Cysylltu â ni

Economi

Ehangu'r UE: Blaenoriaethau ar gyfer 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

100000000000045000000221B4ACF9CCMewn set o adroddiadau blynyddol a fabwysiadwyd heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell rhoi statws ymgeisydd yr UE i Albania ac, am y pumed tro yn olynol, agor trafodaethau derbyn gyda hen Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia. Mae'r Comisiwn hefyd yn asesu'r cynnydd tuag at dderbyniad yr UE a wnaed mewn mannau eraill yn y Balcanau Gorllewinol ac yn Nhwrci dros y flwyddyn ddiwethaf. O ystyried penderfyniad llywodraeth Gwlad yr Iâ i atal trafodaethau derbyn, mae adroddiad symlach ar Wlad yr Iâ yn ystyried cyflwr presennol ei aliniad â'r UE.

Wrth gyflwyno'r Pecyn Ehangu blynyddol, dywedodd y Comisiynydd Štefan Füle: 'Mae ehangu yn broses wrth ei gwneud ac er gwaethaf yr argyfwng economaidd mae'n bolisi da - mae'n rhan o'r ateb. Mae ehangu yn parhau i fod yn un o bolisïau mwyaf effeithiol yr UE. Trwy fynd i'r afael â 'hanfodion' yn gyntaf - megis y frwydr yn erbyn llygredd, llywodraethu economaidd cadarn, rhyddid mynegiant a'r cyfryngau, hawliau dynol ac amddiffyn lleiafrifoedd - mae'n cryfhau sefydlogrwydd gwleidyddol ac economaidd yn y gwledydd uchelgeisiol a'r UE gyfan. ''

Mae'r strategaeth ehangu a fabwysiadwyd heddiw yn cadarnhau perthnasedd parhaus hanfodion meini prawf aelodaeth Copenhagen y cytunwyd arnynt gan yr UE 20 mlynedd yn ôl. Mae'r rhain yn cynnwys rheolaeth y gyfraith, sy'n parhau i fod wedi'i hangori'n gadarn wrth wraidd y broses ehangu. Mae angen i'r gwledydd dan sylw fynd i'r afael â materion fel diwygio barnwrol a'r frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol a llygredd yn gynnar yn y trafodaethau derbyn, er mwyn dangos hanes cadarn o ganlyniadau cynaliadwy.

hysbyseb

Mae'r argyfwng economaidd byd-eang wedi tanlinellu'r angen i bob gwlad gryfhau eu llywodraethu economaidd a gwella cystadleurwydd. Mae'r Comisiwn wedi nodi nifer o gynigion i gefnogi'r nod hwn, gan gynnwys cyflwyno strategaethau diwygio economaidd cenedlaethol a chynlluniau gweithredu ar gyfer rheolaeth ariannol gyhoeddus.

Mae digwyddiadau diweddar mewn nifer o wledydd ehangu wedi tanlinellu pwysigrwydd cryfhau sefydliadau democrataidd a gwneud prosesau democrataidd yn fwy cynhwysol. Mae angen i bob gwlad yn y Balcanau Gorllewinol a Thwrci ymgymryd â diwygiadau pellach i sicrhau bod egwyddorion rhyddid mynegiant a hawliau pobl sy'n perthyn i leiafrifoedd, gan gynnwys Roma, yn cael eu parchu'n ymarferol. Mae angen mesurau mwy cadarn i amddiffyn grwpiau agored i niwed eraill rhag gwahaniaethu, yn enwedig ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Bydd y Comisiwn yn cynyddu'r flaenoriaeth sydd ynghlwm wrth y materion hyn yn y broses dderbyn, gan gynnwys trwy gyllid cyn-dderbyn wedi'i dargedu'n well a mwy o gymorth i gefnogi cynhwysiant Roma trwy “gyfleuster” Roma.

Am ganfyddiadau manwl ac argymhellion ar bob gwlad gweler Memos:

hysbyseb

Montenegro: MEMO / 13 / 893

Serbia: MEMO / 13 / 894

Cyn Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia: MEMO / 13 / 890

Albania: MEMO / 13 / 888

Bosnia a Herzegovina: MEMO / 13 / 889

Kosovo *: MEMO / 13 / 892

Twrci: MEMO / 13 / 895

Gwlad yr Iâ: MEMO / 13 / 891

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd