Cysylltu â ni

Economi

Senedd Ewrop yn annog yr UE i ymladd yn erbyn gwahaniaethu cast

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Baner-End-Caste-top-600Mabwysiadodd cynrychiolwyr etholedig hanner biliwn o Ewropeaid o 28 gwlad yn Senedd Ewrop benderfyniad wedi'i eirio'n gryf ar wahaniaethu ar sail cast ar 10 Hydref.

Mae Senedd Ewrop wedi anfon neges gref o gefnogaeth i gannoedd o filiynau o bobl ledled y byd sy'n destun gwahaniaethu ar sail cast trwy annog yr UE i gynyddu ymdrechion i fynd i'r afael â mater hawliau dynol sy'n achosi dioddefaint bron yn annirnadwy.

Cyn mabwysiadu penderfyniad ar wahaniaethu ar sail castiau, siaradodd ASEau o groestoriad eang o grwpiau gwleidyddol yn angerddol am y pwnc a chondemnio'r math hwn o wahaniaethu mewn termau cryf iawn. Dadleuodd rhai hyd yn oed y dylid boicotio nwyddau o wledydd yr effeithiwyd arnynt gan gast, ac roedd cytundeb eang nad yw sefydliadau'r UE yn gwneud digon i fynd i'r afael â'r mater.

hysbyseb

Mae penderfyniad yr EP yn galw ar sefydliadau’r UE i gydnabod a mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail cast ar sail sail arall gwahaniaethu fel ethnigrwydd, hil, crefydd, rhyw a rhywioldeb; cynnwys y mater yn neddfwriaeth yr UE a pholisïau hawliau dynol; a'i godi ar y lefel uchaf gyda llywodraethau gwledydd yr effeithir arnynt gan gast.

Yn araith agoriadol y ddadl, dyfynnodd ASE Green Eva Joly, cadeirydd y Pwyllgor Datblygu a gyflwynodd y penderfyniad, Brif Weinidog India, Manmohan Singh. Ychydig flynyddoedd yn ôl cymharodd wahaniaethu castiau yn ei wlad ei hun â system apartheid ddirmygus De Affrica. “Er gwaethaf y datganiad hwn, er gwaethaf diddymu‘ anghyffyrddadwyedd ’yng nghyfansoddiad India, er gwaethaf deddfau, mae 260 miliwn o bobl yn dioddef yn ddyddiol oherwydd erchyllterau a gyflawnwyd â charedigrwydd llwyr,” meddai Ms Joly, gan gyfeirio at y nifer amcangyfrifedig o bobl ledled y byd sydd yn destun gwahaniaethu ar sail cast. Mae'r mwyafrif o'r rhain yn byw yn Ne Asia ac fe'u gelwir yn Dalits.

Nododd siaradwyr eraill nad oes lle i wahaniaethu ar sail castiau mewn cymdeithasau democrataidd modern. Ei labelu “un o baradocsau mwyaf yr 21st ganrif ”, nododd yr ASE rhyddfrydol Leonidas Donskis“ ei bod yn hanfodol sicrhau bod y frwydr yn erbyn gwahaniaethu ar sail cast yn dod yn rhan o iaith safonol hawliau dynol yr UE ac yn cael ei chynnwys yn systematig yn ymdrechion yr Undeb ledled y byd. ”

hysbyseb

Honnodd Comisiynydd yr UE, Cecilie Malmström, fod hyn eisoes yn digwydd a rhestrodd nifer o offer y mae system yr UE yn eu defnyddio i fynd i’r afael â’r mater, gan gynnwys deialogau hawliau dynol gyda gwledydd yr effeithir arnynt, a rhaglenni datblygu. Fodd bynnag, cafodd rhywfaint o amheuaeth gan ASEau ei datganiad.

“Dwi ddim wir yn cytuno bod hyn yn cael ei roi ar yr agenda yn eithaf aml,” meddai Alf Svensson o Grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd, ac aeth eraill ymhellach: “Os oes gennym ni’r holl offerynnau UE hyn, ac mae 260 miliwn o bobl yn dal i ddioddef gwahaniaethu ar sail cast. , rydym yn methu, ”meddai Michael Cashman o Gynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid.

Soniodd llawer o ASEau am y trais creulon y mae menywod a phlant Dalit yn ei ddioddef. Dadleuodd eraill y dylid archwilio cysylltiadau masnach â gwledydd yr effeithir arnynt gan gast. Soniodd un siaradwr am bwysigrwydd canllawiau drafft y Cenhedloedd Unedig i ddileu gwahaniaethu ar sail cast, ac anogodd yr EEAS i'w hyrwyddo. Wrth siarad ar ran y grŵp GUE, canmolodd yr ASE Paul Murphy waith gweithredwyr Dalit, gan ddweud eu bod yn pwyntio ffordd ymlaen i gyfyngu “y gweddillion ffiwdal barbaraidd hwn i fin sbwriel hanes”.

Mae IDSN a'i aelodau bellach yn annog sefydliadau'r UE i weithredu ar y pwyntiau niferus a godwyd yn y penderfyniad er mwyn mynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail cast. Wrth siarad o'r EP yn Strasbwrg, nododd cydlynydd IDSN Rikke Nöhrlind a Manjula Pradeep, aelod o Fwrdd Gweithredol IDSN o India, fod y penderfyniad wedi sicrhau cefnogaeth drawsbleidiol eang iawn.

“Fe’n calonogwyd i glywed gan y Comisiynydd Malmström fod gwahaniaethu ar sail cast yn flaenoriaeth uchel i’r UE, a’i fod am ymladd yn ei erbyn. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cytuno â'r nifer o seneddwyr sy'n dweud y gellid gwneud mwy. Mae gwahaniaethu ar sail cast yn un o broblemau hawliau dynol mwyaf difrifol y byd, a chredwn y gall yr UE chwarae rhan bwysig wrth ddod â hi i ben. ”

Dadlwythwch y cynnig am benderfyniad ar wahaniaethu ar sail castiau.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd