Cysylltu â ni

Economi

Ffracio: Mae awdurdodau lleol a rhanbarthol yn galw am asesiadau effaith amgylcheddol gorfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

url36Mae Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR) wedi galw ar i’r UE gyflwyno asesiadau gorfodol o’r effaith amgylcheddol (EIA) ar frys ar gyfer pob prosiect nwy siâl ac olew.

Mewn barn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Brian Meaney (IE / EA) ac a fabwysiadwyd gan y CoR, rhybuddiodd y cynulliad fod angen rheoleiddio i liniaru yn erbyn peryglon amgylcheddol posibl archwilio nwy siâl ac olew a sicrhau diogelwch iechyd dinasyddion.

Wrth i Ewrop barhau i edrych at fathau eraill o ynni fel rhan o'i hymdrechion i ddod yn fwy cynaliadwy a lleihau dibyniaeth ar fewnforio. Mae ffracio - y broses o ddrilio neu chwistrellu hylif i'r ddaear i echdynnu nwy siâl neu olew - wedi cael ei ystyried gan rai cwmnïau yn yr UE, gan obeithio efelychu'r profiadau yn yr UD. Rhybuddiodd y Pwyllgor Rhanbarthau, fodd bynnag, yn ychwanegol at y niwed amgylcheddol ac iechyd difrifol y gall y gweithgaredd hwn ei achosi, ochr yn ochr ag ynni carbon arall, yn syml, nid yw'n gynaliadwy yn y tymor hir. Dywedodd y Cynghorydd Meaney: "Mae yna ormod o gwestiynau o hyd yn ymwneud ag echdynnu nwy siâl ac olew sy'n peri cwestiynau a heriau sylweddol, yn enwedig i awdurdodau lleol. Rhaid i'r UE roi mesurau diogelwch ar waith i amddiffyn iechyd dinasyddion a lleihau'r effaith ar y amgylchedd trwy reoleiddio'r diwydiant ar frys. Rhaid peidio ag anghofio hefyd nad yw hyn yn ateb i'n hanghenion ynni yn y dyfodol. "

hysbyseb

Tynhau rheoleiddio a gadael i lywodraeth leol benderfynu  

Mae'r CoR yn galw ar frys ar i'r UE roi rheoleiddio a rheolaeth dynn ar waith, gyda therfynau ar archwilio ac ecsbloetio nes dod i gytundeb deddfwriaethol. Rhaid cyflwyno a chyflawni EIAs gorfodol, gan helpu i leihau halogiad aer a dŵr sy'n aml yn gysylltiedig â'r drilio ar gyfer nwy siâl ac olew. Byddai cyflwyno AEA gorfodol hefyd yn gwella tryloywder gan orfodi cwmnïau, er enghraifft, i ddatgan cynnwys cemegol a ddefnyddir yn ystod y broses. O ystyried y peryglon posibl, mae'r Pwyllgor hefyd yn galw am roi'r hawl i awdurdodau lleol a rhanbarthol benderfynu a yw gweithgaredd o'r fath yn digwydd yn eu rhanbarth, yn enwedig mewn ardaloedd sensitif neu mewn achosion lle maent yn teimlo y gallai hyn rwystro eu hymdrechion i gyrraedd targedau nwyon tŷ gwydr. .

Nid yr ateb i broblemau ynni Ewrop  

hysbyseb

Gan wrthweithio honiadau a wnaed gan gefnogwyr ffracio, mae'r CoR yn dadlau na fydd camfanteisio ar nwy siâl ac olew "yn gwrthdroi'r duedd barhaus o ddirywiad mewn cynhyrchu domestig a dibyniaeth ar fewnforio yn cynyddu". Mae'r Pwyllgor hefyd yn cwestiynu'r goblygiadau ehangach a fydd gan ffracio o ran rhyddhau mwy o nwyon tŷ gwydr, gan gynnwys methan, i'r atmosffer gan gyfrannu at newid hinsawdd pellach. At hynny, gallai cynnig cefnogaeth i siâl nwy ac olew danseilio ymdrechion yr UE i symud i gymdeithas effeithlon o ran adnoddau a rhwystro cytundebau hinsawdd rhyngwladol fel Nod Datblygu'r Cenhedloedd Unedig sy'n hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae'r CoR yn dweud ei fod yn parchu hawl aelod-wladwriaethau i ddewis ymhlith yr amrywiol ffynonellau ynni sydd ar gael iddynt, ond y dylid rhoi ystyriaeth ofalus i ddefnyddio nwy siâl ac olew fel datrysiad tymor byr yn unig ac mae'r farn yn pwysleisio hynny " ni all fod yn nod gwleidyddol ei hun ... ni ddylid ei hyrwyddo fel dewis arall ar gyfer dyfodol ynni gwyrdd Ewrop ". Atgyfnerthodd Meaney y pryder hwn: "Mae angen adolygu nwy siâl yn iawn ond mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ein hymdrechion hefyd i leihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil. Cyhoeddodd yr IPCC adroddiad yr wythnos diwethaf yn dangos na allwn roi mwy o garbon i'n hatmosffer mwyach. dylai ganolbwyntio ar fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu mewn ynni adnewyddadwy, tra hefyd yn asesu'r risgiau o echdynnu nwy siâl. "

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd