Cysylltu â ni

Economi

Gwella amddiffyniad defnyddwyr trawsffiniol: Mae'r Comisiwn eisiau eich barn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nid yw Euroscheinen yn hwylio â llawDylai 500 miliwn o ddinasyddion Ewrop gael yr un buddion o’u hawliau defnyddwyr os ydyn nhw’n siopa gartref, mewn gwlad arall yn yr Undeb Ewropeaidd neu ar-lein yn Ewrop. Heddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cychwyn ymgynghoriad gyda defnyddwyr, sefydliadau amddiffyn defnyddwyr a busnes i weld y ffordd orau i gryfhau amddiffyniad defnyddwyr ar draws ffiniau.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Defnyddwyr, Neven Mimica: "Mae gwella gweithrediad effeithiol hawliau defnyddwyr yn un o fy mlaenoriaethau. Heddiw Ewrop gyfan yw ein stryd fawr. Rwyf am glywed gan ddefnyddwyr, perchnogion siopau, busnesau sut y gallwn gryfhau amddiffyniad, yn enwedig ar draws ffiniau , heb gynyddu tâp coch. "

Bydd yr adolygiad yn bwydo i mewn i waith parhaus, penagored y Comisiwn i wella'r rhwydwaith pan-Ewropeaidd o gyrff gorfodi amddiffyn defnyddwyr. Mae gan y rhwydwaith hwn rôl hanfodol wrth sicrhau bod pobl ledled yr UE yn mwynhau hawliau cyfartal ni waeth o ble mae'r pryniannau'n cael eu gwneud neu o bwy maen nhw'n cael eu gwneud. Mae'r ymgynghoriad ar agor tan 31 Ionawr 2014 ac mae'n hygyrch ar-lein.

hysbyseb

Y cwestiynau penodol yn yr ymgynghoriad cyhoeddus

Mae'r ymgynghoriad yn ceisio adborth ar faterion fel:

  • Pa ddulliau ymchwilio ac ymyrraeth sydd eu hangen ar awdurdodau gorfodi cenedlaethol i gydweithredu'n well wrth fynd i'r afael â thorri deddfau defnyddwyr sy'n ymwneud â sawl gwlad?
  • Pa sancsiynau sy'n angenrheidiol i atal arferion torri yn well?
  • Sut y gall y gorfodwyr weithredu'n fwy effeithlon a darparu ymateb gorfodi mwy cadarn i frwydro yn erbyn camymddwyn sy'n digwydd yn eang yn yr UE neu a gyflawnir gan yr un masnachwr sy'n gweithredu mewn nifer o Aelod-wladwriaethau?

O ystyried y cyfyngiadau cyllid cyhoeddus cyfredol, cwestiwn allweddol yn yr ymgynghoriad hwn yw a allai - a sut- y gallai dull posibl, mwy cydgysylltiedig, ar lefel yr UE helpu i gronni adnoddau ac arbenigedd a chyflawni ymatebion gorfodi ar y cyd effeithiol i frwydro yn erbyn arferion torri sy'n niweidio defnyddwyr a busnesau. yr UE. Ar lefel ymarferol dylai'r adolygiad helpu i ddatblygu dangosyddion gwell, nodi cyfleoedd ar gyfer rhannu data ac arwain at fethodolegau gorfodi gwell.

hysbyseb

Cefndir

Rheoliad Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr yr UE (CPC)1 yn cysylltu awdurdodau defnyddwyr cenedlaethol mewn rhwydwaith gorfodi pan-Ewropeaidd. Mae'r rhwydwaith hwn yn mynd i'r afael â thorri deddfwriaeth yr UE sy'n cynnwys o leiaf dwy wlad yn yr UE. Enghraifft bendant yw masnachwr gwerthu pellter o wlad sy'n mynd at gwsmeriaid mewn gwledydd eraill trwy arferion masnachol anghyfreithlon, ymosodol. Ers i'r Rheoliad CPC ddod i rym, yn 2007, gall awdurdod cenedlaethol yng ngwlad yr UE lle mae buddiannau defnyddwyr yn cael eu niweidio alw ar eu cymar yn yr aelod-wladwriaeth lle mae'r masnachwr wedi'i leoli a gofyn am gamau i atal y tramgwydd. Gall awdurdodau gorfodi hefyd dynnu sylw ei gilydd at gamymddwyn y maen nhw wedi'i weld a allai ledaenu i wledydd eraill.

Yn gynyddol, mae gweithredwyr sy'n cystadlu yn yr un sector yn mabwysiadu technegau marchnata tebyg, ac mae'r camweddau cysylltiedig o ganlyniad yn lledaenu'n eang ledled yr UE. Ar ben hynny, gyda sianeli gwerthu newydd yn datblygu ar-lein ac mewn masnach symudol, gall camymddwyn posibl hefyd ledaenu'n gyflymach ac effeithio ar nifer fawr o ddefnyddwyr yn yr UE (dywed dros 50% o ddefnyddwyr eu bod yn fwyaf tebygol o ddod ar draws arferion masnachol anghyfreithlon ar y rhyngrwyd2).

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd