Cysylltu â ni

Economi

% O wasanaeth 100 sylfaenol band eang a gyflawnwyd ar draws Ewrop - stop nesaf, band eang cyflym ar gyfer yr holl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

llunBellach gall fod gan bob cartref yn yr UE gysylltiad band eang sylfaenol, diolch i fand eang lloeren ar gael ledled yr UE. Mae cysylltiadau lloeren bellach ar gael ym mhob un o'r 28 gwlad sy'n golygu y gall pob Ewropeaidd gymryd tanysgrifiad lloeren, gan gynnwys y tair miliwn o bobl nad ydynt eisoes wedi'u cynnwys gan rwydweithiau band eang sefydlog a symudol.

Croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes, gyflawniad carreg filltir un o brif nodau’r Agenda Ddigidol ar gyfer Ewrop: “Fy arwyddair yw Pob Digidol Ewropeaidd - nawr mae gan bob Ewropeaidd gyfle go iawn. Mae gennym fwy i'w wneud i wella rhwydweithiau a chydraddoli'r cyfle, ond mae'r cyfle yno.

"Diolch i'r sylw ychwanegol a ddarperir gan fand eang lloeren, rydym wedi cyflawni ein targed o fand eang i bawb yn 2013. Mae hynny'n ganlyniad gwych i ddinasyddion Ewropeaidd."

hysbyseb
Sut wnaethon ni gyrraedd sylw 100%?
SEFYLL (ADSL, VDSL, cebl, ffibr, copr) 96.1%
SYMUDOL (2G, 3G, 4G) 99.4%
SATELITE 100%

Erbyn diwedd 2012, roedd gan 99.4% o aelwydydd yr UE fynediad at fand eang sefydlog neu symudol sylfaenol; gan gynnwys 96.1% o aelwydydd mewn ardaloedd gwledig. Ond roedd y 0.6% olaf (neu oddeutu 3 miliwn o ddinasyddion) yn cynnwys llawer o deuluoedd a busnesau mewn ardaloedd ynysig neu wledig lle mae cyflwyno band eang sefydlog neu symudol yn fwy beichus a drud.

Dywed Kroes: “Mae’r UE yn niwtral o ran technoleg, ond i’r rhai yn yr ardaloedd mwyaf ynysig, mae lloeren yn opsiwn da i aros yn gysylltiedig; ac mae'n debygol o aros felly. "

Mae llawer o bobl Ewrop nad ydyn nhw'n sylweddoli bod band eang lloeren yn opsiwn iddyn nhw. Dyna pam y lansiodd Neelie Kroes heddiw band eangforall.eu gwasanaeth a ddatblygwyd gan Gymdeithas Gweithredwyr Lloeren Ewrop (ESOA) i alluogi dinasyddion i wirio eu hopsiynau band eang lloeren yn gyflym.

hysbyseb

Mae 148 o loerennau yn darparu gwasanaethau i bobl Ewropeaidd. Mae pecynnau sylfaenol yn cychwyn o € 10 y mis, gyda phecynnau 20Mbps o € 25 y mis, gyda phrisiau cyfartalog prydau lloeren yn € 350 (gall fod yn rhatach os cymerir tanysgrifiad premiwm).

Fodd bynnag, rhybuddiodd Kroes nad yw band eang sylfaenol yn ddigonol, a bod cyflymderau band eang cyflymach yn hanfodol i ddarparu Cyfandir Cysylltiedig gwirioneddol:

"Mae angen cysylltedd cyflymder mellt ar Ewrop. Ni allwn adael rhai cwmnïau a dinasyddion ar ôl. Nawr mae gennym fand eang sylfaenol, mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar unwaith ar fuddsoddi mewn rhwydweithiau cyflym newydd."

“Mae mynediad at gyflymder band eang uwch dibynadwy a fforddiadwy o 30Mbps a 50 Mbps yn hanfodol ar gyfer datblygiad economaidd Ewrop ac ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gynhyrchion a gwasanaethau digidol fel Teledu Cysylltiedig, e-Iechyd, Cyfrifiadura Cwmwl a Cheir Cysylltiedig,"

Cefndir

Nod pecyn Cyfandir Cysylltiedig y Comisiwn i gryfhau'r farchnad sengl telathrebu yw adeiladu hyrwyddwyr Ewropeaidd cryf mewn meysydd eraill o'r ecosystem ddigidol. Er enghraifft, bydd mesurau fel un drefn awdurdodi yn sicrhau bod yr hawl i weithredu mewn un aelod-wladwriaeth yn rhoi'r hawl i weithredu i gyd. Bydd hyn yn arbennig yn hwb i dechnolegau trawsffiniol fel lloeren. Gyda fframwaith cyffredin a llywodraethu cydweithredol, ni ddylai fod angen gorfod delio â sawl biwrocratiaeth ar wahân.

Gall lloerennau band eang band-gyfeiriadol KA modern ddarparu cyflymderau lawrlwytho hyd at 20 Megabits yr eiliad.

Mae cwmnïau fel Eutelsat ac Astra yn arwain y byd ym maes band eang lloeren. Heddiw, mae mwy na 250 o loerennau yn darparu mwy na 20 000 o raglenni teledu o orbit daearegol ac mae tua 148 ohonynt yn rhai Ewropeaidd a weithredir gan aelodau ESOA.

Yn ogystal â hyn, mae'r Comisiwn wedi ariannu dwy fenter i gefnogi lleoli band eang lloeren i ranbarthau Ewrop lle mae 43 o bartneriaid yn cymryd rhan o 16 aelod-wladwriaeth. Mae'r SABER a BRESAT mae prosiectau'n dod ag awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol ynghyd i weithio gyda chynrychiolwyr blaenllaw'r Diwydiant Lloeren i godi ymwybyddiaeth, i rannu arferion gorau wrth ddefnyddio arian, i ddadansoddi rhwystrau ffyrdd yn ogystal â darparu atebion.

Mae cysylltedd yn hanfodol i ecosystem ddigidol ehangach yr UE o wneuthurwyr offer, entrepreneuriaid rhyngrwyd, gwrthrychau craff, cyfanwerthu, manwerthu a logisteg, cynnwys creadigol Ewropeaidd, addysg a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Ym mis Medi, cyflwynodd y Comisiwn becyn i gryfhau'r farchnad sengl telathrebu, ac yn benodol ysgogi buddsoddiad mewn band eang cyflym (gweler IP / 13 / 828 a MEMO / 13 / 779)

Beth yw band eang lloeren?

Mae Rhyngrwyd-wrth-loeren, y cyfeirir ato hefyd fel band eang lloeren, yn gysylltiad Rhyngrwyd dwy-gyfeiriadol cyflym a wneir trwy loerennau cyfathrebu yn lle llinell dir ffôn neu ddulliau daearol eraill. Heddiw gellir cymharu band eang lloeren yn fras â band eang DSL o ran cost a pherfformiad, gyda phecynnau sylfaenol ar gael o 10 ewro y mis. Er bod ffibr a chebl yn cynnig perfformiad cyflymder uwch, nid ydynt ar gael i'r holl ddefnyddwyr, fel y mae lloeren heddiw. Mae hyn yn gwneud lloeren yn ddeniadol yn enwedig mewn ardaloedd ynysig oherwydd gallant fod â sylw sefydlog neu symudol gwael neu ddim o gwbl.

Pa gefnogaeth gyhoeddus sy'n bodoli ar gyfer cyflwyno llydanddail ymhellach mewn ardaloedd gwledig?

Mae cyllid cyhoeddus hefyd yn parhau i chwarae rôl wrth ddarparu cysylltiadau band eang i aelwydydd a busnesau'r UE, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Comisiwn wedi bod yn hael Canllawiau Cymorth Gwladwriaethol i helpu aelod-wladwriaethau i ddarparu band eang mewn modd cystadleuol.

Bydd cefnogaeth ar gyfer band eang ar gael trwy'r Cysylltu Ewrop Cyfleuster, gyda TGCh bellach yn flaenoriaeth o gronfeydd strwythurol yr UE, a chanllawiau newydd ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer band eang (gweler IP / 12 / 1424).

Beth yw targedau band eang nesaf y Comisiwn?

Mae gwasanaethau digidol yfory - o deledu cysylltiedig i gyfrifiadura cwmwl ac e-Iechyd - yn dibynnu fwyfwy ar gysylltiadau band eang cyflym ac effeithiol. Mae cysylltiadau o'r fath yn dod yn hanfodol i'n heconomi ac, amcangyfrifir bod cynnydd o 10 y cant mewn treiddiad band eang yn codi'r CMC 1-1.5%. Mae'r Agenda Ddigidol i Ewrop (DAE), wedi gosod nod i wneud pob Ewropeaidd yn ddigidol a sicrhau cystadleurwydd Ewrop yn yr 21ain ganrif. Hanfodol i'r nod hwn yw cysylltedd cyflym a'r Band eang DAE targedau:

  • Band eang sylfaenol i bawb erbyn 2013;
  • Rhwydweithiau'r Genhedlaeth Nesaf (NGN) (30 Mbps neu fwy) i bawb erbyn 2020, a;
  • 50% o aelwydydd â thanysgrifiadau 100 Mbps neu'n uwch.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd