Cysylltu â ni

Economi

Cymorth gwladwriaethol: Comisiwn awdurdodi € 134 miliwn cymorth ar gyfer prosiectau seilwaith nwy Groeg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

100000000000045000000221B4ACF9CCMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod cymorth i bedwar prosiect sydd â'r nod o wella ac ehangu rhwydwaith nwy Gwlad Groeg yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Nod y prosiectau hyn yw cynyddu gallu trosglwyddo nwy a diogelwch cyflenwad nwy yng Ngwlad Groeg ac yn anuniongyrchol at leihau allyriadau CO2. Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y cymorth yn hybu nodau ynni'r UE heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol ym marchnad fewnol yr UE.

Pwysleisiodd Is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu, Joaquín Almunia: "Bydd y cymorth yn helpu Gwlad Groeg i ehangu a chryfhau ei rhwydwaith nwy. Bydd hyn yn gwella cystadleuaeth rhwng cyflenwyr nwy a bydd o fudd i ddefnyddwyr, hefyd trwy arallgyfeirio ffynonellau ynni."

DESFA yw unig weithredwr trosglwyddo nwy Gwlad Groeg. Fodd bynnag, mae'n ofynnol iddo sicrhau bod mynediad trydydd parti ar gael i'w rwydwaith ar gyfer pob cyflenwr nwy.

hysbyseb

Mae rhoi € 134 miliwn o gymorth, wedi'i ariannu gan wladwriaeth Gwlad Groeg a chan gronfeydd strwythurol yr UE, i DESFA yn cyfrannu at weithredu pedwar prosiect seilwaith. Yn benodol, mae cynyddu cynhwysedd storio Terfynell LNG yn Revithoussa yn galluogi cydbwyso'r galw am nwy yn y de yn well ac yn gwella diogelwch y cyflenwad. Mae gosod gorsaf cywasgydd nwy naturiol yn Nea Messimvria yn gwella llif nwy o'r gogledd i'r de lle mae'r prif ddefnydd nwy wedi'i leoli. At hynny, mae'r piblinellau nwy pwysedd uchel newydd yn caniatáu arallgyfeirio ffynonellau ynni mewn ardaloedd nad oedd ganddynt fynediad at nwy o'r blaen (Aliveri ac Ag Theodoroi-Megalopoli). Y cyfanswm i'w fuddsoddi yn y prosiectau hyn yw € 414 miliwn.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y prosiectau hyn yn helpu i ddatblygu'r farchnad nwy yng Ngwlad Groeg trwy alluogi DESFA i gynnig capasiti trosglwyddo nwy ychwanegol. Yn ogystal, mae gan y prosiectau fuddion amgylcheddol anuniongyrchol sy'n deillio o'r posibilrwydd o ddefnyddio tanwydd llai llygrol mewn ardaloedd a oedd hyd yn hyn yn dibynnu ar olewau tanwydd trwm wrth gynhyrchu ynni.

Cefndir

hysbyseb

Dechreuodd Gwlad Groeg ddatblygu ei rhwydwaith nwy yn y 1990au er mwyn arallgyfeirio ei chyflenwad ynni a disodli lignit ac olew â llai o nwy llygrol wrth gynhyrchu ynni. Cyn 1990, nid oedd unrhyw rwydwaith nwy yn bodoli yn y wlad. Ar hyn o bryd, mae'r rhwydwaith nwy wedi'i gyfyngu yn y bôn i ran ddwyreiniol y wlad ac yn bennaf ar y llwybr o'r ffiniau gogledd - gogledd ddwyrain i Athen. Mae'r prosiectau a gefnogir yn cysylltu rhanbarth mwyaf deheuol y tir mawr hy ynys Peloponnese ac ynys Evia gyda'r prif grid nwy ac yn galluogi cyflenwad llyfn o'r galw yn y de lle mae'r prif ganolfannau defnydd wedi'u lleoli.

Bydd fersiynau nad ydynt yn gyfrinachol o'r penderfyniadau ar gael o dan y rhifau achos SA.35164, SA.35166, SA.35167 a SA.35977 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y Gwefan cystadleuaeth DG unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen
hysbyseb

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd