Cysylltu â ni

Economi

Merched ar fyrddau: Cyfran o fenywod hyd at 16.6% fel Pwyllgorau Senedd Ewrop yn ôl cynnig y Comisiwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauHeddiw, mae Pwyllgorau Senedd Ewrop ar Faterion Cyfreithiol (JURI) a Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhyw (FEMM) wedi pleidleisio (40 o blaid, 9 yn erbyn a 2 yn ymatal) i gefnogi cynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau ar fyrddau cwmnïau yn Ewrop. . Gyda'r bleidlais hon, mae Senedd Ewrop (sy'n penderfynu gyda Chyngor y Gweinidogion ar sail gyfartal i'r cynnig hwn), yn paratoi'r ffordd ar gyfer cynnydd pellach yn y gyfraith ddrafft ym mhroses ddeddfwriaethol yr UE.

Mae’r bleidlais yn cyd-fynd ag adroddiad newydd ar fenywod wrth wneud penderfyniadau, a ryddhawyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, gan gynnwys ffigurau ar fenywod ar fyrddau mewn cwmnïau mawr a restrir yn gyhoeddus yn yr UE. Mae'r ffigurau diweddaraf (o Ebrill 2013) yn dangos bod cyfran y menywod ar fyrddau wedi cynyddu i 16.6% (o 15.8% ym mis Hydref 2012). Mae'r ffigurau hefyd yn dangos y gwahanol lefelau o gynrychiolaeth ymhlith cyfarwyddwyr anweithredol (17.6% menywod i fyny o 16.7% ym mis Hydref 2012) ac uwch swyddogion gweithredol (11% i fyny o 10.2%).

"Mae pwysau rheoleiddio yn gweithio. Mae'r craciau'n dechrau dangos ar y nenfwd gwydr. Mae mwy a mwy o gwmnïau'n cystadlu i ddenu'r dalent fenywaidd orau. Maent yn gwybod os ydyn nhw am aros yn gystadleuol mewn economi fyd-eang na allant fforddio anwybyddu'r sgiliau a talent menywod, "meddai'r Is-lywydd Comisiynydd Cyfiawnder Viviane Reding. "Mae'r enghraifft wedi'i gosod gan wledydd fel Ffrainc a'r Eidal, sydd wedi mabwysiadu deddfwriaeth ac yn dechrau cofnodi cynnydd sylweddol. Hoffwn hefyd ddiolch i'r rapporteurs Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ac Evelyn Regner am eu hymdrechion diflino a'u cefnogaeth ar y Comisiwn. cynnig. Rydym wedi cael y bêl i dreiglo. Byddaf yn parhau i weithio gyda'r Senedd a'r Cyngor i wneud cynnydd cyflym ar y gyfraith ddrafft sy'n gosod cymhwyster a theilyngdod yng nghanol y llwyfan. "

hysbyseb

Dyma brif bwyntiau'r adroddiad a bleidleisiwyd heddiw gan Bwyllgorau JURI a FEMM:

  1. Mae'n cadarnhau dull y Comisiwn o ganolbwyntio ar weithdrefn ddethol dryloyw a theg ("cwota gweithdrefnol" fel y'i gelwir) yn hytrach na chyflwyno cwota meintiol sefydlog.
  2. Mae busnesau bach a chanolig yn parhau i gael eu heithrio o gwmpas y gyfarwyddeb ond gwahoddir Aelod-wladwriaethau i'w cefnogi a'u cymell i wella'r cydbwysedd rhwng y rhywiau ar bob lefel reoli ac ar fyrddau.
  3. Ni fydd unrhyw bosibilrwydd i Aelod-wladwriaethau eithrio cwmnïau o'r Gyfarwyddeb lle mae aelodau o'r rhyw heb gynrychiolaeth ddigonol yn ffurfio llai na 10% o'r gweithlu.
  4. Mae'n cryfhau'r ddarpariaeth ar sancsiynau trwy ychwanegu nifer o sancsiynau a ddylai fod yn orfodol, yn hytrach nag yn ddangosol, fel y mae'r Comisiwn wedi'i gynnig. Dylai sancsiynau am fethu â pharchu’r darpariaethau sy’n ymwneud â gweithdrefnau dethol ar gyfer aelodau bwrdd gynnwys eithrio o gaffael cyhoeddus a’r gwaharddiad rhannol rhag dyfarnu cyllid o’r cronfeydd strwythurol Ewropeaidd, meddai’r ddau Bwyllgor.

Y Camau Nesaf: Er mwyn dod yn gyfraith, mae angen i gynnig y Comisiwn gael ei fabwysiadu ar y cyd gan Senedd Ewrop a chan Aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor (sy'n pleidleisio trwy fwyafrif cymwys). Mae pleidlais bendant heddiw yn dilyn barn gadarnhaol ar y fenter gan dri phwyllgor Senedd arall: y Pwyllgorau Cyflogaeth (EMPL), y Farchnad Fewnol (IMCO) a Materion Economaidd (ECON) (ECON)MEMO / 13 / 672). Mae pwyllgorau JURI a FEMM, sy'n gyfrifol ar y cyd am dreialu'r cynnig trwy'r Senedd, bellach wedi mabwysiadu eu hadroddiad. Bydd hyn yn cael ei drosglwyddo i sesiwn lawn Senedd Ewrop ar gyfer pleidlais a ddisgwylir ym mis Tachwedd.

Fe wnaeth y Cyngor, sydd ar y cynnig hwn yn penderfynu ar sail gyfartal â Senedd Ewrop, ystyried y cynnydd a gyflawnwyd o dan Arlywyddiaeth Iwerddon yng nghyfarfod y gweinidogion Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol (Cyngor EPSCO) ar 20 Mehefin 2013 (MEMO / 13 / 584). Mae Llywyddiaeth Lithwania bellach yn mynd ar drywydd y trafodaethau ymhellach.

hysbyseb

Adroddiad Newydd ar Fenywod wrth wneud penderfyniadau a ryddhawyd heddiw:

Yn ystod y chwe mis a gwmpesir gan yr adroddiad heddiw ar fenywod a dynion mewn swyddi arweinyddiaeth (Hydref 2012-Ebrill 2013), cofnodwyd cynnydd yng nghyfran y menywod ar fyrddau cwmnïau mewn 20 Aelod-wladwriaeth. Digwyddodd y codiadau mwyaf yn Slofacia, Hwngari a Bwlgaria. Gostyngodd cyfran y menywod ar fyrddau yn Rwmania, Lithwania, Gwlad Pwyl, Malta, Gwlad Groeg, Portiwgal a'r DU (gweler Atodiad 2).

Mae'r ffigur diweddaraf ledled yr UE o 16.6% yn cynrychioli cynnydd o 0.9 pwynt canran (tt) yn y chwe mis o fis Hydref 2012 neu gyfradd gyfwerth flynyddol o 1.7 pp, i lawr o'r gyfradd o 2.2 pp rhwng 2011 a 2012.

Mewn gwirionedd, er 2010, pan gyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei Strategaeth ar gyfer Cydraddoldeb rhwng Menywod a Dynion (2010-2015) ac yn gyntaf cododd y gobaith o fentrau wedi'u targedu i fynd i'r afael â thangynrychiolaeth menywod mewn swyddi gwneud penderfyniadau, cyfran y menywod. ar fyrddau wedi codi 4.8 pp ar gyfradd gyfartalog o 1.9 pp / blwyddyn, bron i bedair gwaith cyfradd y cynnydd rhwng 2003 a 2010 (0.5 pp / blwyddyn). Mae'r cyflymiad hwn (gweler Atodiad 3) wedi cael ei danio ymhellach gan y cynnig menywod ar fyrddau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 14 Tachwedd 2012 (IP / 12 / 1205 a MEMO / 12 / 860), a amlinellodd amcan o 40% ar gyfer menywod ar fyrddau yn seiliedig ar gymhwyster. Mae datblygiadau diweddar hefyd yn adlewyrchu effaith trafodaethau ledled yr UE ynghylch yr angen am ymyrraeth wedi'i thargedu i gynyddu nifer y menywod ar fyrddau.

Mae'n bwysig nodi bod y datblygiadau mwyaf arwyddocaol er 2010 wedi digwydd i raddau helaeth mewn gwledydd lle mae deddfwriaeth rwymol eisoes wedi'i mabwysiadu, megis Ffrainc (+ 14.4 pp i gyrraedd 26.8%), yr Iseldiroedd (+8.7 pp i gyrraedd 23.6%) a Yr Eidal (+8.4 pp i gyrraedd 12.9%). Mae hyn yn pwysleisio ymhellach bwysigrwydd pwysau rheoleiddio ar gyfer canlyniadau.

Mae'r adroddiad heddiw hefyd yn cyflwyno trosolwg o'r sefyllfa bresennol a'r tueddiadau ar gyfer cynrychiolaeth menywod a dynion mewn gwleidyddiaeth, mewn gweinyddiaethau cyhoeddus ac yn y farnwriaeth (gweler MEMO / 13 / 882). Er bod cynrychiolaeth menywod a dynion mewn swyddi gwneud penderfyniadau yn y meysydd hyn yn fwy cytbwys nag yn y sectorau busnes a chyllid, mae cyfleoedd sylweddol o hyd i symud ymlaen mewn nifer o aelod-wladwriaethau.

Casglwyd ffigurau canol tymor heddiw ar fenywod ar fyrddau ym mis Ebrill 2013 ac fe'u cymharir â'r set ddata o fis Hydref 2012. Mae'r data llawn ar gael ar-lein.

Adolygiad canol tymor cydraddoldeb rhywiol

Mae'r Comisiwn hefyd wedi rhyddhau adolygiad canol tymor o'i strategaeth cydraddoldeb rhywiol ehangach ar gyfer cydraddoldeb rhwng Menywod a Dynion (2010-2015) a nododd 24 o gamau gweithredu allweddol o dan bum pennawd: annibyniaeth economaidd gyfartal i fenywod a dynion; cyflog cyfartal am waith o werth cyfartal; cydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau; urddas, uniondeb a dod â thrais rhyw i ben; a hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol y tu hwnt i'r UE (gweler MEMO / 13 / 882).

Mae'r adroddiad yn canfod bod y Comisiwn, hanner ffordd trwy'r cyfnod a gwmpesir gan y strategaeth, yn cyflawni ei ymrwymiadau. Mae wedi gweithredu yn y mwyafrif o feysydd a gwmpesir, yn enwedig wrth wella'r cydbwysedd rhwng y rhywiau wrth wneud penderfyniadau economaidd, mynd i'r afael ag anffurfio organau cenhedlu benywod, hyrwyddo cyflog cyfartal a hyrwyddo cydraddoldeb o fewn strategaeth economaidd gyffredinol yr UE.

Cefndir

Ar 14 Tachwedd 2012, mabwysiadodd y Comisiwn gynnig am gyfarwyddeb yn gosod isafswm amcan o 40% o’r rhyw heb gynrychiolaeth ddigonol mewn swyddi aelodau bwrdd anweithredol mewn cwmnïau rhestredig yn Ewrop erbyn 2020, neu 2018 ar gyfer ymgymeriadau cyhoeddus rhestredig (gweler IP / 12 / 1205 a MEMO / 12 / 860).

Prif elfennau'r gyfraith ddrafft:

  1. Os nad oes gan gwmni sydd wedi'i restru'n gyhoeddus yn Ewrop 40 y cant o fenywod ymhlith ei aelodau anweithredol o'r bwrdd, bydd y gyfraith newydd yn ei gwneud yn ofynnol iddo gyflwyno gweithdrefn ddethol newydd ar gyfer aelodau'r bwrdd sy'n rhoi blaenoriaeth i ymgeiswyr benywaidd cymwys.
  2. Mae'r gyfraith yn gosod y pwyslais yn gadarn ar gymhwyster. Ni fydd neb yn cael swydd ar y bwrdd dim ond oherwydd eu bod yn fenyw, ond ni wrthodir swydd i unrhyw fenyw oherwydd eu rhyw chwaith.
  3. Mae'r gyfraith ond yn berthnasol i fyrddau goruchwylio neu gyfarwyddwyr anweithredol cwmnïau sydd wedi'u rhestru'n gyhoeddus, oherwydd eu pwysigrwydd economaidd a'u gwelededd uchel. Mae busnesau bach a chanolig wedi'u heithrio.
  4. Bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau unigol osod sancsiynau priodol ac anghynhenid ​​i gwmnïau sy'n torri'r Gyfarwyddeb.
  5. Mesur dros dro yw'r gyfraith. Bydd yn dod i ben yn awtomatig yn 2028.
  6. Mae'r gyfraith hefyd yn cynnwys, fel mesur cyflenwol, 'cwota flexi': rhwymedigaeth i gwmnïau a restrir ar gyfnewidfa stoc osod targedau hunanreoleiddiol unigol iddynt eu hunain o ran cynrychiolaeth y ddau ryw ymhlith cyfarwyddwyr gweithredol i'w cyflawni erbyn 2020 (neu 2018 rhag ofn ymgymeriadau cyhoeddus). Bydd yn rhaid i gwmnïau adrodd yn flynyddol ar y cynnydd a wnaed.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd