Cysylltu â ni

Economi

UE Mynediad at Days Cyllid: Helpu i lunio'r farchnad cyllido sy'n gyfeillgar i BBaChau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nid yw Euroscheinen yn hwylio â llawMae argaeledd credyd busnesau nad ydynt yn ariannol yn ardal yr ewro bellach ar ei isaf ers dechrau'r wasgfa gredyd, yn ôl y diweddaraf ffigurau gan y Banc Canolog Ewropeaidd. Mae busnesau bach a chanolig eu maint, y mae'r UE yn dibynnu arnynt am 85% o swyddi newydd yn y sector preifat, yn cael eu heffeithio'n arbennig o wael gan y dirywiad hwn gan na allant fuddsoddi na maint eu busnesau cyhyd â bod amodau ar gyfer credydau yn parhau i fod mor anodd. Felly, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu i bontio'r bwlch yn y farchnad yn gyflym wrth ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig trwy ddarparu € 3.5 biliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer busnesau bach a chanolig bob blwyddyn rhwng 2014 a 2020, gan ddefnyddio'r rhaglen Cystadleurwydd Mentrau a Busnesau Bach a Chanolig (COSME) newydd. Er mwyn i COSME fod yn llwyddiannus, mae'n hanfodol bod partneriaeth effeithiol rhwng sefydliadau'r UE a'r sefydliadau ariannol sy'n rhoi mynediad i fusnesau bach a chanolig i gredyd. Dyma pam y bydd Is-lywydd Commssion, Antonio Tajani, comisiynydd menter a diwydiant, yn lansio heddiw (18 Hydref) yn Rhufain gyfres o ddigwyddiadau - Diwrnodau Mynediad at Gyllid yr UE - i egluro sut y bydd offerynnau ariannol newydd COSME yn gweithio ac i annog ariannol ag enw da. gweithredwyr marchnad i ddod yn gyfryngwyr COSME.

Bydd Diwrnodau Mynediad i Gyllid yr UE yn cael eu trefnu ym mhob prifddinas yr UE o hydref 2013 hyd at ddiwedd 2014. Bydd y digwyddiad nesaf yn Vilnius, Lithwania ar 5 Tachwedd 2013.

Ymhlith y siaradwyr amlwg yn "Ddiwrnod Mynediad at Gyllid" heddiw yn Rhufain mae Flavio Zanonato, Gweinidog Datblygu Economaidd yr Eidal; Dario Scannapieco, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop; Luigi Federico Signorini, Is-Gyfarwyddwr Cyffredinol Banc yr Eidal; Giovanni Sabatini, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Bancio yr Eidal; Aurelio Regina, Is-lywydd Confindustria; a Richard Pelly, Prif Swyddog Gweithredol y Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd. Bydd y digwyddiad hefyd yn cyflwyno gweithgareddau Banc Buddsoddi Ewrop sy'n canolbwyntio ar fusnesau bach a chanolig a rhaglenni eraill yr UE sy'n cefnogi busnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth am Ddyddiau Mynediad i Gyllid yr UE.

Beth yw'r rhaglen Cosme newydd? Beth bydd yn cynnig busnesau bach a chanolig?

heddiw tanlinellu Is-lywydd Tajani bod y Rhaglen ar gyfer Cystadleurwydd Mentrau a BBaChau (Cosme), a fydd yn rhedeg rhwng 2014 2020 ac, yw'r rhaglen erioed Comisiwn Ewropeaidd sy'n ymroddedig yn unig i gefnogi busnesau bach a chanolig yn gyntaf. Cosme yn gyntaf ac yn bennaf yn offeryn i wella mynediad at gyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig, cefnogi eu rhyngwladoli a gwella eu mynediad at farchnadoedd.

hysbyseb

Bydd COSME i raddau helaeth yn parhau â gweithgareddau llwyddiannus y Rhaglen Fframwaith Cystadleurwydd ac Arloesi (CIP) gyfredol, ond ei nod yw ymateb yn well i anghenion busnesau bach a chanolig, trwy dargedu'r categorïau mwy bregus o fusnesau bach nad yw'r farchnad yn eu tanseilio ar hyn o bryd.

Bydd 60% o gyllideb amcangyfrifedig COSME o € 2.3 bn wedi'i neilltuo i offerynnau ariannol, gan ddarparu gwarantau a chyfalaf menter, gyda'r nod o annog llif credyd a buddsoddiad i'r sector busnesau bach a chanolig. Bydd COSME yn darparu cyfleuster gwarantu ar gyfer benthyciadau busnesau bach a chanolig o hyd at € 150 000, gyda ffocws ar fusnesau bach a chanolig a fyddai fel arall yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gyllid. Bydd cyfleuster ecwiti COSME yn ysgogi cyflenwad cyfalaf menter, gan ganolbwyntio'n benodol ar gam ehangu a thwf busnesau bach a chanolig.

Bydd cefnogaeth COSME yn cael ei darparu i fusnesau bach a chanolig trwy gyfryngwyr ariannol parchus mewn gwledydd sy'n cymryd rhan - megis banciau, cwmnïau prydlesu, cymdeithasau gwarant cydfuddiannol neu gronfeydd cyfalaf menter - er mwyn sicrhau bod credyd mor hawdd ei gyrchu â phosibl. Er mwyn darparu ar gyfer amrywiaeth y farchnad ariannu busnesau bach a chanolig yn Ewrop, bydd COSME yn caniatáu i gyfryngwyr ariannol greu cynhyrchion unigol sy'n gweddu orau i anghenion busnesau bach a chanolig yn eu marchnad benodol.

Bydd y gyllideb Cosme hefyd yn cynnal llawer o'r un rhaglenni llwyddiannus sydd eisoes ar waith, gan gynnwys cydariannu ar gyfer y Rhwydwaith Menter Ewrop, gyda'i mwy na swyddfeydd 600 yn yr UE a'r tu hwnt. Bydd Cosme hefyd yn cefnogi rhyngwladoli busnesau bach a chanolig, Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc, addysg entrepreneuriaeth, Desgiau Cymorth IPR a lleihau beichiau gweinyddol.

Gweler y cyfweliad llawn gyda VP Tajani

Beth yw effeithiau disgwyliedig COSME?

Bydd effaith y rhaglen yn enfawr. Dylai offerynnau ariannol a gefnogir gan COSME arwain at gynnydd blynyddol o € 3.5 biliwn mewn benthyca ychwanegol i gwmnïau'r UE a / neu fuddsoddiad ynddynt. Bob blwyddyn, disgwylir i COSME gyfrannu at gynnydd o GDP yr UE o € 1.1 biliwn, a chynorthwyo 40 000 o gwmnïau i greu neu arbed 30 000 o swyddi a lansio 1 200 o gynhyrchion, gwasanaethau neu brosesau busnes newydd.

Derbynnydd nodweddiadol o fusnesau bach a chanolig: Llai na 10 aelod o staff, € 65 000 credyd wedi'i roi

O dan raglen flaenorol y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi cystadleurwydd (CIP), defnyddiwyd gwarantau benthyciad i ysgogi benthyca i entrepreneuriaid neu fentrau bach na fyddai fel rheol â chyfochrog digonol i gael benthyciad. Roedd gan naw deg y cant o'r 220 000 o fusnesau bach a chanolig o bob rhan o Ewrop a oedd yn fuddiolwyr CIP hyd at ddiwedd 2012 10 neu lai o weithwyr; yn union y categori sy'n ei chael hi'n anoddaf cael benthyciad. Ond diolch i CIP, y benthyciad gwarantedig cyfartalog a gafodd y cwmnïau bach hyn oedd tua € 65 000. Erbyn diwedd mis Rhagfyr 2012, roedd offerynnau ariannol CIP wedi defnyddio dros € 13 biliwn mewn benthyciadau a mwy na € 2.3 biliwn mewn cyfalaf menter. Cyflawnir buddion cymaradwy o dan COSME, wedi'u cymedroli'n ysgafn gan y ffaith y bydd COSME yn targedu busnesau bach a chanolig yn benodol a fyddai, heb ei gefnogaeth, yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gyllid allanol.

Cyrchu cyllid yn 'anodd dros ben' i fusnesau bach a chanolig

Mae arolygon yn dangos bod busnesau bach a chanolig yr UE i raddau helaeth yn dibynnu ar fenthyciadau banc ar gyfer eu cyllid allanol ac mai ychydig iawn o ddewisiadau amgen sydd ganddyn nhw: mae 30% o gwmnïau'n defnyddio benthyciadau banc a llinellau credyd banc 40% neu gyfleusterau gorddrafft. I 63% o fusnesau bach a chanolig benthyciadau banc hefyd yw'r ateb cyllido allanol mwyaf ffafriol i wireddu uchelgeisiau twf cwmnïau. Yn y dirywiad economaidd mae banciau wedi dod yn fwy gwrth-risg, gan ofyn am ymylon risg uwch a chynnig amodau mwy heriol. Mae mynediad anodd at gredyd ymhlith y prif bryderon (15%) o fusnesau bach a chanolig: yn ôl y yr arolwg diweddaraf gan y Comisiwn Ewropeaidd, ni chafodd tua thraean o fusnesau bach a chanolig y cyllid yr oeddent wedi'i gynllunio ar ei gyfer. Y diweddaraf Data Banc Canolog Ewrop (ECB) yn dangos bod benthyca cyffredinol i'r sector preifat nad yw'n ariannol yn parhau i fod yn wan.

Pam fod angen rhaglen benodol i gefnogi busnesau bach a chanolig ariannu

Er gwaethaf eu pwysigrwydd i'r economi, busnesau bach a chanolig yn wynebu heriau penodol ym maes mynediad at gyllid, yn bennaf oherwydd anghymesureddau gwybodaeth. Tra bod busnesau bach a chanolig yn gallu adeiladu achosion busnes cadarn ar gyfer creu ac ehangu eu busnesau, benthycwyr yn tueddu i fod yn sâl-equipped i asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â modelau busnes busnesau bach a chanolig ac yn tueddu i droi at benderfyniadau benthyca yn seiliedig ar ffigurau fantolen yn unig. Ond nid yw llawer o fusnesau bach a chanolig oes gan daflenni digon o gydbwysedd cryf i gwrdd â meini prawf cymeradwyo benthyca fanc, yn enwedig os yw gwerth y busnesau bach a chanolig yn cael ei gynnal yn eiddo deallusol, sylfaen cleientiaid cadarn neu ddulliau eraill na ellir eu cipio gan adrodd ariannol.

Mae canlyniadau yr argyfwng dyled hefyd wedi effeithio ar benthyca anghymesur i fusnesau bach a chanolig. O'i gymharu â gorfforaethau mwy, busnesau bach a chanolig bob amser wedi wynebu problemau strwythurol ym maes mynediad at gyllid. Ond y materion hyn wedi cael eu gwaethygu gan yr argyfwng ariannol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn ôl ystadegau gan y ECB, bron i un rhan o dair o'r busnesau bach a chanolig sy'n gwneud cais am fenthyciadau banc gwrthodwyd neu a ddaeth i ben i fyny yn cael llai nag y maent yn gofyn am.

Mae cyfryngwyr ariannol yn hanfodol bwysig

Mae'r UE yn defnyddio deddfwriaeth a chyllideb gyfyngedig yr UE i wrthweithio'r amharodrwydd llethol presennol i fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig a rhoi benthyg iddynt. Cymerir dau ddull cyffredinol, yn gyntaf i gefnogi darparu benthyciadau i fusnesau bach a chanolig - a thrwy hynny wella mynediad at gredyd - ac yn ail i ysgogi buddsoddiad mewn busnesau bach a chanolig, er enghraifft trwy gyd-fuddsoddiadau â chronfeydd cyfalaf menter.

Mae mynediad i gymorth credyd yn cael ei sianelu drwy gyfryngwyr ariannol dethol. Mae'r rhain yn cynnwys banciau, prydleswyr, cymdeithasau gwarantau cydfuddiannol, darparwyr microgyllid a chronfeydd cyfalaf menter. Mae'r gwarantau rhan UE o'r risgiau y maent yn ymgymryd a profiad yn dangos bod cymryd rhan mewn mynediad UE i raglenni cyllid yn golygu eu bod yn darparu mwy o fenthyciadau busnesau bach a chanolig nag y byddent yn ei wneud fel arall. Mae'r dull hwn hefyd yn cynhyrchu effaith trosoledd uchel: dod o hyd i'r rhaglen CIP fod pob € 1 wario gan yr UE ar warantau a ddefnyddir gan gyfryngwyr ariannol yn gwneud benthyciadau i fusnesau bach a chanolig wedi arwain at € 30 yn cael eu gwneud ar gael i'r cwmni buddiolwr.

Ar wahân i'r effaith lluosydd hon, mae defnyddio cyfryngwyr ariannol hefyd yn cynnig buddion eraill: effaith polisi, gan fod cyfryngwyr ariannol sy'n cymryd rhan yn tanysgrifio i amodau cryf sy'n gwella credyd busnesau bach a chanolig ac felly'n cyfrannu at fynd ar drywydd polisïau'r UE; a hefyd mynediad at "wybodaeth" sefydliadol ar ffurf arbenigedd presennol cyfryngwyr ariannol.

Sut arall y bydd ariannu SME yn cael ei gefnogi gan yr UE?

Bydd COSME yn cael ei ategu gan gyllido ar gyfer mentrau ymchwil ac arloesi dan raglen Horizon 2020.

Bydd nifer o fesurau hefyd yn cael eu gweithredu gan Grŵp EIB (y Banc Buddsoddi Ewropeaidd a'r Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd) yn ogystal â chael eu darparu o fewn fframwaith Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop neu o dan Raglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol a byddant yn gysylltiedig â'r amcanion polisi penodol.

Cytundeb ar Basel III yn sicrhau benthyciadau banc parhaus i fusnesau bach a chanolig

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cynnig deddfwriaeth i wella effeithlonrwydd marchnadoedd ariannol. Cytunwyd ar adolygiad y Gyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf, Basel III (gweler MEMO / 13 / 338).

Bydd y fframwaith newydd yn gwneud banciau yn fwy cadarn. Er mwyn sicrhau llif priodol o gredyd i fusnesau bach a chanolig yng nghyd-destun economaidd anodd ar hyn o bryd, bydd y rheolau newydd yn cyflwyno gostyngiad yn y taliadau cyfalaf ar gyfer amlygiad banc i fusnesau bach a chanolig, drwy gymhwyso ffactor ategol 0.76. Bydd hyn yn rhoi sefydliadau credyd gyda cymhelliad priodol i gynyddu'r credyd sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig. Mae'r gwell sefydlogrwydd ariannol ein banciau, targedu gan Basel III, felly bydd yw'n arwain at cyfyngiad credyd ar gyfer rhan fwyaf o fusnesau bach.

Gwell integreiddiad y farchnad cyfalaf menter

Rheoliad ar gronfeydd cyfalaf menter Ewropeaidd a fabwysiadwyd ym mis Ebrill 2013 (RHEOLIAD (UE) Rhif 345 / 2013) Bydd yn galluogi cyfalafwyr menter i weithredu'n fwy effeithlon o fewn yr UE. Gyda chymorth rheolwr cronfa basbort Ewropeaidd gall farchnata eu harian ar draws yr UE. Bydd hyn yn hwyluso codi arian ar draws ffiniau ac yn creu marchnad fewnol wirioneddol ar gyfer cronfeydd cyfalaf menter.

Gweler hefyd MEMO / 13 / 209.

Gwella mynediad busnesau bach a chanolig i farchnadoedd cyfalaf

Drwy helpu i ddenu buddsoddiadau mwy preifat y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn ceisio datblygu fframwaith ar gyfer ariannu yn y tymor hir yn effeithlon, arallgyfeirio a gwell ar gyfer busnesau bach a chanolig. Un o'r atebion yw gwella mynediad busnesau bach a chanolig i farchnadoedd cyfalaf: Gallai buddsoddwyr yn cael eu hannog i wneud mwy o fuddsoddiadau mewn busnesau bach a chanolig drwy farchnadoedd SME yn fwy gweladwy ac yn fwy BBaChau a chanol capiau a restrir yn amlwg.

Dau cynigion diweddar i ddenu buddsoddwyr drwy farchnadoedd SME yn fwy gweladwy a BBaChau a restrwyd yn fwy gweladwy:

 • Mae cynnig ar gyfer y Gyfarwyddeb Marchnadoedd Offerynnau Ariannol (MiFID) i gynnal datblygiad marchnadoedd stoc yn arbenigo mewn busnesau bach a chanolig. (gweler IP / 11 / 1219 a MEMO / 11 / 716)
 • Cynnig ar gyfer addasu'r Gyfarwyddeb Tryloywder i roi gwell gwybodaeth am BBaChau rhestredig.

camau gweithredu yr UE hyd yn hyn i gynyddu benthyca i fusnesau bach a chanolig

Ar 31 Rhagfyr 2012, roedd Rhaglen Fframwaith Cystadleurwydd ac Arloesedd yr UE wedi defnyddio mwy na € 15 biliwn i ariannu busnesau bach a chanolig.

 1. Gyda chyllideb o € 1.1 biliwn, mae'r rhaglen CIP eisoes wedi helpu i ysgogi dros € 16 biliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig ledled Ewrop.
 2. Cyfleuster gwarantu busnesau bach a chanolig (SMEG); diolch i'w gynlluniau gwarantu, mae CIP eisoes wedi helpu dros Fusnesau Bach a Chanolig 220 000 i gael dros € 13 biliwn mewn benthyciadau.
 3. Roedd y cyfleuster BBaCh sy'n tyfu'n fawr ac arloesol (GIF): buddsoddiadau a ariennir gan CIP mewn cronfeydd cyfalaf menter, eisoes wedi cefnogi buddsoddiad mewn mwy na 300 o fusnesau bach a chanolig sy'n tyfu'n gyflym o fwy na € 2.3 biliwn.

Sut mae'r CIP

Mae'r Rhaglen CIP (yn rhedeg o 2007-2013) wedi helpu busnesau bach a chanolig i ddod o hyd i gyllid sydd ei angen arnynt i weithredu, datblygu neu dyfu ar gam gwahanol o ddatblygiad.

CIP yn anelu at wneud arian ar gyfer busnesau bach a chanolig yn haws drwy ddatblygiad y sianel fwyaf perthnasol am gyllid allanol SME: benthyciad banc. Mae hyn yn hanfodol bwysig ar gyfer y mwyafrif helaeth o fusnesau bach a chanolig. Mae'r rhaglen hefyd yn darparu mesurau sy'n canolbwyntio ar anghenion penodol busnesau bach a chanolig gyda photensial twf uchel, er y gall buddsoddiadau ecwiti fod yn ffynhonnell fwy addas o gyllid.

Rheolir offerynnau ariannol y CIP gan Gronfa Fuddsoddi Ewrop drwy gyfryngwyr ariannol cenedlaethol a rhanbarthol (ee banciau a chronfeydd cyfalaf menter) yn yr aelod-wladwriaethau.

Mae pensaernïaeth y rhaglen yn ysgogi sefydliadau ariannol i ddarparu cyllid ychwanegol i fusnesau bach a chanolig.

gwarantau benthyciadau: benthyciadau gefnogir gan yr UE sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig

 1. Mae cwmnïau iau a llai yn fwy tebygol o gael dim ond peth o'r cyllid y gofynnwyd amdano gan y sefydliad benthyca (cyfryngwr ariannol), ac, mewn llawer o achosion, i'w gwrthod yn llwyr. Mae cymorth ar gael ar ffurf benthyciadau a gefnogir gan yr UE.
 2. Mae gwarantau a gynigir i fanciau yn rhoi mynediad i fusnesau bach a chanolig i fenthyciadau banc
 3. o dan Gyfleuster Gwarantu BBaCh (SMEG) gall sefydliad benthyca dderbyn gwarant yr UE os yw'n bwriadu benthyca i fusnesau bach a chanolig. Gyda banc gwarant yr UE yn gallu benthyca i gategori mwy peryglus o gleientiaid (cwmnïau ifanc, entrepreneuriaid heb hanes credyd, digon o gyfochrog, ac ati) neu ddim ond yn rhoi benthyg mwy i fusnesau bach a chanolig.

Gwell mynediad at gyllid ecwiti

 1. Mae cwmnïau ar raddfa fach, arloesol iawn yn cynnwys categori o risg, na ellir ei dderbyn yn aml gan ddarparwyr cyllid traddodiadol ac felly mae angen cymorth wedi'i deilwra - heblaw benthyciad banc.
 2. Mae hanner y adnoddau CIP a neilltuwyd i fynediad at gyllid i fusnesau bach a chanolig yn cael eu buddsoddi gan y Gronfa Buddsoddiadau Ewropeaidd mewn cronfeydd cyfalaf menter sydd, yn eu tro, yn buddsoddi mewn busnesau newydd a busnesau bach a chanolig sydd â photensial twf uchel.
 3. Mae'r cyfleuster busnesau bach a chanolig twf uchel ac arloesol (GIF) yn darparu cyfalaf - fel arfer tua miliynau o Ewros - ar gyfer busnesau bach a chanolig arloesol mewn gwahanol gamau datblygu.

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd