; Y Gweinidog Materion Tramor Luiz Alberto Figueiredo a'r gweinidog dros dro ar gyfer busnesau bach a meicro ac ar gyfer gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd.

Ymhlith y meysydd strategol y mae'r Gweithgor yn ceisio mynd i'r afael â nhw mae:

hysbyseb
  • Cryfhau cysylltiadau rhwng cymunedau busnes, er mwyn hyrwyddo hinsawdd fusnes well a mwy o fuddsoddiad;
  • archwilio cydweithredu diwydiannol fel sbardun twf, yn enwedig yn y sectorau arloesol ac uwch-dechnoleg; yn ogystal â gwella cyfnewidiadau mewn arloesi diwydiannol, a chryfhau cydweithredu mewn ymchwil a datblygu;
  • symleiddio'r amgylchedd gweinyddol er mwyn hwyluso busnes, a;
  • cefnogi busnesau micro, smal-l a chanolig eu maint.

O'i ran, mae Brasil yn cynnig archwilio nifer o feysydd concrit, lle gallai mwy o gydweithrediad fod o fudd i'r ddwy ochr. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Manylebau technegol a rheoliadol, yn enwedig ar safoni ac ardystio, er mwyn hwyluso masnach rhwng yr UE a Brasil;
  • ymchwil a buddsoddiad - gan gynnwys creu rhaglen cyfnewid broffesiynol;
  • cydweithredu mewn clystyrau ymchwil, arloesi a thechnoleg - rhannu gwybodaeth, offer a phrofiadau er mwyn hyrwyddo cydweithredu mewn sectorau allweddol fel olew a nwy, isadeileddau ac ynni adnewyddadwy;
  • ail-lansio'r gefnogaeth i ryngwladoli busnesau bach a chanolig mewn sectorau penodol, a;
  • annog cwmnïau eginol yr UE i gymryd rhan mewn rhaglen cychwyn Brasil.

Yr UE yw partner masnachu pwysicaf Brasil

Yr UE yw'r prif faes ar gyfer allforion a mewnforion Brasil. Mae mwy na 18% o allforion Brasil yn mynd i'r UE ac mae 20% o fewnforion Brasil yn dod o'r UE.

hysbyseb

Mae data masnach yn dangos twf bach yn y llif masnach dwyochrog gyffredinol â Brasil, o € 75 bn yn 2011 i € 76.7 bilionn yn 2012. Yn 2012, cofnododd yr UE hefyd, am y tro cyntaf, warged masnach gyffredinol mewn nwyddau â Brasil o € 2.2. bn; yn 2011 y diffyg oedd € 3 bn. Allforiodd cwmnïau’r UE nwyddau gwerth € 40bn i Brasil, cynnydd o 10% dros y flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, oherwydd yr argyfwng economaidd yn yr UE, gostyngodd allforion o Frasil i'r UE 4.7% yn 2012, o € 39bn yn 2011 i € 37bn yn 2012.

Nwyddau yn cael eu masnachu

Roedd tua 90% o allforion yr UE i Brasil yn 2012 yn nwyddau a weithgynhyrchwyd - modurol, awyrennau, cemegau a pheiriannau eraill. Roedd offer a pheiriannau cludo yn cynnwys 49% o allforion, ac roedd cemegolion yn cyfrif am 21%.

Roedd cynhyrchion cynradd fel bwyd a diod a deunyddiau crai - ffa soi, cacen olew, mwyn haearn, coffi ac olew crai - yn cyfrif am fwy na 70% o fewnforion yr UE o Frasil. Y categori allforio mwyaf o Brasil i'r UE yw deunyddiau crai sy'n cynrychioli 35% o allforion Brasil i'r UE. Mae Brasil yn dal i fod yn ddarparwr pwysicaf cynhyrchion amaethyddol yr UE. Yr ail gategori allforio pwysicaf yw cynhyrchion bwyd, a oedd yn cynrychioli 28% o allforion Brasil i'r UE.

Masnach mewn gwasanaethau a buddsoddiad

Roedd gan yr UE warged o € 5.7bn mewn masnach mewn gwasanaethau â Brasil, gan allforio € 12.7bn o wasanaethau i Brasil yn 2012, tra bod mewnforion yn gyfanswm o € 7bn.

Mae Brasil yn denu 40% o all-lif buddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI) yr UE i America Ladin. Yn 2011, aeth € 28bn o FDI yr UE i Brasil, gostyngiad o'r € 43.9bn a gyrhaeddwyd yn 2010.

Yr UE hefyd yw'r buddsoddwr tramor mwyaf ym Mrasil gyda mwy na 40% o gyfanswm stoc FDI yn y wlad yn 2011: € 238.9 bn - mwy na dwywaith swm stociau FDI yr UE yn Tsieina.

Yr UE yw derbynnydd pwysicaf FDI Brasil. Gostyngodd llif buddsoddiad uniongyrchol Brasil i'r UE o € 10.2 bn yn 2010 i € 3 bn yn 2011.

Mae'r UE wedi goddiweddyd yr Unol Daleithiau fel y buddsoddwr mwyaf ym Mrasil yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond mae Tsieina hefyd yn tyfu mewn pwysigrwydd fel buddsoddwr ym Mrasil, yn unol â thuedd gyffredinol yn America Ladin.

Mwy o wybodaeth am fasnach yr UE-Brasil.

Rhwystrau i fasnachu

Mae marchnad Brasil wedi'i gwarchod yn gymharol uchel, gyda thariff tollau cymhwysol yn 12% ar gyfartaledd. Ac mae rhwystrau o'r fath yn cynyddu: yn ôl adroddiad diweddar - y 10fed Adroddiad yr UE ar Fesurau a allai Gyfyngu ar Fasnachu - ers mis Mai 2012 bu cynnydd sydyn yn y defnydd o fesurau cyfyngu masnach a gymhwysir gan Brasil, yn enwedig cymhellion treth sy'n gysylltiedig ag amodau cynnwys lleol a chynnydd tariff. O'r holl wledydd a arolygwyd yn yr adroddiad, roedd Brasil hefyd yn cyfrif am fwy nag un rhan o dair o'r cyfyngiadau sy'n ymwneud â chaffael y llywodraeth. Gall cyfyngiadau o'r fath orfodi'r defnydd o nwyddau domestig ac adleoli busnesau. Mae Brasil hefyd yn parhau i gysgodi rhai o'i diwydiannau domestig yn gryf o gystadleuaeth dramor, er anfantais i'w defnyddwyr a sectorau diwydiant eraill.

Felly mae'r UE yn annog Brasil yn gyson i leihau rhwystrau tariff a heb dariff, a hefyd i gynnal amgylchedd rheoleiddio sefydlog ar gyfer buddsoddwyr a masnachwyr Ewropeaidd.

Cefndir

Yn dilyn y 6ed Uwchgynhadledd Wleidyddol yr UE-Brasil ym mis Ionawr 2013, penderfynodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, gryfhau cydweithrediad rhwng Brasil a'r Undeb Ewropeaidd trwy sefydlu deialog lefel uchel yn ffurfiol ar ffurf Gweithgor. Nod y Grwpiau yw dadansoddi materion economaidd dwyochrog yn fwy systematig, gan gynnwys cystadleurwydd a buddsoddiad a bydd ei allbynnau'n sylfaen ar gyfer paratoi 7fed Uwchgynhadledd yr UE-Brasil, a gynhelir yn 2014.

Amcan y Grŵp yw archwilio cyfleoedd cydweithredu diwydiannol rhwng yr UE a Brasil, gan ganolbwyntio'n benodol ar sectorau a thechnoleg arloesol a gwella'r amgylchedd ar gyfer busnes a buddsoddiad. Nod y Grŵp hefyd yw cryfhau masnach mewn arloesi diwydiannol, ymchwil a datblygu, a chefnogi busnesau bach.

Yn ystod yr un cyfarfod, cytunodd BusinessEurope, CNI ac EuroChambres i lansio Cyd-Weithgor ychwanegol ochr yn ochr i archwilio opsiynau i hyrwyddo'r agenda ddwyochrog. Mae'r ddau grŵp yn cydweithio'n agos i ddatblygu synergedd a chyfatebiaeth.

Mwy o wybodaeth am gydweithrediad busnes UE-Brasil.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd