Cysylltu â ni

Economi

Gwlad Groeg yn aelod-wladwriaeth ar bymtheg i ymrwymo i reolau newydd yr UE yn helpu cyplau rhyngwladol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

baner greekAr 18 Hydref, cyhoeddodd Gwlad Groeg ei phenderfyniad i ymuno â’r 15 gwlad sydd eisoes yn cymryd rhan yn rheolau’r UE sy’n caniatáu i gyplau rhyngwladol ddewis pa wlad sy’n berthnasol i’w ysgariad. Y rheolau newydd, a oedd ar waith ers mis Mehefin 2012, oedd y tro cyntaf erioed i aelod-wladwriaethau benderfynu bwrw ymlaen ag integreiddio trwy'r weithdrefn 'cydweithredu gwell' (IP / 10 / 347). Mae mwy o gydweithrediad - a gyflwynwyd gan Gytundeb Nice yn 2001, ond na chaiff ei ddefnyddio tan Gomisiwn Barroso II - heddiw yn caniatáu i grŵp o naw aelod-wladwriaeth o leiaf weithredu mesurau os yw pob Aelod-wladwriaeth 28 yn methu â dod i gytundeb. Yn achos y rheolau ysgariad, gwnaeth hyn hi'n bosibl i wledydd 14 i ddechrau (gweler y cefndir) gytuno, yn 2011, ar Reoliad yr ymunodd Lithwania ag ef yn 2012 (IP / 12 / 1231) ac yn awr gan Wlad Groeg. Nod y rheoliad yw rhoi sicrwydd cyfreithiol i gyplau ac atal 'rhuthro i'r llys' a fforwm siopa mewn ysgariadau, gan osgoi achos costus yn emosiynol ac yn ariannol ar yr un pryd.

"Fe wnaeth rheolau’r UE ar ysgariad trawsffiniol dorri tir newydd ar gyfer integreiddio Ewropeaidd. Fe ddangoson nhw’r ffordd ymlaen mewn meysydd lle roedd diffyg unfrydedd yn faen tramgwydd i symud ymlaen, gan droi arloesiadau cyfreithiol Cytundeb Lisbon yn realiti ymarferol," meddai. Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Mae'n galonogol iawn gweld bod gwladwriaeth arall eto wedi gofyn am gymryd rhan yn y cydweithrediad gwell sy'n helpu cyplau rhyngwladol i fynd trwy ysgariad. Er bod symud pobl yn rhydd yn galluogi dynion a menywod o bob rhan o Ewrop i gwrdd a chwympo mewn cariad, mae gennym ni i sicrhau bod sicrwydd cyfreithiol rhag ofn ysgariad. "

Nod y Rheoliad ar y gyfraith sy'n berthnasol i ysgariad yw darparu cymorth i bartneriaid gwannach yn ystod anghydfodau ysgariad. Gall cyplau rhyngwladol gytuno ymlaen llaw pa gyfraith a fyddai’n berthnasol pe byddent yn ysgaru neu’n gwahanu’n gyfreithiol. Rhag ofn na all y cwpl gytuno, bydd gan farnwyr fformiwla gyffredin ar gyfer penderfynu pa wlad sy'n berthnasol. Nid yw'r Rheoliad, a ddaeth i rym ar 21 Mehefin 2012, yn cael unrhyw effaith ar gyfreithiau ysgariad neu briodas genedlaethol, ac nid yw'n rhagweld y bydd rheolau yn effeithio ar gyfraith deuluol sylweddol yr Aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Gyda bron i 1 miliwn wedi ysgaru yn ardal yr UE yn 2009 (data Eurostat) mae'r datrysiad yn helpu cyplau o wahanol genhedloedd, y rhai sy'n byw ar wahân mewn gwahanol wledydd neu'r rhai sy'n byw gyda'i gilydd mewn gwlad heblaw eu mamwlad ac yn eu hamddiffyn rhag cymhleth, hir a phoenus. gweithdrefnau.

Mae'r ddeddfwriaeth ysgariad wedi gosod esiampl ar gyfer goresgyn anghytundeb ymhlith aelod-wladwriaethau mewn meysydd polisi eraill lle mae cydweithredu gwell wedi'i ddefnyddio ers hynny: patent unedol yr UE (MEMO / 12 / 971) a'r cynnig am Dreth Trafodiad Ariannol (IP / 13 / 115).

Cefndir

hysbyseb

O dan Gytuniadau’r UE, mae gwell cydweithredu yn caniatáu i naw gwlad neu fwy symud ymlaen gyda mesur sy’n bwysig ond sy’n cael ei rwystro gan leiafrif bach o Aelod-wladwriaethau. Mae gwledydd eraill yr UE yn cadw'r hawl i ymuno pan maen nhw eisiau (Erthygl 331 TFEU).

Mabwysiadodd llywodraethau'r UE y Penderfyniad y Cyngor awdurdodi cydweithredu gwell ar y gyfraith sy'n berthnasol i ysgariad a gwahaniad cyfreithiol ar 12 Gorffennaf 2010 (IP / 10 / 917, MEMO / 10 / 100). Fe’i cyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE ar 22 Gorffennaf 2010. Yna trafododd y 14 gwlad a gymerodd ran (Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, yr Eidal, Latfia, Lwcsembwrg, Malta, Portiwgal, Rwmania, Slofenia a Sbaen) ar 20 Rhagfyr 2010, mabwysiadwyd a Rheoliad y Cyngor mae hynny'n cynnwys y rheolau manwl a fydd yn berthnasol i ysgariadau rhyngwladol (a gyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE ar 29 Rhagfyr 2010).

Gall Aelod-wladwriaethau eraill sy'n dymuno cymryd rhan gyflwyno eu cais ar unrhyw adeg. O dan Gytundeb Lisbon, yn gyntaf rhaid iddynt hysbysu'r Cyngor a'r Comisiwn. Ar ôl Lithwania, Gwlad Groeg yw'r ail Aelod-wladwriaeth ychwanegol i hysbysu'r sefydliadau o'i hawydd i gymryd rhan yn y cydweithrediad gwell.

Yn dilyn cais Gwlad Groeg i ymuno â'r rheoliad ar ysgariadau trawsffiniol, rhaid i'r Comisiwn nawr, cyn pen pedwar mis, gadarnhau cyfranogiad y wlad yn y cydweithrediad gwell sefydledig.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd