Cysylltu â ni

Economi

Ymunwch â'r drafodaeth ar-lein derfynol Mis Farchnad Sengl ar e-fasnach a sgwrsio gyda Llywydd Barroso

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SMM-EN-fectorBydd dydd Llun 14 Hydref yn nodi agor y bedwaredd rownd a'r rownd olaf o ddadleuon ar-lein byw, rhyngweithiol - y tro hwn ar e-fasnach - rhwng dinasyddion, busnesau, sefydliadau a llunwyr polisi yn fframwaith Mis y Farchnad Sengl. Dyma gyfle i ddinasyddion a rhanddeiliaid wneud cynigion ar gyfer dyfodol yr UE, ac i drafod y cynigion hyn ar-lein, mewn amser real, gyda dinasyddion eraill, rhanddeiliaid, swyddogion ac arweinwyr, ac arbenigwyr o bob rhan o Ewrop. Mae'r Comisiwn unwaith eto yn mynd ar y we er mwyn cynnwys dinasyddion a grwpiau cymdeithas sifil yn ei agenda bolisi. Mae'r fforwm ar-lein yn cynnig llinell gyfathrebu unigryw ac uniongyrchol i randdeiliaid i lunwyr polisi ym Mrwsel. Trwy gydol Mis y Farchnad Sengl, mae'r fforwm wedi bod yn cynnal dadleuon olynol ar bedair thema: Swyddi, Hawliau Cymdeithasol, Banciau, ac e-Fasnach, ym mhob un o 24 iaith yr UE.

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Mae prynu, gwerthu a chyfathrebu ar-lein yn dod â llawer o gyfleoedd i fusnesau a defnyddwyr. Fodd bynnag, erys llawer o rwystrau: gall fod yn anodd i werthwyr ar-lein wybod eu dyletswyddau o ran TAW a diogelu data , er enghraifft. Yn y cyfamser, mae siopwyr ar-lein yn rhy aml o lawer yn canfod eu bod yn cael eu hailgyfeirio i wefan eu gwlad wreiddiol lle nad oes ganddynt fynediad i'r un cynigion, neu fod eu cerdyn banc tramor yn cael ei wrthod ar y pwynt talu. gwahodd pawb i dynnu sylw at rwystrau o'r fath a chyflwyno eu hawgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn y dyddiau nesaf. Credaf yn gryf fod syniadau o'r ddaear yn ffynhonnell ysbrydoliaeth inni yma ym Mrwsel o ran nodi'r rhwystrau sy'n weddill yn y Farchnad Sengl a lle mae'r Mae'n rhaid i'r UE weithredu i wneud eu bywydau'n haws. "

Bydd y dadleuon yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Mercher (14-16 Hydref) ar fwy na 100 o gynigion polisi ar e-fasnach o 24 gwlad a gyflwynwyd eisoes gan "netizens", yn amrywio o gynnig i ganiatáu mynediad anghyfyngedig i gerddoriaeth, llyfrau a ffilmiau ar-lein ar draws yr Undeb Ewropeaidd cyfan, i fenter a fyddai’n creu mecanwaith ymateb cyflym ar gyfer achosion o weithgynhyrchwyr, cyflenwyr neu ddosbarthwyr nad ydynt yn cyflawni eu rhwymedigaethau o ran dosbarthu nwyddau ar draws ffiniau yn yr UE. Yn ogystal, bydd 26 sesiwn sgwrsio fyw mewn 14 o wahanol ieithoedd yn cael eu cynnal ar-lein, gyda siaradwyr o'r gymdeithas sifil yn ogystal â sefydliadau'r UE. Bydd Llywydd y Comisiwn, José Manuel Barroso, yn cynnal sgwrs fyw olaf Mis y Farchnad Sengl ar 16 Hydref.

hysbyseb

Pan ddaw pedair wythnos y ddadl ar y pedwar maes polisi i ben, cynhelir dadl ar y teledu yn casglu edafedd yr holl drafodaethau hyn ar 23 Hydref, a ddarlledir ar Euronews. Gwahoddir pum cyfranogwr o'r pedair wythnos flaenorol o ddadl i'r ddadl olaf hon gyda'r Comisiynydd Barnier lle byddant yn cyflwyno eu syniadau i newid Ewrop.

Cefndir

Mae Mis y Farchnad Sengl yn digwydd ar-lein dros bedair wythnos yn olynol, gyda thema bolisi wahanol yn cael ei harchwilio bob wythnos:

hysbyseb
  • 23-25 ​​Medi, ar swyddi: Sut i ddod o hyd i waith, sefydlu busnes, neu gydnabod cymwysterau yn Ewrop?
  • 30 Medi-2 Hydref, ar hawliau cymdeithasol: Pa hawliau amddiffyn cymdeithasol sy'n bodoli ym Marchnad Sengl yr UE, o ran pensiynau, gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus ...?
  • 7-9 Hydref, ar fanciau: Beth arall y gellid ei wneud i amddiffyn adneuon, atal argyfwng ariannol arall, a sicrhau bod banciau’n buddsoddi yn yr economi go iawn i feithrin twf?
  • 14-16 Hydref, ar e-fasnach: Pa mor hawdd yw gwerthu cynhyrchion ar-lein, neu eu prynu a'u dosbarthu ar draws ffiniau fel cwsmer? Pa mor ddiogel yw'r data y mae pobl yn ei rannu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol?

Mae Mis y Farchnad Sengl yn rhoi cyfle unigryw i "netizens" Ewrop wneud sylwadau, herio a mireinio syniadau polisi newydd a gyflwynir ar-lein o'r ddaear. Mae'n cynnig nifer o ffyrdd i gyfranogwyr ryngweithio â llunwyr polisi. Gallant:

  • pleidleisio a rhoi sylwadau ar gyflwyniadau polisi unigolion, sefydliadau a busnesau,
  • cwestiynu a thrafod gyda Chomisiynwyr, ASEau, arbenigwyr yr UE a phersonoliaethau cenedlaethol trwy sgyrsiau fideo byw; mae tua 80 o'r sesiynau sgwrsio byw hyn wedi'u hamserlennu yn ystod mis y dadleuon,
  • Gwahoddir pum cyfranogwr i ddadl derfynol gyda'r Comisiynydd Michel Barnier ar Euronews ar 23 Hydref yn Senedd Ewrop yn Strasburg.

Gellir cyflwyno syniadau ar hyn o bryd ar y platfform ar-lein. Cyhoeddir bron i 750 o syniadau a gyflwynwyd gan randdeiliaid ac unigolion ar y wefan. Agorwyd y syniadau hyn i'w trafod ar 23 Medi ar gyfer y syniadau ar swyddi, ar 30 Medi ar gyfer y syniadau ar hawliau cymdeithasol, ac ar 7 Hydref ar gyfer y syniadau ar fanciau, a byddant yn agor ar 14 Hydref ar gyfer y syniadau ar e-fasnach.

Bydd cymedrolwyr annibynnol yn crynhoi canlyniadau'r dadleuon hyn - y syniadau y mae'r cyfranogwyr yn credu a all newid Ewrop. Byddant hefyd yn cael eu hysgrifennu mewn adroddiad terfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi ac a allai fwydo i mewn i waith yr UE yfory.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd