Cysylltu â ni

Economi

EBBAs: Enillwyr gwobrau cerddoriaeth 2014 Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EBBA_01Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Torwyr Ffiniau Ewropeaidd 2014 (EBBAs), sy'n dathlu'r actau pop newydd gorau yn Ewrop sydd wedi cyflawni llwyddiant siart trawsffiniol, ar 15 Hydref gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou ac Eurosonic Noorderslag, y gynhadledd gerddoriaeth Ewropeaidd a'r ŵyl arddangos.

Enillwyr yr EBBAs 2014 yw:

"Heb gerddoriaeth, byddai bywyd yn gamgymeriad, meddai Friedrich Nietzsche beth amser yn ôl; efallai bod chwaeth gerddorol wedi newid ychydig ers ei ddiwrnod, ond mae cerddoriaeth yn dal i fod yn iaith fyd-eang sy'n cyffwrdd â phawb, waeth beth fo'u hoedran na'u cefndir. yn haws nag erioed i gael mynediad at gerddoriaeth, ac eto, yn baradocsaidd, mae'n anoddach o lawer i artistiaid dorri trwodd a sicrhau llwyddiant parhaol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi'r EBBAs oherwydd ein bod am helpu'r gweithredoedd mwyaf addawol i gyrraedd cynulleidfaoedd y tu hwnt i'w cartref ac i dorri i mewn i farchnadoedd rhyngwladol newydd, "meddai'r Comisiynydd Vassiliou.

hysbyseb

I fod yn gymwys ar gyfer y gwobrau, rhaid i'r artistiaid fod wedi cyflawni llwyddiant arloesol gyda'u datganiad rhyngwladol cyntaf yn Ewrop rhwng 1 Awst 2012 a 31 Gorffennaf 2013. Dewisir yr enillwyr gan ddadansoddwr y farchnad Nielsen Music Control ar sail amlder gwerthu a darlledu, yn ogystal â phleidleisiau a fwriwyd gan orsafoedd radio Undeb Darlledu Ewropeaidd a gwyliau cerdd sy'n cefnogi'r Rhaglen Cyfnewid Talent Ewropeaidd.

Cefndir

Bydd yr enillwyr yn derbyn eu gwobrau mewn seremoni a gynhelir gan bersonoliaeth teledu a cherddor Jools Holland yng ngŵyl Eurosonic Noorderslag yn Groningen, yr Iseldiroedd, ar 15 Ionawr 2014. Bydd y seremoni - gan gynnwys perfformiadau gan bob un neu'r mwyafrif o'r actau buddugol - yn cael ei ffrydio'n fyw trwy YouTube a'i darlledu gan National National Television (NTR), yn ogystal â sianeli teledu a gorsafoedd radio Ewropeaidd eraill.

hysbyseb

Bydd un o'r enillwyr yn derbyn Gwobr Dewis Cyhoeddus yn seiliedig ar bleidleisiau a fwriwyd o 1 Tachwedd i 20 Rhagfyr ar y Gwefan EBBAs. Gwahoddir hyd at bleidleiswyr 15 i'r seremoni wobrwyo: bydd pob un yn gallu dod â ffrind ac mae'r wobr yn cynnwys eu costau hedfan a gwesty.

Ymhlith cyn-enillwyr yr EBBAs mae Adele, Stromae, Emeli Sandé, Gabriel Rios, Of Monsters and Men, Mumford & Sons, Caro Emerald, Lykke Li, The Darkness, Katie Melua, The Ting Tings, C2C, Tokio Hotel, The Script, Zaz , Mafia House Sweden, Saybia, Damien Rice, KT Tunstall, Alphabeat, Milow ac Afrojack.

Bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, ariennir y gwobrau gan Raglen Ddiwylliant yr UE ac fe'u trefnir gan Eurosonic Noorderslag, mewn partneriaeth ag Undeb Darlledu Ewrop (EBU). Cefnogir y gwobrau gan Buma Cultuur, SNN, Weinyddiaeth Addysg, Diwylliant a Gwyddoniaeth yr Iseldiroedd, Talaith Groningen, Dinas Groningen a'r Swyddfa Gerddoriaeth Ewropeaidd.

Eurosonic Noorderslag yw cynhadledd gerddoriaeth a gŵyl arddangos fwyaf Ewrop, gyda'r nod o hybu actau Ewropeaidd. Mae Eurosonic Noorderslag hefyd yn trefnu'r Rhaglen Cyfnewid Talent Ewropeaidd (ETEP), sy'n helpu i sicrhau bod doniau newydd poeth yn Ewrop ar y gweill mewn gwyliau cerdd mawr yn Ewrop.

Yn nhermau diwylliannol, mae Ewrop yn farchnad dameidiog gyda llawer o wledydd bach a nifer fawr o ieithoedd. O ganlyniad, mae'n aml yn anodd i artistiaid weithio'n rhyngwladol a sicrhau llwyddiant gwerthu ar draws ffiniau. Mae'r EBBAs yn ceisio helpu artistiaid i oresgyn y rhwystrau hyn.

Mae diwydiant cerddoriaeth Ewrop yn gwneud cyfraniad sylweddol at dwf a swyddi, fel rhan o'r sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n darparu swyddi i fwy nag 8 miliwn o bobl yn yr UE a hyd at 4.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Ewrop. Cyfanswm gwerth marchnad gerddoriaeth wedi'i recordio yn yr UE yw oddeutu € 6 biliwn y flwyddyn. Mae'r farchnad gerddoriaeth wedi'i recordio yn Ewrop yn cyflwyno tua un rhan o bump o gyfanswm y farchnad gerddoriaeth sy'n werth agos at € 30 biliwn.

Ym mis Ionawr 2014, bydd y Comisiwn yn lansio Creative Europe, ei raglen ariannu newydd ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol. Ei nod yw cryfhau cystadleurwydd rhyngwladol y sectorau a hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol. Rhagwelir y bydd gan y rhaglen newydd gyfanswm cyllideb o € 1.46 biliwn1 yn 2014-2020. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd 9% o'i gymharu â'r lefelau cyllido cyfredol.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd